29 Απρ 2007

ΕΡΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ

Του Ιωάννη Ρούσσου,

Τακτικού Καθηγητή Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Μιννεσότα (ΗΠΑ)

_____

Πριν αρχίσομε την ανάπτυξη του παρόντος θέματος πρέπει να τονίσομε ότι ένα από τα θεμελιώδη δόγματα όλων των χριστιανικών εκκλησιών είναι το ότι η Αγία Γραφή ή Βίβλος = Παλαιά + Καινή Διαθήκη είναι θεόπνευστη ή αλλιώς ο «λόγος του Θεού». Στην ορθόδοξη και καθολική εκκλησία στις πηγές της πίστεως και των δογ­μάτων συμπεριλαμβάνουν και την Ιεράν Παράδοσιν, δηλαδή τα συγγράμματα των Πατέρων, τις αποφάσεις συνόδων και συμβουλίων και πολλά άλλα. Θα μιλήσομε λοιπόν σύμφωνα με αυτή την αρχή ως θεϊκό και απαράβατο δόγμα που εκπηγάζει από:

1. Πράξεις των Αποστόλων 2: 1- 4 «και εν τω συμπληρούσθαι την ημέραν της πεντη­κοστής ήσαν άπαντες ομοθυμαδόν επί το αυτό. και εγένετο άφνω εκ του ουρανού ήχος ωσπερ φερομένης πνοής βιαίας, και επλήρωσεν όλον τον οίκον ου ήσαν καθή­μενοι· και ώφθησαν αυτοίς διαμεριζόμεναι γλώσσαι ωσεί πυ­ρός, εκάθισέ τε εφ’ ένα έκαστον αυτών, και επλήσθησαν άπαντες Πνεύ­μα­τος Αγίου, και ήρξαντο λαλείν ετέραις γλώσσαις καθώς το Πνεύμα εδίδου αυ­τοίς αποφθέγγεσθαι.».

2. Β΄ Προς Τιμόθεον 3: 16 «πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς παιδείαν την εν δικαιοσύνη,».

3. Πολλά άλλα χωρία και αποφάσεις συνόδων.

Ακόμα πρέπει να αναφέ­ρο­με ότι η Βίβλος βρίθει από κείμενα που περιγρά­φουν συμβάντα τα οποία μειγνύουν τρομερές αγριότητες και απερίγραπτη βία με τον ερω­τισμό και το σεξ. Δεν θα κατα­γράψομε όλα αυτά τα κείμενα διότι είναι πάρα πολ­λά. Δίνομε όμως παρακά­τω μερικές αναφορές ως δείγμα και μετά ο ενδιαφερόμενος ανα­γνώστης ας τις μελε­τήσει προσεκτικά μαζί με άλλες που θα βρει μόνος του από ένα έγκριτο βιβλικό πρωτότυπο. Αν δεν κατα­λαβαίνει τη βιβλική γλώσσα τότε του επιση­μαίνομε να μελε­τήσει από μια καλή κατά λέ­ξη μετάφραση χωρίς θεολογικές ερμη­νεί­ες διότι οι διάφοροι θεολόγοι δια­στρέφουν το πρωτότυπο και την αλήθεια. Ακόμα και η κατά λέξη με­τά­φραση πρέπει να είναι η σωστή διότι έχω στα χέρια μου πολλές με­ταφράσεις οι οποί­ες είναι σκοπί­μως εσφαλ­μένες. Αναφέρομε λοιπόν τα εξής ολίγα βι­βλικά εδάφια προς εξέταση και μελέτη (εσείς βρείτε τα αναρίθμητα υπό­λοιπα):

Γένεσις

1: 27, 2: 21-23, 4: 1-2, 4: 17 Εν αρχή ο Θεός εποίησεν την αιμομιξίαν... (και Έξοδος 6: 20)

6: 2-7 Υιοί Θεού με Γυναίκες Ανθρώπων έχουν ως αποτελέσματα τους Γίγαντες και τον Κατακλυσμό.

9: 20-25 Μέθη και απογύμνωση του Νώε και οι τρομερές συνέπειες των για τον υιόν του Χαμ και τον εγγονόν του Χαναάν.

12: 11-20 Προαγωγή της Σάρρας στον Φαραώ υπό του ανδρός και ετεροθαλούς αδελ­φού της Αβραάμ και οι συνέπειές της.

16: 1-16 Επεισόδια Αβραάμ Άγαρ και Σάρας και συνέπειες.

19: 4- 25 Σόδομα – Γόμορρα και καταστροφή τους.

19: 26-38 Αιμομιξία του «Αγίου» Λώτ με τις δύο κόρες του και συνέπειες.

20: Προαγωγή της Σάρρας στον Αβιμέλεχ υπό του ανδρός και ετεροθαλούς αδελφού της Αβραάμ και συνέπειες.

26: 6-11 Προαγωγή της Ρεβέκας στον Αβιμέλεχ υπό του ανδρός της Ισαάκ, υιού Αβραάμ, και συνέπειες.

30: 1-17 Ραχήλ – Λεία – Βαλλά – Μανδραγόρες και Ιακώβ.

34: Απάνθρωπη, ύπουλη και εκδικητική σφαγή από τον Συμεών και Λευί ένεκα του κλεψίματος της αδελφή των Δείνας, κόρης του Ιακώβ, από τον Συχέμ που την ζήτησε για γυναίκα του και συνέπειες.

35: 22, 49: 1-4 Ο Ρουβήν βιάζει μια γυναίκα του πατέρα του Ιακώβ. Συνέπειες αυτού στην Έξοδος 21: 15-17 Λευιτικόν 20: 9, 11, Δευτερονόμιον 21: 18-21, 22: 30, 27: 20.

38: 1-10 Ο εγγονός του Ιακώβ υιός του Ιούδα Αυνάν και η διακοπτόμενη συνουσία του. Θανάτωση αυτού υπό του Θεού και οι αντιφατικοί νόμοι του Λευιτικού 20: 21 και Δευτερονομίου 25: 5-10.

38: 13-26 Πορνεία του πατριάρχη Ιούδα με τη νύμφη του Θαμάρ και οι συνέπειές της.

Λευιτικόν

17: 14, 15: 19-30, 18: 19, 22, 29, 20: 18 Γυναίκες και η κατάρα των εμμήνων (βλέπε και Ησαΐας 30: 22)

22: 4-7, 15: 16-17 Οι καταραμένες ονειρώξεις (βλέπε και Δευτερονόμιον 23: 10-11).

Αριθμοί

31 Η σφαγή και ερήμωση της Γης Μαδιάμ και ο αισχρότατος βιασμός των παρθένων της κατ’ εντολή του Μωυσή και του Γιαχβέχ.

Δευτερονόμιον

23: 11-15 Τα γεννητικά όργανα είναι ασχημοσύνη.

Κριταί

19: 1-30 Βιασμός μέχρι θανάτου της αρραβωνιαστικιάς ενός Λευίτη και οι τρομα­κτι­κές συνέπειες.

Α΄ Σαμουήλ ή Βασιλειών

18: 1-5, 19: 1-7, 20: 31-42, 20: 30 Η κατά πάσαν πιθανότητα ομοφυλοφιλική σχέση Δαυίδ και Ιωνάθαν

Β΄ Σαμουήλ ή Βασιλειών

1: 25-26 Η κατά πάσαν πιθανότητα ομοφυλοφιλική σχέση Δαυίδ και Ιωνάθαν συνεχίζεται.

11: 2-27, 12: 11- 24 Φόνος (δολοφονία) και μοιχεία του εκλεκτού Δαυίδ και συνέ­πει­ες.

13: 1-38 Βιασμός της Θημάρ από τον ετεροθαλή αδελφό της Αμνών, παρά τις σαφείς απαγορεύσεις του Δευτερονομίου 20: 17, 27: 22. Τρομα­κτι­κές συνέπειες ήταν δολο­φο­νία του Αμνών, εμφύλιος πόλεμος και βιασμός του χαρεμιού του Δαυίδ από τον υιόν του Αβεσαλώμ, (15: 16, 16: 15-23, 20: 3), κ. ά.

Γ΄ Βασιλειών

1: 1-4, 2: 13-25 Ο «Μέγας» βασιλεύς Σολομών δολοφονεί τον πρώτον και μεγαλύτερο του αδελφό Αδωνία ένεκα της όμορφης νεαράς Αβισάγ της Σωμανίτιδος.

Ιωήλ

4: 1- 3 Ότι ιδού εγώ εν ταις ημέραις εκείναις και εν τω καιρω εκείνω, όταν επιστρέψω την αιχμαλωσίαν Ιούδα και Ιερουσαλήμ, και συνάξω πάντα τα έθνη και κατάξω αυτά εις την κοιλάδα Ιωσαφάτ και διακριθήσομαι προς αυτούς εκεί υπέρ του λαού μου και της κληρονομίας μου Ισραήλ, οί διεσπάρησαν εν τοις έθνεσι· και την γην μου καταδιείλαντο και επί τον λαόν μου έβαλον κλήρους και έδωκαν τα παιδάρια πόρναις (μετέτρεπαν δηλαδή τα αγοράκια σε πόρνες) και τα κοράσια επώλουν αντί του οίνου και έπινον.

Ματθαίος 19: 12

Ευνουχισμός διά την βασιλείαν των ουρανών (βλέπε και Προς Γαλάτας 5: 12)

Α΄ Προς Κορινθίους

11: 6, 10 Μαλλιά γυναικών σκανδαλίζουν τους αγγέλους.

Επιστολή Ιούδα 6-8

αγγέλους τε τους μη τηρήσαντας την εαυτών αρχήν, αλλά απολιπόντας το ίδιον οικητήριον εις κρίσιν μεγάλης ημέρας δεσμοίς αϊδίοις υπό ζόφον τετήρηκεν· ως Σόδομα και Γόμορρα και αι περί αυτάς πόλεις τον όμοιον τούτοις τρόπον εκπορνεύσασαι και απελθούσαι οπίσω σαρκός ετέρας πρόκεινται δείγμα, πυρός αιωνίου δίκην υπέχουσαι. ομοίως μέντοι και ούτοι ενυπνιαζόμενοι σάρκα μεν μιαίνουσι, κυριότητα δε αθετούσι, δόξας δε βλασφημούσιν.

Αποκάλυψις

Πορνεία, πόρνη και οι εκπορνεύσαντες βασιλείς απαντάτε μέσα στο μισό βιβλίο και οι τρομακτικές συνέπειες βίας και εκδικήσεως μέχρι αηδίας.

____________

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Η επόμενη συνέχεια θα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

  • ΜΩΣΑΪΚΟΣ ΘΕΪΚΟΣ Νομοσ ΠΕΡΙ ΜΟΙ­ΧΕΙΑΣ
  • ΜΩΣΑΪΚΟΣ ΘΕΪΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ
  • ΠΕΡΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ

56 σχόλια:

ο δείμος του πολίτη είπε...

Ωραίο άρθρο. Επιστημονικά άρτιο και ιδεολογικά στη σωστή κατεύθυνση.

Ανώνυμος είπε...

Απ' το πρώτο μέρος της μελέτης που δημοσιεύθηκε δεν μπορώ να καταλάβω πού το πάει ο συγγραφέας.
Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Πάντως βλέπω ήδη κάτι ελπιδοφόρο. Ο συγγραφέας συμβουλεύει τους αναγνώστες να αποφεύγουν, αν μπορούν, τις μεταφράσεις της Αγίας Γραφής γιατί πολλές δεν είναι ακριβείς και προφέρουν σκοπίμως μια συγκεκριμένη μετάφραση έστω κι αν είναι λαθασμένη. Παράλληλα ο συγγραφέας αποτρέπει τους αναγνώστες να υιοθετούν τις θεολογικές ερμηνείες που πολλές φορές συνοδεύουν τα κείμενα των μεταφράσεων, διότι -όπως λέγει- διαστρεβλώνουν το πρωτότυπο και την αλήθεια.
Είναι ενδείξεις της αντικειμενικότητας του συγγραφέα. Εύχομαι να μην διαψευθούμε στη συνέχεια.

Ανώνυμος είπε...

I omofilofylia katadikazetai koinonika kai ekklisiastika, paliotera kai dia nomou.

Metanoiste, oloi oi omofilofyloi.
Metanoiste gia na vreite ti sotiria tis psyhis kai tis sarkas sas.

Min antistekeste sti sotiria.
I sotiria sas den oi mataies syzitiseis kai o "epoikodomitikos dialogos".

Metanoiste oloi: Bebes Blanche, Bartha, Koula, Roula opos kai oloi oi mikroteroi pou ehete zilepsei to paradeigma ton megalyteron kai spoudaioteron.

Metanoiste.

Ανώνυμος είπε...

Ασε τις καταδίκες και την απόρριψη, ανώνυμε. Ξέχνα και τους αφορισμούς και τα γενικόλογα. Αν αντέχεις, μπες στη συζήτηση και πείσε μας περί της αλήθειας των θέσεων σου, αν βέβαια έχεις κάποια δική σου θέση. π.Π.

Ανώνυμος είπε...

Με πολλή ταπεινότητα ήθελα να ρωτήσω τους συνομιλητές μας πού εξαφανίσθηκαν όλοι εκείνοι που στην αρχή έδειξαν τόσο ενδιαφέρον για το θέμα της αδελφοποίησης παίρνοντας θέση αρνητική απέναντι και στην αδελφοποίηση (όπως την ερμηνεύει ο π. Αβέρκιος) και στην ομοφιλοφυλία; Προσωπικά λυπάμαι που εγκατέλειψαν το χώρο της συζήτησης και του διαλόγου κι ας ήταν κάπως απόλυτοι και κατηγορηματικοί στη "διδακτική" τους παρέμβαση. Μου φαίνεται πως ούτε οι "συντηρητικοί" ούτε οι "φιλελεύθεροι" μπορούν να αντιληφθούν ότι εδώ επιδιώκεται μια ευγενής αντιπαράθεση με σκοπό να καταλάβουν οι μεν πώς σκέφτονται οι δε (και αντίστροφα βέβαια) και όχι ο ένας να κατατροπώσει τον άλλο με την "αλήθεια" του. Πιστεύω πως η αλήθεια κάπου στη μέση θάναι, όπως πάντοτε. [Σ.]

s.frang είπε...

να υιοθετούν τις θεολογικές ερμηνείες...

Οι θεολογικές ερμηνείες αποσκοπούν στη διαστρέβλωση των αρχικών κειμένων με την αναζήτηση υποθετικών κρυφών νοημάτων, τη στιγμή που οι άνθρωποι τότε, την εποχή της συγγραφής, ήταν αμόρφωτοι και μόνο σε ευθύ λόγο καταλάβαιναν τί θέλει να πει ο συνομιλητής τους.

Όλη η θεολογία αποβλέπει στη χειραγώγηση των αδαών σε επιθυμητά νοήματα και μηνύματα. Η δε "Ερμηνευτική" διδάσκει, πώς κάνουμε το άσπρο μαύρο...

Αυτά μόνο που δεν αφορούν το κεντρικό θέμα αυτού του blog, αλλά βοηθάνε στην αποσαφήνιση κάποιων νοημάτων!

Ανώνυμος είπε...

Αυτό το μετανοείστε που γράφει ο/η ανώνυμος στις 10.10, 30/4/, πού αποβλέπει άραγε;

- Να γίνουν όλοι/όλες σαν κι αυτόν/αυτήν;
- Να γίνουν όλοι/όλες κάτι άλλο που δεν είναι και δεν μπορούν να γίνουν; (π.χ. να γίνετε όλοι ψηλοί ή κοντοί)
- Να γίνουν όλοι/όλες αυτό που είναι ο α ή ο β μητροπολίτης, για τον οποίο μπορεί να ξέρουμε και κάποια ιδιωτικά πράγματα που δεν ενδιαφέρουν τη δημοσιότητα;

Εγώ πιστεύω ότι εννοεί, να μετανοήσουν που έγιναν κληρικοί για να συγκαλύψουν μια ιδιαιτερότητά τους, ενώ θα μπορούσαν να ζουν στην κοινωνία με αυτήν ακριβώς την ιδιαιτερότητα, χωρίς να χρειάζεται να κρύβονται κάτω από μαύρα ιμάτια...

Εδώ που τα λέμε και οι αυτιάδες δεν κρύβονται, ούτε οι φαγάδες και οι πότες. 'Ολοι εχουμε τις ιδιαιτερότητές μας!

Ροΐδης είπε...

χαίρομαι για την ύπαρξη αυτό του χώρου.
συγχαρητήρια.

Conny είπε...

Έμαθα από εφημερίδα για την ύπαρξη αυτού του blog και θεωρώ πολύ σημαντικό βήμα που κάποιοι έχουν το θάρρος να εξωτερικευτούν. Επειδή έχουν γράψει (εμφανώς) μόνο άνδρες για άνδρες, σας λέω ότι ξέρω από μοναχές πως κι εκεί είναι πολύ διαδεδομένη η ομοφυλοφιλία. Για πολλές εξ αυτών δε είναι αυτός ένας σημαντικός λόγος που έγιναν μοναχές.

Και μη χάνετε το κουράγιο σας, θα σας την πέσουν οι συνήθεις τύποι του μηχανισμού, οι οποίοι δεν έιναι κατά της ομοφυλοφιλίας, ίσως να την καλλιεργούν και οι ίδιοι, αλλά κατά της γνωστοποίησης για να διατηρείται στο λαό και στις γιαγιάδες η ψευδαίσθηση του αναμάρτητου, υπεράνω υποψίας κληρικού.

Ίσως νάμαι και η πρώτη γυναίκα που έγραψε σ' αυτό το blog :-))

Ανώνυμος είπε...

Τί μας παραθέτει ο Ρούσσος! "ΑΓΙΑ" Γραφή είναι αυτή ή Βίβλος ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ; Σολομώντες, Μωυσήδες, Δαβίδ και ...., ήρωες και ημίθεοι που βρίσκουμε στα θρησκευτικά βιβλία και στις τοιχογραφίες των ναών! Τί ήρωες και άγιοι ή μισοάγιοι και όσιοι και χίλια μούσια! Εδώ επισημαίνει ο Ρούσσος ότι στο μακρινό εκείνο βιβλικό περιβάλλον γινόταν το σώσαι από σκοτωμούς, αιμομιξίες και σεξουαλικά όργια. Κι ύστερα, σου λένε, οι καημένοι οι ομοφιλόφυλοι είναι αμαρτωλοί και απορριπτέοι. Τί άλλο θα μας πεις, καλέ μου Ρούσσο! Συνέχισε, σε παρακαλώ, συνέχισε. Υπόσχεσαι πολλά. BIBLICUS

Ανώνυμος είπε...

Διαβάστε για τον Gene Robinson τον ανοιχτά gay φωτισμένο και ακτιβιστή επίσκοπο του Νιού Χαμσάϊρ της Αγγλικανικής Εκκλησίας που τον αποδέχτηκε παρά τις κραυγές μερικών φανατικών, κυρίως αφρικανών ή δεξιών επισκόπων της.From Wikipedia, the free encyclopedia
V. Gene Robinson

Denomination Episcopal Church in the United States of America
Senior posting
See New Hampshire
Title Bishop of New Hampshire
Period in office 2004 — present
Consecration November 2, 2003
Predecessor Douglas Edwin Theuner
Successor Incumbent
Religious career
Priestly ordination 1973
Personal
Date of birth May 29, 1947 (1947-05-29) (age 59)
Place of birth Lexington, Kentucky
The Rt. Rev. V. Gene Robinson (born May 29, 1947) is the ninth bishop of the Diocese of New Hampshire in the Episcopal Church in the United States of America. Robinson was elected bishop in 2003 and entered office on March 7, 2004. Prior to becoming bishop, he served as assistant to the retiring New Hampshire bishop. Robinson is best known for being the first openly gay, noncelibate priest to be ordained to the historic episcopate. See also: Gay bishops

Ανώνυμος είπε...

Διαβάστε επίσης για την Βαρβάρα Harris την πρώτη γυναίκα επίσκοπο της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Αριστερή διανοούμενη, ακτιβίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαζευγμένη, υποστήριξε με σθένος την επισκοποίηση του Gene Robinson.

From Wikipedia, the free encyclopedia

Barbara Clementine Harris

Denomination Episcopal Church in the United States of America
Senior posting
See Massachusetts
Title Bishop Suffragan
Period in office 1989— 2003
Consecration 1989
Successor Gayle Elizabeth Harris
Religious career
Priestly ordination 1980
Personal
Date of birth June 12, 1930 (1930-06-12) (age 76)
Place of birth Philadelphia
The Rt. Rev. Barbara Clementine Harris (born 12 June 1930 in Philadelphia, Pennsylvania) was the first woman ordained a bishop in the Anglican Communion and in any branch of Christianity that believes in Apostolic Succession.

Ανώνυμος είπε...

Σύμφωνα με τη ηθική της Ορθοδοξίας οι γυναίκες είναι κατώτερο είδος και δεν μπορούν να ιερωθούν επειδή στερούνται πέους, οργάνου όλως απαραιτήτου δια την άσκησιν της ιερωσύνης. Επίσης ο κόσμος τόχει τούμπανο πως οι επίσκοποι είναι 90% gay αλλά κανείς δεν νοιάζεται όσο τηρούνται τα προσχήματα. Αν υπήρχε Νόμπελ υποκρισίας, θα ανήκε δικαιωματικά στον Χριστόδουλο.

theshysmurf είπε...

Aμ το άλλο που το βάζετε ότι αν είσαι ανάπηρος απαγορεύται να γίνεις κληρικος; Τι απίστευτος ρατσισμός .
http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/kougioumzoglou_glossarion.html


Κωλύματα Ιερωσύνης: Στο μυστήριο της Ιερωσύνης δε χωρεί οικονομία. Ο υποψήφιος Ιερεύς πρέπει:
α. Να είναι Χριστιανός Ορθόδοξος.
β. Να έχει νόμιμη ηλικία (25Δ, 30Π, 35Ε).
γ. Να διακρίνεται για την ορθόδοξη πίστη του.
δ. Να είναι αρτιμελής και να μην πάσχει ψυχικώς.
ε. Να μην έχει προγαμιαίες σχέσεις και εντός του γάμου να μην έχει παρά φύση (σχέσεις).
Άλλα κωλύματα Ιερωσύνης είναι: Η Αποστασία από την πίστη, η Αίρεση, ο φόνος, ο Ευνουχισμός, η Πορνεία η Μοιχεία, η Αρπαγή γυναικός, η Αθεμιτογαμία, η Διγαμία, η Φαρμακεία, η Μαντεία, η Γοητεία, η Ψευδομαρτυρία, η Τυμβωρυχία, η Ιεροσυλία.

theshysmurf είπε...

Τα ξαναγράφω και σ’ αυτό το ποστ και περιμένω απαντήσεις:

Θεωρείται αμαρτωλός ένας ομοφυλόφιλος που δεν κάνει καθόλου σεξ;

Θεωρείται αμαρτωλός ένας ομοφυλόφιλος που ερωτεύεται κάποιον; Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τον επιθυμεί και σεξουαλικά οπωσδήποτε. Είναι το συναίσθημα αμαρτία;

Είναι αμαρτία μια αγκαλιά; Είναι αμαρτία ένα χάδι; Είναι αμαρτία να κρατάς το χέρι κάποιου;

Μήπως η αδελφοποίηση είναι κάτι παραπάνω από απλή «αδελφική φιλία», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αναιρείται ο όρκος παρθενίας;

desiderius είπε...

Πάτερ Αβέρκιε,
Σημειώνω πως είμαι ομοφυλόφιλος με ιστολόγιο για την γκέι ζωή και κουλτούρα, και με θέματα για το ευρύτερο γκέι κίνημα. Παράλληλα εν γένει ασπάζομαι τις αρχές της Ορθοδοξίας - χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τις ακολουθώ στη ζωή μου.

Το ιστολόγιό σας είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Διαβάζοντας το πρώτο ποστ, με χαρά διαπίστωσα πως θέτει προς συζήτηση ένα βαθιά παραμελημένο μα μεγάλης σημασίας θέμα, αυτό των σχέσεων Χριστιανισμού και ομοφυλοφιλίας. Και μάλιστα με προσήλωση στη χριστιανική πίστη και την εκκλησιαστική παράδοση (ή, όπως θα μπορούσε ίσως να πει κάποιος, στο "δόγμα"), και πολύ λιγότερο σε κουτσομπολιά και σε συζητήσεις επί των προσώπων.

Ωστόσο η συνέχεια με απογοήτευσε, για ένα βασικό λόγο: Δημιουργούν πολλά ερωτήματα όσα λέτε, όμως δεν τα απαντάτε:

1. Ποιο είναι το περιεχόμενο του όρου "αδελφοποιημένος";
2. Πώς ακριβώς τον αντιδιαστέλλετε ως προς τον όρο "ομοφυλόφιλος";
3. Ποιο νόημα έχει η τελετή της αδελφοποίησης και με ποιο σκεπτικό προτείνετε να επανέλθει;

Επιπλέον, διαπιστώνω πως δεν απαντάτε στα ερωτήματα που πολλοί σχολιαστές θέτουν, έστω και με εριστικό ύφος.

Ομολογώ λοιπόν πως δεν βρίσκω απαντήσεις εδώ μέσα. Δηλώσατε άνθρωπος που επιθυμεί να δείξει μια πιο φρέσκια όψη σε κάποια θέματα που ως τώρα αντιμετωπίζονται με στερεότυπα. Καταλαβαίνω πως αυτό είναι πολύ δύσκολο για έναν ιερέα, όπως δηλώνετε πως είστε, για χίλιους λόγους, και πρώτα πτώτα υποθέτω λόγω της εσωτερικής σύγκρουσης που βιώνετε, διατυπώνοντας θέσεις που ξέρετε πως έρχονται σε αντίθεση με ό,τι πιστεύει η πλειοψηφία των λειτουργών της Εκκλησίας. Ωστόσο τα ερωτήματα μένουν ερωτήματα, οι ασάφειεες ασάφειες, και οι προθέσεις προθέσεις.

Βλέπω επίσης πως πέρασαν 7-8 μέρες χωρίς καμιά παρουσία σας εδώ. Αν διατηρείτε τις αρχικές σας προθέσεις, και αν όντως είστε αυτός που δηλώνετε πως είστε, δώστε παρακαλώ ένα σαφέστερο στίγμα.

theshysmurf είπε...

Έχεις δίκιο σε αυτό που επισημαίνεις desiderius

1. Ποιο είναι το περιεχόμενο του όρου "αδελφοποιημένος";
2. Πώς ακριβώς τον αντιδιαστέλλετε ως προς τον όρο "ομοφυλόφιλος";

Και εμένα με ενόχλησε η ταύτιση των δύο, και νομίζω ότι γίνεται λάθος χρήση των λεξεων.


Παραθέτω απόσπασμα από την ευχή για ενώσεις ομοφύλων που γίνονταν κατά τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού:

«Ω Κύριε Θεέ μας, Άρχοντα, που έκανες την ανθρωπότητα καθ' εικόνα και καθ' ομοίωσή σου και μας έδωσες τη δύναμη της αιώνιας ζωής [...] και που επιδοκίμασες την ένωση των αγίων και μαρτύρων σου Σέργιου και Βάκχου, όχι με τα δεσμά του νόμου της φύσης, αλλά με ένα άγιο πνεύμα και με τον τρόπο της πίστης, αξίωσε αυτούς τους δούλους σου να έχουν τη χάρη να αγαπούν ο ένας τον άλλο και να μένουν χωρίς μίσος και χωρίς αιτία σκανδάλου όλες τις μέρες της ζωής τους [...] δώσε τους τη γνώση του Αγίου Πνεύματός σου. Οδήγησέ τους στον άγιο φόβο σου, δώσε τους χαρά στη δύναμή σου ώστε να ενωθούν πιο πολύ στο πνεύμα παρά στη σάρκα. Γιατί Εσύ είσαι που ευλογείς και καθαγιάζεις όλα τα πράγματα και δική σου είναι η δόξα.»

(Το βρήκα εδώ)

Ανώνυμος είπε...

[url=http://vonmertoes.net/][img]http://bariossetos.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]to sell oem software, [url=http://bariossetos.net/]i want to sell my software[/url]
[url=http://hopresovees.net/][/url] software stores in canada adobe photoshop cs3 extended free trial
2009 Mac Retail Price [url=http://bariossetos.net/]build or buy software[/url] shop creation software
[url=http://hopresovees.net/]kristanix software button shop[/url] buy adobe photoshop and
[url=http://vonmertoes.net/]software for store[/url] softwares to buy
antivirus software downloads [url=http://bariossetos.net/]cheap flights software[/b]

Ανώνυμος είπε...

[url=http://hopresovees.net/][img]http://bariossetos.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]nero 9 crashes system, [url=http://vonmertoes.net/]autocad classes rochester, ny[/url]
[url=http://vonmertoes.net/][/url] adobe photoshop cs3 for beginners by david cross - cd-rom adobe photoshop cs3 download
autocad 2009 and symantec anyivirus [url=http://vonmertoes.net/]cheap sms software[/url] buy cheap adobe software
[url=http://hopresovees.net/]shop like software[/url] adobe photoshop cs4 student promotion code
[url=http://bariossetos.net/]serial number for adobe creative suite 3 master[/url] 4 Mac WinZip
where to buy old software [url=http://bariossetos.net/]store keeper software[/b]

Ανώνυμος είπε...

[url=http://sapresodas.net/][img]http://vioperdosas.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]coreldraw remove transparency, [url=http://sapresodas.net/]dj software to buy[/url]
[url=http://sapresodas.net/]2007 Retail Price[/url] top software resellers autocad software
biggest discount software [url=http://sapresodas.net/]windows xp dvd decoder[/url] 8 usa & canada software
[url=http://sapresodas.net/]software programs to buy[/url] photoshop software for sale
[url=http://sapresodas.net/]media composer software academic[/url] buy me a coffee photoshop
cheapest software for [url=http://vioperdosas.net/]discounts on software for[/url][/b]

Ανώνυμος είπε...

[url=http://yljeavag.100webspace.net]Порно видео! / Free porn video![/url]

Ανώνυμος είπε...

[url=http://sopriventontes.net/][img]http://tonoviergates.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]nero 9 key hack, [url=http://sopriventontes.net/]software reseller canada[/url]
[url=http://sopriventontes.net/]adobe photoshop cs4 torrents[/url] cheap software sale buy oem software
coreldraw graphics suite x4 v14.0.0.567 keymaker only-core [url=http://sopriventontes.net/]shop adobe photoshop cs4[/url] shop softwares
[url=http://sopriventontes.net/]adobe photoshop clipping mask cs4[/url] pos software reseller
[url=http://tonoviergates.net/]adobe photoshop cs4 for photographers[/url] nero 7 ultra
buy cheap software oem [url=http://sopriventontes.net/]cheap software windows xp[/url][/b]

Ανώνυμος είπε...

CyxPey [url=http://www.guccijp2012.com/]グッチ バッグ[/url] EgbJjy BjtOog http://www.guccijp2012.com/ OaeHeo QbvHmk [url=http://www.mbtbuyjp.com/]MBT 靴[/url] KbyGfg YcaOqz http://www.mbtbuyjp.com/ ApyWmu RbuZar [url=http://www.shoejapan.info/]Ugg[/url] NjtTlu AubFvk http://www.shoejapan.info/ YxxWdy SccNsm [url=http://www.monclerannka.com/] モンクレール 店舗[/url] ZdeEnn IosErn http://www.monclerannka.com/ ZtvUfl RbsCyd [url=http://www.guccisuki.com/]グッチ 財布[/url] OziSma ErhUtv http://www.guccisuki.com/ BvgZjk EjqJjy [url=http://www.chloenosekai.com/]chloe アウトレット[/url] VyxDbt YkzUdw http://www.chloenosekai.com/ XdyChq KknXdd [url=http://www.jpannka.com/]UGG ブーツ 激安[/url] JesOhf FvvKnw http://www.jpannka.com/ XesYmd

Ανώνυμος είπε...

hkumbbetf
ugg ムートン
ugg ムートン
ugg
ugg
アグ

uizzcbrot
[url=http://www.metallicboots.com/]ugg[/url]
[url=http://www.aguultrashort.com/]UGG ブーツ[/url]
[url=http://www.classicminiboots.com/]ugg アグ[/url]
[url=http://www.aguclassiccardy.com/]ugg ムートン[/url]
[url=http://www.agubaileybutton.com/]アグ[/url]

udacfugkx
http://www.aguultrashort.com/ アグ
http://www.aguultratall.com/ アグ
http://www.agubaileybuttontriplet.com/ ugg ブーツ
http://www.classicminiboots.com/ ugg
http://www.agubaileybutton.com/ ugg アグ

Ανώνυμος είπε...

Aninuefub
Beats Headphones
beats by dre uk
Outlet Woolrich
Moncler
Outlet Woolrich

[url=http://www.woolricha.com/]Woolrich Parka[/url]
[url=http://www.woolrichtoit.com/]Woolrich Outlet Italia[/url]
[url=http://www.straievil.com/netoraji/upload/handbags.html]シャネル バッグ[/url]
[url=http://thermoplastictrading.com/Monster-Beat.html]Beats by Dr Dre[/url]
[url=http://www.straievil.com/netoraji/upload/moncler.html]Moncler[/url]

http://www.woolricha.com/ Woolrich
http://thermoplastictrading.com/Cheap-Monster-Beats.html beats by dre uk
http://www.straievil.com/netoraji/upload/moncler.html モンクレール店舗
http://www.straievil.com/netoraji/upload/handbags.html シャネル バッグ 新作
http://www.bennynato-onlus.org/public/allegati/Cheap-Monster-Beats.html Beats by Dr Dre

impemadiasula
Woolrich Parka
アグ モカシン
アグ人気
アグ 楽天
woolrich bambino

http://www.jpbootsfor2012.com/ アグブーツ
http://www.winterbootsfor2013.com/ ugg ブーツ
http://www.mon-clerjp.com/ モンクレール のジャケット
http://www.woolrichsitaly.com/ woolrich italia
http://www.snowbootsforwinter.com/ ugg

[url=http://www.woolrichc.com/]spaccio woolrich bologna[/url]
[url=http://www.outletbootsofficials.com/]アグ[/url]
[url=http://www.woolrichsalecheap.com/]woolrich bologna[/url]
[url=http://www.bootsforannka.com/]ugg 新作[/url]
[url=http://www.snowbootstoyou.com/]ugg ブーツ[/url]

Ανώνυμος είπε...

Very nice blog post. I absolutely love this site. Stick with it!


Also visit my homepage: justin bieber shoes

Ανώνυμος είπε...

I'm gone to tell my little brother, that he should also visit this webpage on regular basis to obtain updated from most up-to-date information.

Feel free to surf to my site - louis vuitton bags on sale

Ανώνυμος είπε...

Have you ever considered publishing an ebook or guest authoring on other blogs?
I have a blog based on the same subjects you discuss and would love to have you share some stories/information.
I know my viewers would appreciate your work. If you are even remotely interested,
feel free to send me an email.

My web page :: louboutin

Ανώνυμος είπε...

Hi there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization?
I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good success.

If you know of any please share. Kudos!

Also visit my weblog; michael kors bag

Ανώνυμος είπε...

Why visitors still use to read news papers when in this technological world
the whole thing is existing on web?

My weblog :: tv shows

Ανώνυμος είπε...

Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.
I think that you could do with some pics to drive the message home
a little bit, but instead of that, this is wonderful blog.

A fantastic read. I will definitely be back.

my blog post - 激安プラダ バッグ

Ανώνυμος είπε...

It's very straightforward to find out any matter on net as compared to books, as I found this paragraph at this website.

Also visit my page ... 激安プラダ バッグ

Ανώνυμος είπε...

similar submit:http://www.recyclehistory.com/index.php/articlehome/registration_is_now_open
,considerably more following :http://dubcrunningclub.com/message/viewtopic.php?f=1&t=37159
,ceremony wish: http://moonlightgaze.com/viewtopic.php?f=17&t=82357
Nike uqbalzz570688862

Ανώνυμος είπε...

What's up, all the time i used to check web site posts here in the early hours in the daylight, because i enjoy to learn more and more.

My website :: fake ray ban sunglasses

Ανώνυμος είπε...

I'm amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that's both
educative and interesting, and let me tell you, you've hit the nail on the head. The issue is an issue that too few folks are speaking intelligently about. I'm very happy that I came across this during my search for
something relating to this.

My web-site: fake oakleys

Ανώνυμος είπε...

Marvelous, what a website it is! This blog presents helpful information to us, keep it up.


my website: youngfolkz.com

Ανώνυμος είπε...

I know this site gives quality depending articles or reviews and other stuff, is there
any other web page which offers these kinds of information in quality?


Check out my web site クロエ

Ανώνυμος είπε...

This is the right webpage for anyone who wishes to find out about
this topic. You understand so much its almost tough
to argue with you (not that I actually would want to…HaHa).
You certainly put a new spin on a topic that has been discussed for ages.
Excellent stuff, just excellent!

Feel free to surf to my web page :: ray ban outlet

Ανώνυμος είπε...

If some one desires expert view concerning blogging then i propose him/her to visit this blog, Keep up the pleasant job.


Take a look at my web blog; クリスチャンルブタン

Ανώνυμος είπε...

Hey! I know this is sort of off-topic but I needed to ask.
Does operating a well-established blog like yours require a lot of work?
I'm completely new to operating a blog however I do write in my journal daily. I'd like
to start a blog so I will be able to share my personal experience and
feelings online. Please let me know if you have any recommendations
or tips for new aspiring bloggers. Thankyou!Check out my web site ... コーチ 店舗

Ανώνυμος είπε...

Good respond in return of this difficulty with real arguments and explaining all on the topic
of that.

Feel free to visit my site; swap.tcis.de

Ανώνυμος είπε...

Eye-to-eye contact is among the more essential issues to focus on since the job interview in development. If you make eye-to-eye contact along with your job interviewer, it displays that you will be not only watching them but are self-confident as well. These qualities are essential to businesses for hiring uses. Rather than purchasing new videos or booking them from the video shop, check out the choice at your neighborhood library. Several libraries use a stock of aged motion pictures and acquire many of the new ones while they are unveiled. Due to the fact collection registration is determined by your location, this can be a cost-free approach to observe your beloved videos. Faith based and religious men and women are usually calm and much more pressure-free. This is due to their religious beliefs and reliance upon Jehovah who looks after their every single need to have. When we enable Jehovah to provide, our company is allowing him to control our way of life and go ahead and take stress out of the photo. Make sure you bring along a lot of pocket or clothes dryer lint. Lint is very an effective fireplace basic. Twick and timber potato chips just can't can compare to the brilliant flames of some clothes dryer lint. All you should start up a flame is a few lint plus a ignite. One of the top rated long-term health issues afflicting america human population, allergic reactions position way up at amount 5! Should you are one of the many Americans battling throughout the dreaded symptoms of allergy symptoms, read on! This post will offer you sound advice on managing and overcoming allergic reactions, so that you can start working on much better issues. Be modern using this type of trend but don't go too far. You could be sorry for adding several holes inside your face while you are 3 decades outdated and get scarring through your teenage piercings. Not every person likes this appearance so be affected individual with your grandmother and grandfather. It's good to become a person but this means not performing what all others does.Tactics On How To Cope With Allergy symptoms
http://www.facebook.com/profile.php?id=1170107167
http://www.sessionsforschoolboard.com/member/50344
http://www.facebook.com/profile.php?id=1170107167
http://www.facebook.com/profile.php?id=1435583192
http://www.auntiestella.org/member/42492/

Ανώνυμος είπε...

When you have a little bit 1 into video gaming, make certain they are discovering sociable abilities in person, just before on-line. The online entire world might be okay to help make close friends on after a little one has created ample sociable abilities, but when they understand on-line initial you might be compromising remarkable ability to acquire on in real life in the future. Do not limit yourself to only posting video tutorials online. Your property web site need to let you add a youtube video into the webpage. Having a online video in your genuine website will help you to engage visitors. Also you can submit video lessons to social internet sites like Facebook or myspace so ensure that you include your bases. After you've obtained a customer to get from you, you should help remind them to return by mailing out a news letter. Clients have previously displayed curiosity about your retailer by purchasing from this. You ought to point out to them about you frequently to make sure that they come again. You may also inform them about new discounts and products. Turn down your phone's illumination to save on battery. If you are planning over a long getaway or just recognize that this has been some time as you thought to charge your phone, turn down the lighting. This will maintain your phone heading a bit lengthier before its battery pack drainpipes. Put yourself in your website readers' shoes or boots! Make sure you realize why they may be reading through your website. Exactly what do they want to learn about your niche market? Precisely what do they believe related to the info. Anytime you feel you are puzzled by what to compose, take a step back and take into consideration your suitable readers and what the individual will obtain by studying your blog. To prevent complications of diabetes mellitus, work hard to boost your glucose levels levels. When you boost your blood sugar levels, you are going to prevent or postpone numerous health conditions, including troubles with your eyes and kidneys, coronary disease, and cerebrovascular event. Manage your diabetes mellitus proper care now to prevent problems down the road.
http://www.facebook.com/profile.php?id=1170107167
http://www.facebook.com/profile.php?id=1435583192
http://www.facebook.com/profile.php?id=1435583192
http://www.facebook.com/profile.php?id=1435583192
http://www.facebook.com/profile.php?id=1435583192

Ανώνυμος είπε...

magnificent put up, very informative. I'm wondering why the opposite specialists of this sector do not realize this. You should continue your writing. I'm confident, you've a great readers' base already!


Also visit my homepage ... yaba.com

Ανώνυμος είπε...

Youreallymake itappearreally easyalong with yourpresentationbutIin findingthismatterto bereallysomethingwhichI thinkI wouldneverunderstand.

It seemstoocomplexandveryhugefor me.I amlookingaheadto yournextpost,I willtry toget thedangleof it!
"EΡΩΤΙΣΜΟΣ KAΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙA ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙAΝΙΣΜΟ"Hellojust wanted to give
you abriefheads up and let you know a few of thepicturesaren't loadingproperly. I'm not
sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two differentweb browsersand both show the sameresults.

Here is my web blog :: ナイキ シューズ

Ανώνυμος είπε...

Cool blog! Is your theme custom made or did you download
it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make
my blog shine. Please let me know where you got your design.
With thanks

Feel free to visit my web-site ... Replica Rolex

Ανώνυμος είπε...

Hi, the whole thing is going perfectly here and ofcourse every one is sharing facts,
that's really fine, keep up writing.

Feel free to visit my homepage: cheapairmaxvip2.livejournal.com

Ανώνυμος είπε...

I go to see daily a few web pages and information sites to read posts, but
this web site offers feature based posts.

Also visit my site www.phraelocal.go.th

Ανώνυμος είπε...

Keep on working, great job!

Feel free to visit my web blog red bottom shoes

Ανώνυμος είπε...

rayban γυαλιά ηλίου, [url=http://rayban.amigasa.jp/]レイバン ウェイファーラー[/url]
και Harley - Davidson μοτοσικλέτες , αναπτήρες Zippo μετά από όλα είναι ότι ως τον κολοφώνα της αμερικανικής κουλτούρας . rayban αγγλικά ονομάζεται Ray - Ban , [url=http://rayban.client.jp/]レイバン メガネ[/url]
Flash as entrance, Proscription the barrier, sunglasses obstruction the glitter of the sunrise is essential. In the first half of the 20th century, wearing a rayban [url=http://rayban.genin.jp/]rayban サングラス[/url]
lenses are the biggest names in the output animation of a deer gralloch, Gary - Around up, Audrey Hepburn is its loyal. Nowadays, rayban this choose [url=http://rayban.genin.jp/]レイバン ウェイファーラー[/url]
variety in the manner of people's flat divulging with the law frequently. Wayfarer-style off-white enclose, red coffer, lowering crate, tortoiseshell ...... [url=http://rayban.genin.jp/]http://rayban.genin.jp/[/url]
peculiar rayban sunglasses casing in Hollywood stars atop of, with rig out civilian clothes, appeared on sundry [url=http://rayban.genin.jp/]レイバン 店舗[/url]
περιπτώσεις . Sienna Miller , αδελφές Olsen , Kirsten Dunst rayban και έτσι είναι η σπονδυλική στήλη .

Ανώνυμος είπε...

This site was... how do you say it? Relevant!! Finally I've found something that helped me. Thank you!

My web page Replica Rolex Watches

Ανώνυμος είπε...

Now I am going to do my breakfast, after having my breakfast coming over again to
read more news.

my web blog: Replica Watches

Ανώνυμος είπε...

Howdy! I could have sworn I've visited this website before but after going through many of the posts I realized it's new to me.
Anyways, I'm definitely delighted I stumbled upon it and I'll be bookmarking
it and checking back often!

Feel free to visit my page; http://shinningwatchs1st.snappages.com/blog.htm

Ανώνυμος είπε...

I'm extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a great blog like this one these days.

my webpage; Replica Watches

Ανώνυμος είπε...

Excellent post. I was checking continuously this blog
and I am impressed! Very useful info specially the last part :
) I care for such information a lot. I was seeking this certain info for a very long time.
Thank you and good luck.

Feel free to surf to my web page: Replica Rolex Watches

Ανώνυμος είπε...

Excellent weblog here! Also your web site loads
up very fast! What host are you the use of? Can I get your affiliate link on
your host? I want my website loaded up as quickly as yours lol

Here is my blog - Oakley Sunglasses Outlet