6 Μαΐ 2007

ΕΡΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ

Του Ιωάννη Ρούσσου,
Τακτικού Καθηγητή Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Μιννεσότα (ΗΠΑ)

[συνέχεια]


ΜΩΣΑΪΚΟΣ ΘΕΪΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΜΟΙ­ΧΕΙΑΣ


Ο νό­μος στη γε­νι­κό­τη­τά του τί­θε­ται ως εξής: «ου μοι­χεύ­σεις», Έξο­δος 20: 13 [ή 20: 14 εξαρ­τά­ται από την έκ­δο­ση] και Δευ­τε­ρο­νό­μιον 5: 18. Αυ­τή η απα­γό­ρευ­ση ήταν γε­νι­κή μό­νο για τις γυ­ναί­κες. Για τους αγίους άν­δρες των Ισ­ρα­η­λι­τών πε­ριο­ρι­ζό­ταν ρη­τά στον «άν­δρα τον οποίο θα πρά­ξει μοι­χεία με τη γυ­ναί­κα του γεί­το­νά του». Η τι­μω­ρία γι’ αυ­τό το πα­ρά­πτω­μα ήταν θά­να­τος και στους δύο συμ­βαλ­λό­με­νους, όπως μας λέ­ει το Λευιτικόν 20: 10 και το Δευ­τε­ρο­νό­μιον 22: 22-24. Αλ­λά «γεί­το­νας» στους Εβραί­ους ήταν συ­νώ­νυ­μος με τον πλη­σί­ον Ισ­ρα­η­λί­τη [π. χ. βλέπε Έξοδος 22: 25-26], έτσι ώστε ένας άν­δρας, έστω και πα­ντρε­μέ­νος, μπο­ρού­σε να αφε­θεί με τις γυ­ναί­κες των μη Εβραί­ων χω­ρίς κα­μιά τι­μω­ρί­α, όπως υπάρ­χουν πά­ρα πολ­λές τέ­τοιες πε­ρι­πτώ­σεις, σαν αυ­τή του Δαυ­ίδ με τη Βηρ­σα­βεέ τη γυ­ναί­κα του στρα­τη­γού του, Ου­ρί­ου του Χετ­ταίου (2 Σα­μού­ηλ ή 2 Βα­σι­λειών,11). Μια πλειά­δα γυ­ναι­κών συ­ζύ­γων (Δευ­τε­ρο­νό­μιον 11: 15 και απα­ντα­χού) και εταί­ρων, παλ­λα­κί­δων και υπη­ρε­τριών των γυ­ναι­κών επι­τρέ­πε­ται σα­φώς. Αυ­τές οι πολ­λα­πλές μορ­φές κοι­νω­νι­κής συ­νου­σί­ας και συ­νευ­ρέ­σε­ως δεν θε­ω­ρού­νταν από τον νό­μο του Θε­ού ως μοι­χικές.


ΜΩΣΑΪΚΟΣ ΘΕΪΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ

Νο­μο­θε­τή­θη­κε ότι: «Ε­άν οποιοσ­δή­πο­τε άν­δρας λά­βει μια γυ­ναί­κα» και απο­γο­η­τευ­τεί απ’ αυ­τήν και ανα­φέ­ρει ότι «δεν τη βρή­κα παρ­θέ­να» τό­τε ο πα­τέ­ρας της και η μά­να της θα πρέπει να «πα­ρου­σιά­σουν τα διαπι­στευ­τή­ρια τής (αυ­τές οι λέ­ξεις: «τα διαπι­στευ­τή­ριά τής» δεν υπάρ­χουν στο εβρα­ϊ­κό κεί­με­νο) — παρ­θε­νί­ας τής νε­α­ρής κο­πέ­λας στους πρε­σβύ­τε­ρους της πό­λε­ως στην πύ­λη.».
Τό­τε αυ­τοί οι άγιοι «εξυ­πνά­κη­δες» πρέ­πει να κά­νουν ένα εί­δος σε­βα­σμί­ου γλυ­κο­κοι­τάγ­μα­τος επά­νω και μέ­σα στο σώ­μα της, inquisitio de ventre inspiciendo [ανα­ζή­τη­ση (ψά­ξι­μο) διά κολπικής εξε­τά­σε­ως, ή εξετάσεως των εντο­σθί­ων], και σύμ­φω­να με το Δευ­τε­ρο­νό­μιον 22: 13-21
«... εάν η νε­α­ρή κο­πέλα δεν βρε­θεί να εί­ναι παρθέ­να, τό­τε θα τη φέ­ρουν έξω από τη θύ­ρα
του σπι­τιού του πα­τέ­ρα της και οι άν­δρες της πό­λε­ως θα τη λι­θο­βο­λή­σουν με λί­θους μέ­χρι να
πε­θά­νει.».

ΠΕΡΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΚΑΙ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ

Έχομε και λέμε:

(Α) ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ

1. Λευι­τι­κόν 18: 22 «και μετά άρσενος ου κοιμηθήση κοίτην γυναικείαν, βδέλυγμα γαρ εστι.»,
2. 18: 29 «ότι πας, ος εάν ποιήση από πάντων των βδελυγμάτων τούτων, εξολοθρευθήσονται αι ψυχαί αι ποιούσαι εκ του λαού αυτών.»,
3. 20: 13 «και ος αν κοιμηθή μετά άρσενος κοίτην γυναικός, βδέλυγμα εποίησαν αμφότεροι· θα­νάτω θανατού­σθωσαν, ένοχοί εισίν.».
4. Δευτερονόμιον 23: 18-19 «Ουκ έσται πόρνη από θυ­γατέρων Ισραήλ, και ουκ έσται πορνεύων από υιών Ισραήλ· ουκ έσται τελεσφό­ρος από θυγατέρων Ισραήλ, και ουκ έσται τελεισκόμενος από υιών Ισραήλ. ου προσοίσεις μίσθωμα πόρνης ουδέ άλλαγμα κυνός (σκύλου = ομοφυλοφίλου, ωραίος χαρακτηρισμός!) εις τον οίκον Κυρίου του Θεού σου προς πάσαν ευχήν, ότι βδέλυγμα Κυρίω τω Θεώ σου εστί και αμφότερα.».


(Β) ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΦΥΛΕΝΔΕΣΙΑΣ Η΄ ΠΑΡΕΝΔΕΣIΑΣ

5. Δευτερονόμιον 22: 5 «Ουκ έσται σκεύη ανδρός επί γυναικί, ουδέ μη ενδύσηται ανήρ στολήν γυ­ναικείαν, ότι βδέλυγμα Κυρίω τω Θεώ σου εστί πας ποιών ταύτα.».


(Γ) ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Στην καινή Διαθήκη αναγράφεται σαφώς και άνευ περιτροπών ότι οι ομο­φυ­λόφιλοι δεν πρό­κειται να εισέλθουν εις την Βασιλείαν των Ουρανών και θα μεί­νουν εκτός της Ουρανίας Πόλεως. Άρα και απλούστατα οι ομοφυλόφιλοι δεν θα εισέλθουν στον Παράδεισο και επομένως ο μόνος τόπος που τους απομένει στην μετά θάνατον ζωή είναι η αιώνια κόλαση του πυρός και του θείου.

6. Προς Ρωμαίους 1: 18-27
Αποκαλύπτεται γαρ οργή Θεού απ’ ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων των την αλήθειαν εν αδικία κατεχόντων, διότι το γνωστόν του Θεού φανερόν εστιν εν αυτοίς· ο γαρ Θεός αυτοίς εφανέρωσε. τα γαρ αόρατα αυτού από κτίσεως κόσμου τοις ποιήμασι νοούμενα καθοράται, ή τε αϊδιος αυτού δύναμις και θειότης, εις το είναι αυτούς αναπολογήτους, διότι γνόντες τον Θεόν ουχ ως Θεόν εδόξασαν ή ευχαρίστησαν, αλλ’ εματαιώθησαν εν τοις διαλογισμοίς αυτών, και εσκοτίσθη η ασύνετος αυτών καρδία· φάσκοντες είναι σοφοί εμωράνθησαν, και ήλλαξαν την δόξαν του αφθάρτου Θεού εν ομοιώματι εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Διο και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εν ταις επιθυμίαις των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν του ατιμάζεσθαι τα σώματα αυτών εν αυτοίς, οίτινες μετήλλαξαν την αλήθειαν του Θεού εν τω ψεύδει, και εσεβάσθησαν και ελάτρευσαν τη κτίσει παρά τον κτίσαντα, ος εστιν ευλογητός εις τους αιώνας· αμήν. Δια τούτο παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας. αι τε γαρ θήλειαι αυτών μετήλλαξαν την φυσικήν χρήσιν εις την παρά φύσιν, ομοίως δε και οι άρσενες αφέντες την φυσικήν χρήσιν της θηλείας εξεκαύθησαν εν τη ορέξει αυτών εις αλλήλους, άρσενες εν άρσεσι την ασχημοσύνην κατεργαζόμενοι και την αντιμισθίαν ην έδει της πλάνης αυτών εν εαυτοίς απολαμβάνοντες.

7. Α΄ Προς Κο­ρινθίους 6: 9-11
ή ουκ οίδατε ότι άδικοι βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι; μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. και ταύτά τινες ήτε· αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών.

8. Α΄ Προς Τιμόθεον 1: 8-11
Οίδαμεν δε ότι καλός ο νόμος, εάν τις αυτώ νομίμως χρήται, ειδώς τούτο, ότι δικαίω νόμος ου κείται, ανόμοις δε και ανυποτάκτοις, ασεβέσι και αμαρτωλοίς, ανοσίοις και βεβήλοις, πατρολώαις και μητρολώαις, ανδροφόνοις, πόρνοις, αρσενοκοίταις, ανδραποδισταίς, ψεύσταις, επιόρκοις, και ει τι έτερον τη υγιαινούση διδασκαλία αντίκειται, κατά το ευαγγέλιον της δόξης του μακαρίου Θεού, ό επιστεύθην εγώ.

9. Αποκάλυψις 22: 14-15
Μακάριοι οι ποιούντες τας εντολάς αυτού, ίνα έσται η εξουσία αυτών επί το ξύλον της ζωής, και τοις πυλώσιν εισέλθωσιν εις την πόλιν. έξω οι κύνες (= ομοφυλόφιλοι, αναφερόμενοι ως κύνες = σκύλοι, ο ωραίος χαρακτηρισμός επαναλαμβάνεται) και οι φαρμακοί και οι πόρνοι και οι φονείς και οι ειδωλολάτραι και πας ο φιλών και ποιών ψεύδος.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Η επόμενη συνέχεια θα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

  • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
  • ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

63 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Για παιδεραστές και ομοφιλόφυλους κληρικούς της Αμερικής διαβάστε το Κυριακάτικο Βημα. Γράφει ο Νέδος. Εχει πολλά ενδιαφέροντα.

Ανώνυμος είπε...

Και άλλη φορά ρώτησα αν οι παιδεραστές θεωρούνται ομοφιλόφυλοι. Καμιά απάντηση, βέβαια. Προτείνω όταν άλλος συζητητής δεν απαντά, να απαντά ο Αβέρκης. (80Τ)

theshysmurf είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
theshysmurf είπε...

Nαι η ανάλυση βέβαια σκοπίμως(;) παραλείπει ότι ο Χριστός δεν είπε τίποτα ενάντια στην ομοφυλοφιλία… Είπε για την υποκρισία, να μην κρίνουμε τους άλλους, να είμαστε ταπεινοί, για τους ιερείς που είχαν μετατρέψει τον ναό σε εμπόριο, υπερασπίστηκε την πόρνη… Ακριβώς τα αντίθετα με όλα όσα η σημερινοί εκπρόσωποι της Εκκλησίας κάνουν… Kαι εγώ αναρωτιέμαι ποιοι θα Τον σταύρωναν σήμερα και ποιοι θα τον γελοιοποιούσαν;

Ενάντια στην ομοφυλοφιλία ο Χριστός ποτέ δεν μίλησε.


Ξεχνάει λοιπόν η ανάλυση ότι τα κηρύγματα μίσους του Παύλου δεν έχουν καμία σχέση με όσα ο Χριστός είπε… Και ξεχνάει ότι ίσως ο ίδιος ο Χριστός ήταν ομοφυλόφιλος…

Τα παρακάτω δεν βρίσκεται σε κανένα υπαινικτικό ομοερωτικό μυθιστόρημα αλλά στο Ευαγγέλιο του Μάρκου και διαδραματίζονται την στιγμή της σύλληψης…:

http://www.apostoliki-diakonia.gr/


43 Καὶ εὐθέως, ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, παραγίνεται ᾿Ιούδας ὁ ᾿Ισκαριώτης, εἷς τῶν δώδεκα, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων, ἀπεσταλμένοι παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων. 44 δεδώκει δὲ ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν σύσσημον αὐτοῖς λέγων· ὃν ἂν φιλήσω, αὐτός ἐστι· κρατήσατε αὐτὸν καὶ ἀπαγάγετε ἀσφαλῶς. 45 καὶ ἐλθὼν εὐθέως προσελθὼν αὐτῷ λέγει· χαῖρε, ραββί, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 46 οἱ δὲ ἐπέβαλον ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. 47 Εἷς δέ τις τῶν παρεστηκότων σπασάμενος τὴν μάχαιραν ἔπαισε τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον. 48 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθετε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με· 49 καθ᾿ ἡμέραν πρὸς ὑμᾶς ἤμην ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων, καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με. ἀλλ᾿ ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί. 50 καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον πάντες.
51 Καὶ εἷς τις νεανίσκος ἠκολούθησεν αὐτῷ, περιβεβλημένος σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ· καὶ κρατοῦσιν αὐτὸν οἱ νεανίσκοι. 52 ὁ δὲ καταλιπὼν τὴν σινδόνα γυμνὸς ἔφυγεν ἀπ᾿ αὐτῶν.

Η αλλιώς στην δημοτική: Κάποιος νέος τον ακολουθούσε γυμνός, τυλιγμένος κατάσαρκα με ένα σινδόνι και τον συνέλαβαν. Αλλα αυτός άφησε το σινδόνι και τους έφυγε γυμνός.

Ανώνυμος είπε...

Αυτός ο Ρούσσος αρχίζει να μας τα γυρνάει. Πάτερ Αβέρκιε, τί τον έβαλες αυτόν να ψάλει; Προσέξτε, φίλοι μπλογκίστες.

Ανώνυμος είπε...

Δε βρίσκω απάντηση, φίλε 80T. Απλούστατα δε κατέχω το θέμα τόσο καλά. Πάντως η περιβόητη Μπάρθα πρωτοεμφανίσθηκε στη πιάτσα ως παιδεραστής και αργότερα ως αδελφοποιημένος. Τον είχε καταγγείλει επίσημα για παιδεραστία κάποιος διάκος ονόματι Στεργίου ή Σεργίου (ή κάπως έτσι) που υπηρετούσε τότε στο πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Το τί ακολούθησε, δε λέγεται. Πέταξαν το διάκο από τη θέση του. Τον βγάλανε ανισόρροπο και ψυχοπαθή. Ο δύστυχος τράβηξε τα πάθη του Χριστού. Τελικά τον έστειλαν ΕΞΟΡΙΑ στην Αφρική και από τότε χάθηκαν τα ίχνη του.
THE EYE AND THE EAR

Ανώνυμος είπε...

Πάντως για την Μπάρθα είχε γραφτεί στη Χουριέτ ύστερα από μύνηση εναντίον της από τον ελληνοαμερικανό επιχειρηματία Βασιλάκη Φλωρίδη που του υπεξαίρεσε λεφτά πως έχει εξώγαμο. Η εφημερίδα δημοσίευσε και σχετική φωτογραφία που έπαιξε σε κάμποσα σάϊτ ελληνοαμερικανικά και ελληνικά. Φαίνεται πως είναι πολύπλευρο ταλέντο γι'αυτό έφτασε τόσο ψηλά.

Ανώνυμος είπε...

Και για τον μακαρίτη τον Μακάριο της Κύπρου, το περιοδικό Δαυλός είχε αναδημοσιεύσει πρόπερσι από αγγλικές πηγής πως ήταν ομοφυλόφιλος,και είχε δεσμό με Άγγλο. Οι Άγγλοι τον εκβίαζαν κι έτσι υπέγραψε τις συμφωνίες της Ζυρίχης.

theshysmurf είπε...

Kαλά μιλάμε αυτό το blog τελικά βρωμάει (μιλάμε πνίξαμε στην μπόχα) τους γνωστούς αρχαιοφασίστες που προσπαθούν να μας πείσουν σε διάφορα forum με μεταφράσεις και κείμενα που τους έρχονται εκείνη την στιγμή στο κεφάλι ότι η αρχαία Ελλάδα ήταν το πιο ομοφοβικό μέρος του κόσμου και ο Χριστιανισμός ο Παράδεισος της ομοφυλοφιλίας. Χωρίς να θέλω να κάνω δίκη προθέσεων υποψιάζομαι , πως και ο ίδιος ο ιδιόκτητης είναι κάποιος από αυτούς καθώς πολύ πιθανόν γράφει τα ανώνυμα σχόλια: Τόσο στα ποστ όσο και στα ανώνυμα σχόλια γράφεται η λέξη ομοφυλοφιλία με αυτήν την ορθογραφία ομοφιλοφυλία.

Λυπάμαι που ασχολήθηκα και έγραψα δύο πράγματα…

Ανώνυμος είπε...

Ρε αδελφοποιημένοι, δεν είμαι μαζί σας ως προς τους πισωγλεντισμούς, δική σας υπόθεση. Αλλά σας πάω χίλια που προσπαθείτε να νικήσετε την υποκρισία και να βρείτε δικαιωματικά μια θέση κάτω από τον ήλιο. Ενωθείτε επιτέλους, κάντε ένα σύλλογο, έστω και στο διαδίκτυο. Κρατείστε την ανωνυμία σας, γιατί -προσέξτε- σας περιμένουν οι άλλες φθασμένες μεγαλοαδελφές στη γωνιά. Είστε στη σωστή κατεύθυνση. Κινηθείτε επιτέλους!

Thomas είπε...

O ΣΑΪΜΟΥΡΦ παράθεσε πιο πάνω απόσπασμα από το ευαγγέλιο του Μάρκου. Το πολυτονικό κείμενο βγήκε δυσανάγνωστο στο μπλογκ που είναι φύσει μονοτονικό. Θεωρώντας πως το απόσπασμα, ιδίως το τέλος του, έχει κάτι ιδιαίτερο να μας πει, μπήκα στον κόπο να το μετατρέψω στην παρακάτω μονοτονική μορφή:

-------------------

{Απ’ το ευαγγέλιο του Μάρκου, κεφ. 14}

43 Καί ευθέως, έτι αυτού λαλούντος, παραγίνεται Ιούδας ο Ισκαριώτης, είς των δώδεκα, καί μετ’αυτού όχλος πολύς μετ’ μαχαιρών καί ξύλων, απεσταλμένοι παρά των αρχιερέων καί γραμματέων και των πρεσβυτέρων. 44 δεδώκει δέ ο παραδιδούς αυτόν σύσσημον αυτοίς λέγων· όν άν φιλήσω, αυτός εστι· κρατήσατε αυτόν καί απαγάγετε ασφαλώς. 45 καί ελθών ευθέως προσελθών αυτώ λέγει· χαίρε, ραββί, καί κατεφίλησεν αυτόν. 46 οι δέ επέβαλον επ’ αυτόν τάς χείρας αυτών καί εκράτησαν αυτόν. 47 Είς δέ τις των παρεστηκότων σπασάμενος τήν μάχαιραν έπαισε τόν δούλον του αρχιερέως καί αφείλεν αυτού τό ωτίον. 48 καί αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς· ως επί ληστήν εξήλθετε μετά μαχαιρών καί ξύλων συλλαβείν με· 49 καθ’ ημέραν πρός υμάς ήμην εν τω ιερώ διδάσκων, καί ουκ εκρατήσατέ με. αλλά ίνα πληρωθώσιν αι γραφαί. 50 καί αφέντες αυτόν έφυγον πάντες. 51 Καί είς τις νεανίσκος ηκολούθησεν αυτώ, περιβεβλημένος σινδόνα επί γυμνού· καί κρατούσιν αυτόν οι νεανίσκοι. 52 ο δέ καταλιπών τήν σινδόνα γυμνός έφυγεν απ’ αυτών.

-------------------

Ασχετα με το ευαγγελικό απόσπασμα, έχω μια ερώτηση να απευθύνω στο ΣΑΪΜΟΥΡΦ: πού έγινε στο μπλογκ λόγος για Αρχαία Ελλάδα κτλ; Αν όντως έγινε, μου διέφυγε και ζητώ συγγνώμη. Αν όχι, τότε γίνεται κάποια σύγχυση. Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει το θέμα της Αρχαίας Ελλάδας. Βέβαια, εδώ γέμισε το μπλογκ από ανώνυμους που ο καθένας τους γράφει ό,τι του κατεβαίνει. Δεν πειράζει. Αρκεί που γίνεται κάποια συζήτηση και ευαισθητοποιούνται βαθμιαία οι αμέσως ενδιαφερόμενοι "αδελφοποιημένοι" κληρικοί και μη, καθώς και όσοι βλέπουν το θέμα από άλλη οπτική γωνιά, ενάντια στην προκατάληψη και τις κοινωνικo-εκκλησιαστικές διακρίσεις.

Ανώνυμος είπε...

Γδαρτε και καψτε ζωντανους
τους κωλοπαπαρδους ολων
των θρησκειων!

Πουστηδες και μη!

του γερακιού το μάτι είπε...

Γενικά σε παραδέχομαι ρε EYE AND ΤΗΕ EAR. Αυτή τη φορά όμως το ΕΥΕ ή το EAR σου κάτι έπαθε. Δε χάθηκαν τα ίχνη του διάκου που αναφέρεις και που τυχαίνει νάναι συντοπίτης της Μπάρθας. Κάπου στην Αμερική είναι τώρα παπάς. Η σιωπή έχει την τιμή της, όπως αντιλαμβάνεσαι. Τον τακτοποίησαν υπέροχα και όπου νάναι θα τον κάνουν και μητροπολίτη αφού ορκίστηκε γραπτά να ξεχάσει την παληά "κακόβουλη συκοφαντία" του: το παιδεραστικό παρελθόν της Μπάρθας. Ε, δε σ'άρεσε πως διευθετούν τέτοια ζητήματα οι Μπάρθες και οι Μάρθες;

Ανώνυμος είπε...

Στην Αμέρικα το πατριαρχείο έχει καταξοδευτεί να πληρώνει αποζημιώσεις για τους παιδεραστές παπάδες του. Εκεί δεν είναι Ελλάδα να δικάζει η Ηλία με το Γιοσάκη. Τελευταία περίπτωση κάποιος father Katinas. Για τη κορυφαία του χορού Μπάρθα δεν ήξερα αλλά δεν με εκπλήσσει κατά τον μαστρο-Γιάννη και τα κοπέλλια του.

θεολογώντας είπε...

Διάβασα με προσοχή τις δύο πρώτες συνέχειες του Ρούσσου.
Τί ακριβώς θέλει να μας πει ή μάλλον τί μας είπε μέχρι στιγμής; Σα να κατάλαβα τα εξής:

Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ είναι θεόπνευστη, σύμφωνα με την ίδια την Αγία Γραφή και την Εκκλησία.
Οι θεολόγοι που επιστρατεύονται από την Εκκλησία ερμηνεύσουν τη Γραφή, συχνά με τις ερμηνείες τους διαστρέφουν το πρωτότυπο αγιογραφικό κείμενο στη προσπάθειά του να εξαλείψουν τις αντιφάσεις της. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται, υποθέτω, και οι Πατέρες της Εκκλησίας και οι σημερινοί θεολόγοι ερμηνευτές τηε Παλαιάς και Καινής Διαθήκης.

Συμπεραίνω επίσης από τον κατάλογο των χωρίων που επισημαίνει ότι οι προβαλλόμενοι απ'την Εκκλησία ως υποδείγματα αγιότητας, ιδίως πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, στην πραγματικότητα προώθησαν στο όνομα του Θεού την προσωπική τους "πολιτική" και ενίσχυσαν την προσωπική τους δύναμη με κάθε θεμιτό και αθέμιτο-ανήθικο τρόπο (φόνο, βία, εκδίκηση, μοιχείες κ.τ.λ)

Ο Ρούσσος παραθέτει και χωρία που, όπως τα ερμηνεύει, καταδικάζουν τις σχέσεις μεταξύ ανδρών.
Μου φαίνεται όμως ότι στο σημείο αυτό υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ορολογίας. Οι όροι που διάλεξε να χρησιμοποιήσει ο Ρούσσος για τους άνδρες που έχουν ξεχωριστή σχέση με άλλους άνδρες, ερμηνεύονται πράγματι έτσι που τους ερμηνεύει ο ίδιος; Πώς ερμηνεύονται στο πλαίσιο της Παράδοσης της Εκκλησίας; Πώς τους ερμηνεύει η σύγχρονη θεολογία; Διότι, φοβαμαι, αν θεωρήσουμε την ερμηνεία του Ρούσσου ως δεδομένη, θα καταλήξουμε σύντομα σε αμφιλεγόμενα συμπεράσματα.

του γερακιού το μάτι είπε...

Και σένα φάλτσο σε βρίσκω, ρε ανώνυμε που αναφέρεσαι (6 του Μάη, 10:58μμ) σε παληό δημοσίευμα της Χουριέτ που μετά έπαιξε και σε κάτι sites εδώ κι εκεί.
Οχι ως προς το δημοσίευμα, αλλά φάλτσο στο συμπερασμα σου.

Λοιπόν έχουμε και λέμε:
Η Χουριέτ δημοσίευσε τα περί εξώγαμου για να πουλήσει φύλλα γνωρίζοντας πολύ καλά πως το εξώγαμο δεν ήταν της Μπάρθας, διότι για νάναι δικό της έπρεπε η Μπάρθα να τόχε σπείρει στα δεκαπέντε της! Το εξώγαμο (Στ. Δ.) που τώρα είναι άνω των πενήντα, είναι όμως πραγματικα εξώγαμο αλλά από άλλο αληθινό αρσενικό, κάποιο μητροπολίτη (Ρ.Ι.) που τόφτιαξε με μια πανέμορφη κούκλα, γκώμενα του για δεκαετίες μέχρι και την ώρα που τα τίναξε.

Ο ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Βασιλάκης Φλωρίδης όντως κατέφυγε στα τουρκικά δικαστήρια ζητώντας να του επιστρέψει η Μπάρθα πάνω από τρία εκατομύρια δολάρια που ως κωτόπουλο-κουτόπουλο της είχει δωρήσει για να εξαργυρωθούν δήθεν τούρκοι κρατικοί υπάλληλοι και πολιτευτές και εξασφαλιστεί έτσι η άδεια επαναλειτουργίας της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Ο καλοπροαίρετος Βασιλάκης δεν είχε πρόθεση να ζητήσει πίσω τη δωρεά του. Αλλά αφού τον κράτησε η Μπάρθα στο περίμενε και να δούμε για μια πενταετία χωρίς να εξασφαλίζεται η άδεια επαναλειτουργίας, θεώρησε το όλο σκηνικό εμπαιγμό έχοντας στο μεταξύ πληροφορηθεί ότι και άλλοι βαθύπλουτοι είχαν πέσει θύμα του ίδιου παραμυθιού ενώ οι δωρεές τους κατέληγαν στη Societe des Banques Suisses, στο προσωπικό λογαριασμό της Μπάρθας.

Δηλώνω όμως άγνοια στο εξής: ποιός σέρβιρε στο Βασιλάκη τα περί εξώγαμου τα οποία αμέσως έχαψε ως χάνος και αργότερα κατήγγειλε στη τουρκική εφημερίδα νομίζοντας πως έτσι θα εκβίαζε τη Μπάρθα να επιστρέψει τα χρήματα του;
Ο Βασιλάκης πάντως τα λεφτά του δεν τα πήρε πίσω.
Στο μεταξύ όμως η Μπάρθα είχε μεταβληθεί σε δεινο γυναικοκατακτητή....... Ωραίο;

Thomas είπε...

Εχω κουραστεί με όλα αυτά για Μπάρθες και Μπέμπες, Ζηζή και Κούλα και ο κατάλογος τέλος δεν έχει.... Εδώ δεν έπρεπε να συζητάμε κάποιο συγκεκριμένο θέμα; Πάτερ Αβέρκη, κάτι πρέπει να κάνεις με τους ανώνυμους. Μας αποπροσανατολίζουν ολότελα. Απόκλεισέ τους. Αρκετά! Δε πάει άλλο.

Ανώνυμος είπε...

Φίλε π. Αβέρκιε, δε στήνεις εδώ στο μπογκ καμιά ψηφοφορία να δούμε πόσοι είναι υπερ ή κατα της ομοφιλοφιλίας ή αδιάφοροι? πόσοι είναι υπέρ ή κατά αδελφοποιημένων ιερωμένων, πόσοι είναι υπέρ ή κατά του μπλογκ σου και και και. Για δες το και αυτό.

θεολογώντας είπε...

Διαβάζοντας για την αδελφοποίηση, ανακάλυψα δυο-τρία πράγματα χρήσιμα για το διάλογο μας.
Στα βυζαντινά χρόνια (άγνωστο πότε ακριβώς) η ακολουθία της αδελφοποιίας "εκωλύθη επιτελείσθαι παρά του εκκλησιαστικού και βασιλικού νόμου". Οι λόγοι για την απαγόρευση δεν είναι γνωστοί. Πολύ σκοτάδι γύρω από την αιτιολόγηση της κατάργησης. Αιώνες αργότερα η Ελληνική Εκκλησία (1859) αφαίρεσε και αυτή με τη σειρά την ακολουθία από το Ευχολόγιο. Η απορία μου είναι (σ'αυτό συμφωνώ με τον π. Αβέρκιο), πώς κατά περιόδους και επί ολόκληρους αιώνες η αδελφοποίηση ήταν αναγκαία (για να υπάρχει ειδική ευχή) και πώς σ'άλλες περιόδους κρινόταν περιττή και μάλιστα κατακριτέα μέχρι καταργήσεως; Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη ακολουθία που να καθιερώθηκε και να καταργήθηκε εκ των υστέρων. Γιατί συμβαίνει αυτό ειδικά στη περίπτωση της αδελφοποίησης;

π. Αβέρκιος είπε...

Φίλε ανώνυμε, βρίσκω την πρότασή σου ενδιαφέρουσα, πολύ καλή, και σ' ευχαριστώ.
Θα εμβαθύνω στα τεχνικά και ελπίζω σύντομα να έχουμε ψηφοφορία στο ιστολόγιο.
Εννοείται ότι προτάσεις σχετικές από τους συνομιλητές είναι ευπρόσδεκτες.

Ανώνυμος είπε...

Βρίσκομαι εδώ επειδή εντυπωσιάσθηκα απ το πρώτο μανιφέστο του π. Αβέρκη. Αν και δε συμπαθώ ιδιαίτερα την ομοφυλοφιλία ως έννοια ή πράξη, πιστεύω ότι οι οπαδοί και εφαρμοστές της είναι και αυτοί πλάσματα του Θεού πού δικαιούνται να ζήσουν στον κόσμο με αξιοπρέπεια χωρίς να είναι θύματα της μιας ή της άλλης κοινωνικής αντίληψης και στάσης. Εύγε σου π. Αβέρκιε. Αργά ή γρήγορα η προσπάθεια σου θα δικαιωθεί.

desiderius είπε...

Μια παράκληση προς τους σχολιαστές: Μπορείτε να μένετε στο θέμα; Και θέμα μας δεν είναι οι φημλογούμενη ομοφυλοφιλία του Αρχιεπισκόπου ή όποιου άλλου υψηλόβαθμου λειτουργού της εκκλησίας, δεν είναι τα πρόσωπα. Είναι θέμα μας μια συγκεκριμένη πρόταση του ιστολόγου και γενικά η σχέση ομοφυλοφιλίας και ορθόδοξης Εκκλησίας (παρακαλώ να προσεχτούν τα μικρά και τα κεφαλαία που βάζω).

Πάτερ Αβέρκιε, συνεχίζετε να με απογοητεύετε. Δεν δίνετε καμιά απάντηση σε σχόλια και απορίες. Το μόνο σχόλιό σας που εμφανίστηκε εδώ και εβδομάδες είναι μια θετική ανταπόκριση στην ανηκουστη, κωμικοτραγική πρόταση για κάποια "ψηφοφορία να δούμε πόσοι είναι υπερ ή κατα της ομοφιλοφιλίας ή αδιάφοροι". Μπορείτε εσείς η ο ανώνυμος που το πρότεινε να μας εξηγήσετε ποιο θα ήταν το νόημά της; Μήπως τίθεται θέμα "δημοκρατικών" διαδικασιών για να πάρουμε έγκριση οι ομοφυλόφιλοι για τις προτιμήσεις μας ή όχι;

Κωλοσούζας είπε...

Έ όχι και φημολογούμενη. Εμείς μπρίκια κολάγαμε;

Κωλοσούζας, ντεκορατέρ βίλλας Π.Ψυχικού είπε...

Kαθηγητής Χρήστος Γιανναράς-Καθημερινή 27/02/05:

Σεραφείμ Kουλουσούσας, ένα θλιβερό παιδί 26 χρόνων, θηλύγλωσσο, που εγκατέλειψε την ιερωσύνη όντας διευθυντής (ναι, διευθυντής!) του Iδιαιτέρου Γραφείου του αρχιεπισκόπου Aθηνών. Aν αυτός ο αυτοαποσχηματισμός διερευνηθεί, οι συνέπειες για το αρχιεπισκοπικό περιβάλλον θα είναι δυσμέτρητες. Aνάστημα και επιστήθιος του Θεσσαλιώτιδος, δωρήθηκε στον αρχιεπίσκοπο για να καταλάβει την πιο υπεύθυνη θέση κοντά του. Oι διαψεύσεις που συνόδευσαν την απόπειρα αυτοκτονίας του ήταν ελάχιστα πειστικές, όχι σοβαρές.

Τρικαλινός είπε...

Η μνήμη κάνει καλό

ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ Ο ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
Αθήνα, 1 Μαρτίου 2005 (14:25 UTC+2)
Στον Αρειο Πάγο μετέβη σήμερα στις 11:30 το πρωί ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος, Θεόκλητος Κουμαριανός, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Αλέξη Κούγια, προκειμένου να καταθέσει στον αρμόδιο αρεοπαγίτη, Χρήστο Μπαλτά, στο πλαίσιο της έρευνας για το παραδικαστικό κύκλωμα.

Συγκεκριμένα, ο κ.Θεόκλητος κλήθηκε να καταθέσει για δήλωση ψευδούς διεύθυνσης στον Πειραιά, για την οποία κατηγορείται ότι υπάρχει εμπλοκή του στην υπόθεση Γιοσάκη. Επίσης, κατέθεσε για τις κατηγορίες του πρώην Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος, Κωνσταντίνου, σύμφωνα με τις οποίες συνελήφθη σε νυχτερινό κέντρο μαζί με τον πρώην αρχιμανδρίτη, Σεραφείμ Κουλουσούσα, για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο παραιτηθείς Μητροπολίτης μίλησε στον κ.Μπαλτά για ονόματα δικαστών αλλά και πολιτικών οι οποίοι τον είχαν πλησιάσει και τον πίεζαν να μεσολαβήσει στον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο προκειμένου ο αρχιμανδρίτης, Ιάκωβος Γιοσάκης, να πάρει τη θέση του αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου.

Ο κ.Θεόκλητος όπως είπε έχει στοιχεία και μιλάει για ταξίδια στο εξωτερικό που διοργάνωνε ο Γιοσάκης ανώτερους και ανώτατους δικαστές και δικηγόρους. Επίσης, επιβεβαίωσε ότι τον Δεκέμβριο του 2003 η πρώην ανακρίτρια, Αντωνία Ηλία, του ζήτησε δανεικά 15.000 ευρώ. Ο κ.Θεόκλητος κατέθεσε τα χρήματα σε ένα νούμερο τραπεζικού λογαριασμού, αλλά δεν έβαλε το δικό της όνομα.

Στο μεταξύ, προσερχόμενος στον Αρειο Πάγο ο κ.Θεόκλητος σε σύντομη συνομιλία που είχε με τους δημοσιογράφους δήλωσε για τον Ιάκωβο Γιοσάκη ότι τον γνώρισε πριν από 20 χρόνια και τον ξαναείδε πέρυσι ή πρόπερσι όταν του ζήτησε να μεσολαβήσει για να γίνει αρχιγραμματέας στην Ιερά Σύνοδο.

Βγαίνοντας από το γραφείο του κ.Μπαλτά, στις 2:15 το μεσημέρι, ο κ.Θεόκλητος ανέφερε: "Ηρθα σήμερα στον Αρειο Πάγο για να πω την αλήθεια. Και αυτό είπα. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο". Ο δικηγόρος του παραιτηθέντα Μητροπολίτη, Αλέξης Κούγιας, είπε: "Τόσο ο σεβασμιότατος όσο και εγώ ήρθαμε εδώ για να βοηθήσουμε τη δικαιοσύνη να βρει την αλήθεια. Οσο και αν ακούγεται υπερβολικά αισιόδοξο είμαι βέβαιος ότι η δικαιοσύνη θα βρει το δρόμο το σωστό και θα αποκαταστήσει την τάξη, γιατί η δικαιοσύνη όπως και η εκκλησία είναι το καταφύγιο των υγιών ανθρώπων. Η ανάκριση είναι μυστική και δεν θέλω να πω τίποτα άλλο".

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ο κ.Θεόκλητος υπέβαλε επίσημα την παραίτηση του στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο από τη θέση του Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος, η οποία και έγινε αποδεκτή.

makis είπε...

Δεν κατάλαβα, τί νόημα έχει ψηφοφορία υπέρ ή κατά της ομοφυλοφιλίας; Να καταργηθεί δια ψήφου, δεν πρόκειται, να απαγορευτεί, αποκλείεται, στην καλύτερη περίπτωση θα δείξει ότι ένα 10-15% είναι υπέρ και το υπόλοιπο κατά. Ε, τα ίδια αποτελέσματα προκύπτουν και σε οποιοδήποτε άλλο κοινωνικό χώρο, ποιος ο λόγος δημοψηφίσματος;

Εκτός αν στόχος σου είναι να κλείσει το συγκεκριμένο blog, οπότε αντιλαμβάνομαι γιατί προτείνεις ψηφοφορία.

Ανώνυμος είπε...

Μην είστε κακοπροαίρετοι και παράξενοι. Μια πρωτότυπη συζήτηση άνοιξε στην Ελλάδα των φαρισαίων που όπως λέει ο μακαρίτης ο Χατζηδάκις μοιάζει της Μπλανς Επιφανί, παραμένει παρθένος μολονότι γυμνή. Ας γίνει και ψηφοφορία μόλις ο παπα Αβέρκης μάθει τα τεχνολογικά. Η κουβέντα δεν βλάπτει. Έμαθα από καλή πηγή πως ο Μασκαριώτατος έχει ενοχληθεί πολύ από το διαδίκτυο όπου δεν ισχύει η ομερτά και του βγάζουνε τις πομπές του.
Πανμασκαριώτατε το παράκανες με τους θεατρινισμούς σου.

Ανώνυμος είπε...

Πράγμνατι, Χριστός των 4 κανονικών Ευαγγελίων ουδέποτε έθιξε το θεμα των ομοφυλοφίλων (ευθέως εντός των 4 ευαγγελίων). Αλλά αφού όλη η Βίβλος και η Εκκλησία του Χριστού είναι θεόπνευστη και γράφουν ή αντιπροσωπεύουν τα λόγια του "μόνου αληθινού Βιβλικού Θεού Πατρός", ο οποίος σύμφωνα με το δόγμα της Αγίας Τριάδος είναι ο Ιησούς Χριστός σε τρεις υποστάσεις κλπ..., τότε σύμφωνα με την ανάλυση του Ιωάννου Ρούσσου οι ομοφυλόφιλοι είναι καταδικασμένοι από τον Χριστιανισμό πλήρως και αμετακλήτως. Τους έχει καταδικάσει με θάνατο στην εδώ ζωή ο Μέγας Προφήτης του Χρσιτού Μωυσής, στήν άλλη ζωή ο Μέγας Απόστολος και Σκεύος της Εκλογής του Χριστού Παύλος και ο αγαπητότερος μαθητής εκ των 12 του Χριστού Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Τα χωρία είναι σαφέστατα και ο Ιωάννης Ρούσσος τα εκει παρουσιάσει πλήρως. Οι δικαιολογίες και υπεκφυγές περιττεύουν! Επομένως οι ομοφυλόφιλοι δεν μπορούν και ειναι χριστιανοί και οι χριστιανοί δεν μπορούν να είναι ομοφυλόφιλοι. Δεν μπορούν να έχουν "την πίτα γερή και τον σκύλο χορτάτο". Τους μένει λοιπον, ή να πάνε σε άλλη θρησκεία ή σε καμιά θρησκεία ή να δημιουργήσουν δικής τους χριστιανική αίρεση. Πλάκα θα έχει....
Νεοκλής Φιλάδελφος

Ανώνυμος είπε...

Άλλη μία Διευκρίνιση
του Ι. Ν Φ Μ.Ρουσσου,
αφού όπως φαίνεται μερικοί δεν καταλαβαίνουν που το πάω. Μα καλά τόσο δύσκολο ήταν;
Επιχειρηματολογώ θεολογικά για να δείξω τις αντιφάσεις, τις ανοησίες και την καταστροφικότητα αυτής της θρησκείας.
Ο Χριστιανισμός έχει τα ιερα βιβλία του και όπως κάθε θρησκέια έχει τα δόγματά της. Σύμφωμα με αυτά ό ίδιος ο Χριστιανικός Θεός διά των εντολών του και των αντιπροσώπων του έχει καταδικάσει τους ομοφυλόφιλους, είτε τους αρέσει είτε όχι. Το ότι αυτό δεν το βλέπετε στα ευαγγέλια, αυτά είναι μόνο το 5% όλου του χριστιανισμού.
Τα εξηγήσαμε.
Τώρα γιατί πολλοί κληρικοί και μοναχοί είναι ομοφυλόφιλοι, αυτό το ξέρουν οι ίδιοι και φανερώνει ότι δεν πιστεύουν τίποτα και υποκρίνονται. Ακόμα ο ίδιος ο χριστιανισμός ως καταστροφική θρησκεία ωθεί με τα βίτσια του και τις βλακείες του πολλούς και πολλές στην ομοφυλοφυλία.
Οπότε κύριοι ομοφυλόφιλοι πάρτε το χαμπάρι ότι στον χριστιανισμό είστε καταδικασμένοι και στη εδώ και στην άλλη ζωή.
Εγώ ούτε χριστιανός είμαι ούτε ομοφυλόφιλος. Είμαι αθεϊστής, ελευθέρων ετεροφυλικών σχέσεων και αντιχριστιανός, καθ' ότι ο χριστιανισμός είναι το χειρότερο κακό στην ανθρώπινη ιστορία.
Ελπίζω να καταλάβαιτε που το πάω λοιπόν.
"Ότι οι αντιφάσεις και οι τακτικές στον χριστιανισμο είναι τόσο καταστροφικές ώστε αυτή η θρησκεία πρέπει να πάει στην έρημο της Υπεριορδανίας από την οποία ξεπετάχτηκε και ρήμαξε τα πάντα."

Ι Ν Φ Μ Ρούσσος

Ανώνυμος είπε...

Προς π. Αβέρκιο

Αυτός ο κ. Ρούσος με ποιό δικαίωμα βρίζει όσα πιστεύουμε? Πως του επιτρέπετε να βρίζει τον Πατέρα μας, όταν δεν θα του επιτρέπατε (υποθέτω)να βρίζει πόρνη την φυσική σας μητέρα και κακοποιό τον φυσικό σας πατέρα?
Το τι πιστεύει δεν μας αφορά και το τί πιστεύουμε ας το αφήσει αμόλυντο!

Ανώνυμος είπε...

Η Εκκλησία επιμένει να επαναλαμβάνει ότι ολόκληρη η Βίβλος είναι θεόπνευστη διότι περιέχει τα λόγια του "μόνου αληθινού Βιβλικού Θεού Πατρός" καθώς το διατυπώνει ο Ρούσσος. Συγχρόνως όλοι αντιλαμβανόμασθε πως κάποιο λάθος γίνεται εδώ. Διότι άλλα βιβλία μιλάνε για δολοφονίες εκμέρους "αγίων μορφών" (Σολομώντας, Δαβίδ και άλλοι εξουσιομανείς και αιμοσταγείς) και άλλα αποπνέουν άρωμα αγάπης και ανθρωπιάς. Δεν είμαστε αφελείς. Τα βιβλία της Γραφής δεν είναι ισότιμα και ισοβάθμια. Τα 4 "κανονικά" Ευαγγέλια έπρεπε να είναι τα μόνα βιβλία στα οποία να βασίζεται η χριστιανική διδασκαλία. Ολα τα άλλα πρέπει να θεωρηθούν ως ερμηνείες αυθεντικές ή όχι.

Ανώνυμος είπε...

Αυτός Ο Ρούσσος δεν υβρίζει κανένα αλλά γράφει συμπεράσματά του ευθέωσ και ασυγκαλείπτως με το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου και της εκφράσεως επί κοινωνικών ζητημάτων, το οποίο έχει κατωχηρωθεί σε άπαντες από τα συντάγματα της Ελλάδος, της Ευρώπης, των ΗΠΑ κλπ, και από το καταστατικό του ΟΗΕ.

Αν οι απόψεις και τα συμπεράσματα του Ρούσσου δεν σας αρέσουν τότε να τα αντικρούσετε με επιχειρήματα, δεδομένα και στοιχεία. Όχι με φωνασκίες ή με ασυναρτησίες.
Αν θέλετε να συζητήσετε με τον Ρούσσο θεολογικά, ιστορικά, βιβλικά τότε αυτό να κάνετε.

Όποιος νομίζει ότι ο χριστιανισμός μπορεί να σταθεί μόνο με τα 4 ευαγγέλια, αυτό φανερώνει πόσο καλά γνωρίζει αυτή τη θρησκεία.... Έχει μεσονυκτικόν απόδειπνον...Αλλά είναι πολύ γνωστή η άπειρη ασχετοσύνη που υπάρχει....

Στα άρθρα μου εκτός του ότι έχω δημοσιεύσει πολλές από τις αντιφάσεις, ανοησίες και τις ανιθηκότητες των ευαγγελίων, πράγμα που το έχουν κάνει πολλοί επιστήμονες, εξηγώ επίσης πως και γιατί ο χριστιανισμός είναι τέκνον της Παλαιάς Διαθήκης και δεν επιζεί χωρίς αυτήν. Τα ίδια έχει κανει και ο εκλεκτός ερυνητής Παν. Μαρίνης σε πολλά άρθρα του και σε ββλία του.

Όποιος έχει όρεξη για να διαπιστώσει την αλήθεια ας διαβάσει αυτά τα άρθρα και τα βιβλία.
Οπότε ανοίξετε και διαβάστε από τις ιστοσελίδες:

http://www.geocities.com/infroussos/
και
http://homepage.mac.com/dodecatheon/

και τα άλλα links που υπάρχουν εκεί μέσα και τότε θα δείτε τί εστί αλήθεια!
Μελετήστε και κανένα σοβαρό και βαρύ βιβλίο πέραν της "Φωνής Κυρίου" και το Λειμωνάριον ή τον Λειμώνα. Διαβάστε προσεκτικά τήν ίδια την Βίβλο από καλή έκδοση και κατά λέξη μετάφραση (όχι ερμηνείες), την Χριστιανική Δογματική, την Παράδοση και το Νομοκανόνιον και μετά έχομε πολλά να πούμε και με το δικαίωμα του δικαίου παγκόσμιου λόγου!
Και στις δύο ιστοσελίδες θα βρήτε καταλόγους πολλών βιβλίων.

Αυτά για διευκρίνηση και πάλι από τον επιστήμονα και όχι τσαρλατάνο
Ι. Ν. Φ. Μ. Ρούσσο

Ανώνυμος είπε...

Προς π. Αβέρκιο

Η επιστημοσύνη ή όχι αυτού του Ρούσου, με αφήνει αδιάφορο και δεν είναι αυτό το ζήτημα.
Το ερώτημα είναι σαφές και παραμένει αναπάντητο:Με ποιό δικαίωμα βρίζει αυτά που πιστεύουμε? Η ελευθερία του λόγου και η περί αυτήν διακηρύξεις ας μελετηθούν καλύτερα! Δεν έγιναν για να δίνουν το ok στους υβριστές!
Με την ίδια ελευθερία λόγου θα μπορούσε να ονομάσει πόρνη την μητέρα σας πάτερ, αν αυτό πίστευε?
Ή με το ίδιο δικαίωμα στην ελευθερία θα μπορούσα και εγώ να αναφέρω, δημόσια, όσα πιστεύω για κείνον?

Ανώνυμος είπε...

ΠΡΟΣ ΑΥΤΌΝ ΠΟΥ ΕΠΙΜΈΝΕΙ:
Αυτά που γράφει ο κ. Ρούσσος δεν αποτελούν ύβρεις, αλλά απόψεις και συμπεράσματα του ιδίου. Αλλιώς πες μας συγκεκριμένα παραδείγματα απ' όσα γράφει τα οποία νομίζεις ότι είναι ύβρεις. Παράθεσε τα. Όχι φωνασκίες και εντυπώσεις, αλλά να μας πεις π.χ. αυτά ....

Το να πει κάποιος ότι ο χριστιανισμός είναι κακή, καταστροφική, αντιφατική θρησκεία κλπ. αυτό αποτελεί μια άποψη και συμπέρασμά του, και είναι θεμιτό και εντός της ελευθερίας λόγου και του δικαιώματος της εκφράσεως. Τί είναι δηλαδή ο χριστιανισμός; Υπεράνω πάσας υποψίας ή έχει γινει ταμπού...
Αν εσένα σε έχει εκτυφλώσει η πιστη στον χριστιανισμό και δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό τότε έχεις σοβαρό πρόβλημα και πρέπει να το διορθώσεις. Γράψε μας και ποιος ή ποια είσαι με όλα τα στοιχεία.

Και άντε να πούμε κάτι άλλο αντί να επαναλβάνομε τα ίδια.

Μην ξεχάσετε να διαβασειτε και

http://www.geocities.com/infroussos/

Ανώνυμος είπε...

Περί παιδεραστίας.
Ετέθη η ερωτηση από ανώνυμο αν η παιδεραστία είναι ομοφυλοφιλία.

(Παρένθεση: Γιατί οι πιο πολλοί φοβάστε και γράφετε ανώνυμα; Βάλετε τα ονόματα και τα στοιχεία σας. Τί έχετε να φοβηθήτε. Έχομε ή δεν έχομε ελευθερία; Δεν τολμούν να κάνουν τίποτα όπως πριν 30 χρόνια και πριν. Τελείωσε ο χρυσούς αιών της τρομοκρατίας των. Τελευταίο θύμα τους ήταν ο Θωμάσ Μάρας, το 1979, αλλά η Κ. Κ. Τζάννη τους ταχτοποίησε όταν την μύνησαν το 1985. Έτσι και τολμήσουν να κάνουν πάλι τα ίδια και να τρομοκρατούν τους ελεύθερα σκεπτόμενους θα διασυρθεί ολόκληρη η χώρα και η κυβέρνησή της στο Στρασβούργο και στον ΟΗΕ. Ακόμα μην ξεχνάτε ότι το State Department μαζεύει στοιχεία και καιροφυλακτεί να επιτεθεί και να δημιουργήσει διεθνές πολιτικό επεισόδιο εις βάρος της Ελλάδος και της κυβερνήσεως, κλπ. ένεκα ελλείψεως θρησεκυτικήσ ελευθερίας, και καταπατήσεως του δικαιώματος της ελευθερίασ λόγου και διατυπώσεως απόψεως.
Σταματείστε να φοβάστε... και εκφραστείτε επόνυμα και με όλα τα στοιχεία σας.)

Στις ΗΠΑ το κακό της παιδεραστίας έχει παραγίνει αλλά και οι άλλες χώρες δεν πανε πισω. Μεταξύ των κληρικών οι Καθολικοί έχουν την μεγαλίτερη επίδοση στην παιδεραστία χωρίς όμως και οι υπόλοιπες χριστιανικές αιρέσεις να είναι αθώες καθόλου.

Η παιδεραστία είναι οπωσδήποτε έγκλημα δικάσιμο και τιμωριτέο σε κάθε χώρα για τους ευνοήτους λόγους. Δεν χρεςιαζόμαστε την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματοσ για να το καταλάβομε. Οι Παιδεραστές από ένα σημείο και μετά πρέπει να εκτελούνται.

Στον χριστιανισμό είναι πολύ βαριά αμαρτία οπως και η ομοφυλοφιλία, αλλά ποιος σκοτίζεται για αμαρτίες. Αυτές είναι για κατανάλωση του κοσμάκη.

Οι παιδεραστές δεν θεωρούνται παντοτε ομοφυλόφιλοι. Όταν βέβαια επιδίδονται σε παιδάκια του ιδίου φύλου τότε ή είναι και ομοφυλόφιλοι ή εξελίσονται σέ τέτοιους.
Στίς ΗΠΑ και ο παθητικός και ο ενεργός ομοφυλόφιλος θεωρούνται ως ομοφυλόφιλοι, ενω τουλάχιστον όπως ήταν πριν λίγα χρόνια, δεν ξέρω πως είναι σήμερα, στην Ελλάδα μόνο ο παθητικός.

Πάντως όποιος την βρίσκει με το να βασανίζει σωματικώς και σεξουαλίκώς παιδάκια και να ηδονίζεται μ' αυτό τότε καταφανώς κάτι δεν παεί καλά μ' αυτόν ή αυτήν και από μια βαρύτητα εγκλήματος και πέραν πρέπει να στήνονται στα 6 μέτρα.

Επομένως η απάντηση στην ερώτηση είναι ότι η παιδεραστία μπορεί να είναι μπορεί και να μήν είναι ομοφυλοφιλία. Εξαρτάται από την περίπτωση. Αλλά είτε είναι είτε δεν είναι εγώ εξέφρασα την γνώμη μου τί πρέπει να κάνομε με δ'αύτους.

Ι. Ν. Φ. Μ. Ρούσσος

Ανώνυμος είπε...

"Αν εσένα σε έχει εκτυφλώσει η πιστη στον χριστιανισμό και δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό τότε έχεις σοβαρό πρόβλημα και πρέπει να το διορθώσεις. Γράψε μας και ποιος ή ποια είσαι με όλα τα στοιχεία."

Aυτά-μεταξύ άλλων-μου απήθυνε ο ανώνυμος(!) και ως ανώνυμος ζητάει τα δικά μου στοιχεία! Ως προς αυτό ας δώσει πρώτα τα δικά του.
Ως προς το αν με έχει εκτυφλώσει η πίστη στον χριστιανισμό, όχι αντίθετα μου έχει ανοίξει τα μάτια!
Αν δεν κάνω λάθος, εδώ είμαστε σε ένα φόρουμ ορθοδόξων χριστιανών, οπότε εκ προοιμίου ΔΕΝ θεωρούμε τον χριστιανισμό καταστροφική ή αντιφατική θρησκεία και ΔΕΝ αμφισβητούμε τα δόγματά της!
Αν κάνω λάθος και δεν είμαστε σε ορθόδοξο φόρουμ να μου το πείτε πατέρα Αβέρκιε.
Εγώ γράφω ως χριστιανός ορθόδοξος σε επίσης χριστιανούς ορθοδόξους και ως εκ τούτου κάποια πράγματα είναι δεδομένα, ιερά και μη επιδεχόμενα αμφισβήτηση.
Ακόμη όμως και όσι (μη χριστιανοί) τα αμφισβητούν ή τα απορίπτουν, δεν πριμοδοτούνται να το κάνουν βρίζοντας. Εκτός πια και αν ...έξεστι Κλαζομενίοις ασχημονείν...οπότε δικαιολογούνται!

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε
φαίνεται ότι, εκτός του ότι φοβάσαι και κρύβεσαι, δεν βλέπεις καλά. Έτσι μάλλον ο χριστός πρέπει να κάνει θαύμα "ίνα αναβλέψης". Μα δεν είδες οτι υπογράφω Ι. Ν. Φ. Μ. Ρούσσος; Που κοιτάς όταν αναγιγνώσκεις;
Ακόμα δεν είδες μέσα στα διάφορα μυνήματα πολλοί δεν είναι χριστιανοί όπως και εγώ; Ένα ισχυρίζεται ότι ο χριστός σας ήταν μάλλον ομοφυλόφιλος, και ένα άλλο είπε για τους κληρικούς "γδάρτε τους όλους πούστηδες και μή." Αυτοί που έγραψαν αυτά τί λες να είναι; Χριστιανοί;
Μαζί μιλάμε και χώρια καταλαβαίνομε. Τί να περιμένει κανείς από πιστούς;... Άστα να πάνε... Βάλε λιγάκι μυαλουδάκι να εννοήσεις ότι άλλο πράγμα είναι η αμφισβήτηση και η μάχη εναντίο σε κάτι και άλλο η ύβρις. Φαίνεται όμως ότι ως πιστός δεν μπορείς ούτε αυτό το ολίγο να δεις.

Παρακάλεσε λοιπόν τον χριστό να κάνει το θαύμα του μήπως και ξελαμπικάρεις, και άσε τον Αβέρκιο στην άκρη. Τί άλλο μπορεί να πει ο κάθε Αβέρκιος επί των δογμάτων και των γραφών. Αφού τα αναφέρω ώς έχουν στα επίσημα βιβλία των ορθοδόξων, τί μπορεί να πει παραπάνω; Ότι δεν είναι έτσι! Από πότε; Κάνε το κόπο να διαβάσεις τις γραφές σας και τις δογματικές σας αντί να φωνασκείς περί Κλαζομενίων.
Αλλά αφού όπως φαίνεται είσαι αδιάβαστος είναι αδύνατον να δεις πως έχουν τα πράγματα και έτσι παρακαλείς τον Αβέρκιο να σε ξελασπώσει. Μελέτησε μόνος σου και βρες τις απαντήσεις από τις άγιες γραφές όπως έκανα και γω και κάνει κάθε υπεύθυνος επιστήμως που δεν είναι τυφλοσούσρτης.
Βάλε και το όνομα σου και τα στοιχεία σου αυτή τη φορά να σε πάρω και τηλέφωνο να τα πούμε.

Όνομα: Ι. Ν. Φ. Μ. Ρούσσος (τό είδες αυτή τη φορά;)

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΛΛΑΔΑΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ

ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΤΩΝ ΝΕΟΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΗΤΩΝ...

Πρέπει να τονίσομε ευθύς αμέσως ότι το κράμα της ωμής βίας και του ασυ¬στόλου ψεύδους απετέλεσε και αποτελεί ειδική προτίμηση μέσων των χριστιανών τό¬σο εις την εξάπλωση αυτής της ιδιότυπης Ιουδαϊκής αιρέσεως όσο και εις την απολο¬γη¬τική προπαγάνδα τους. Πολλάκις αυτά συνοδεύονται με αμάθεια, έλλειψη ίχνους κοινής λογικής, παντός είδους εσκεμμένης ή μη εσκεμμένης διαστρεβλώσεως και κα¬μία συστολή. Στα άρθρα μου: «Κατά της Χριστιανικής Απολογητικής» και «Όστις θέ¬λει οπίσω μου ελθείν...» κ. α. έχω εξηγήσει ότι αυτή η προτίμηση, εκτός του ότι υπήρ¬χε ήδη σε όλη την Παλαιάν Διαθήκην, που είναι η βάση του εβραιοχριστιανισμού, στον Χριστιανισμό (ή την εβραι¬οχρι¬στι¬ανική μά¬στιγα όπως προτιμώ να τον αποκαλώ) άρ¬χισε με τον πρώτο συγγραφέα και θεολόγο του, τον Απόστολο Παύλο, και συνεχί¬στη¬κε με τους Πατέ¬ρες, τον κλήρο, τους μοναχούς, κλπ. Διαβά¬στε αυτά τα άρθρα για να δείτε τις λεπτο¬μέρειες και να ελέγξετε μόνοι σας τα στοιχεία και την τεκμηρίωση που παραθέτω. Ιδού ένα απλό πα¬ραδειγ¬ματάκι μέσα από τα πολλά και διάφορα:

«ει γάρ η αλήθεια του Θεού εν τω εμώ ψεύσματι επερίσσευσεν εις την δόξαν αυτού, τί έτι καγώ ως αμαρτωλός κρίνομαι,».
Μετάφραση: «Ε¬άν διά τoυ ψεύ¬δoυς μoυ η αλή¬θεια τoυ Θε¬oύ κα¬τ嬬δεί¬χθη με¬γά¬λη πρoς δό¬ξαν τoυ, για¬τί ακό¬μη κα¬τα¬κρί¬νo¬μαι ως αμαρ¬τω¬λός;».
― Απόστολος Παύλος, Προς Ρωμαίους Επιστολή, 3: 7. ―

Αυτά τα ψέματα και η βία, οσάκις είναι δυνατή, συνεχίζονται ακόμα και σή¬μερα. Ψά¬χνοντας λοιπόν στο διαδίκτυο το λήμμα: «Νεοκλής Φιλάδελφος», μέσω του Google και Yahoo, βρήκα εντός τριών σελίδων αναφορών, άλλων σωστών και άλλων διαστρεβλωμένων ή ψευδών, και το εξής το οποίο μπορείτε να βρείτε και να το δια¬βάσετε όλο:

ESOTERICA.gr Forums ! - Ο "ΠΑΛΛΑΔΑΣ" ΚΑΙ Ο ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ - .-= ΜΥΘΟΣ ...
Νεοκλής Φιλάδελφος. (μόνο αυτός γνωρίζει αυτόν τον φιλόσοφο κανείς άλλος! ούτε η Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια!) Ο Φιλάδελφος και πάλι συνεχίζει με τα ...
www.esoterica.gr/FORUMS/topic.asp?TOPIC_ID=3026&ARCHIVE= - 40k - Cached - Similar pages


Αν δεν ήταν για τον Παλλαδά δεν θα ασχολιόμουνα να απαντήσω σε τέτοια υπο¬κεί¬μενα, τα οποία δεν αξίζουν κανένα σεβασμό και καμία προσοχή. Όχι μόνο τα πε¬ρισ¬σότερα τελούν εν ανωνυμία και αφάνεια αλλά ούτε ειλι¬κρί¬νεια διαθέτουν όπως και δεν κατέχουν κοινό νου ή γνώση για να σκέπτονται προτού γράψουν κάτι. Πιο πι¬θα¬νόν όμως είναι ότι ψεύδονται επίτηδες μη έχοντες τίποτα άλλο, παρά μόνο το ψεύ¬δος, να αντιτάξουν στα επι¬χει¬ρή¬ματα που παραθέτονται από άλλους. Βεβαίως γνωρί¬ζουν καλώς το επικρατούν περιβάλλον της αμαθείας και της «πλάκας», και έτσι ρί¬χνουν όση λάσπη ημπορούν για να θολώνουν έτι περισσότερο τα λιμνάζοντα ύδατα. Μόνο έτσι δύνανται να κα¬τα¬φέ¬ρνουν κάτι προς δόξαν του Γιαχβέχ και του υιού του Γιοσσούαχ. Δηλαδή χαίρονται και κομ¬πά¬ζουν μεταξύ αδαών, αφελών και αγραμ¬μά¬των με το να επαναλαμβάνουν τα κλισέ τους και να αποκρύπτουν την αλήθεια.
Ειρήσθω εν παρόδω ότι ο πολύ σπουδαίος μελετητής και ερευνητής Παν. Μαρίνης με την Εταιρεία Αρχαιοφίλων απήντησε σε πολλά και διάφορα ψεύδη τέ¬τοι¬ων ανωνύμων αρχετύπων στο εξαιρετικό και αρκετά πλήρες άρθρο τους:
Απάντησις εις τό χριστιανικόν κείμενον-λίβελλον
«Κοινότυπα Αρχαιολατρικά Παραμύ¬θια»
το οποίο συστήνομε προς μελέτη.

Τον ποιητή και επιγραμματογράφο Παλλαδά τον Αλεξανδρέα λοιπόν τον ανα¬φέρω ως εξής σε δύο μόνο ση¬μεία του άρθρου μου:

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ

(1) «Καθώς όμως οι αντιφάσεις τους δεν λείπουν από πουθενά, ούτε από τα γραπτά τους ούτε από τις τακτικές και πράξεις τους, έτσι και εδώ έχομε μια αντίφαση. Ο θλιβερός επι¬γραμματογράφος και ποιητής Παλλαδάς ο Αλεξανδρεύς (περίπου 365 – 420 Κ. Ε.) περι¬γρά¬φει αυτή την αντιφατικότητα των μονα¬χών στο εξής δίστιχο επί¬γραμμα:

Ει μοναχοί , τί τοσοίδε; τοσοίδε δέ, πώς πάλι μούνοι;
ώ πληθύς μοναχών ψευσαμένη μονάδα.»

[Στο παρόν άρθρο εγκλείω και την μετάφραση:
«Εάν είναι μοναχοί, τότε πώς είναι τόσοι;
Αν πάλι είναι τόσοι, τότε πώς είναι μόνοι;
Ώ πλήθος των μοναχών είστε ψευδής μονάδα.»
Τί αποκομίζετε από το νόημα αυτού του επιγράμματος;]

(2) «Διά δε τους Έλληνες αφιερώνω το παρακάτω τετράστιχο του θλιβερού και με¬λαγχολι¬κού επιγραμ¬μα¬τογράφου Παλλαδά του Αλεξανδρέως (365-420 Κ. Ε.), ο οποί¬ος με τα σο¬βαρά και σκω¬πτικά συνάμα επιγράμματά του περιγράφει όλη τη θλίψη και την οικτρή κατά¬σταση, πραγματική συμφορά, που δημιουργήθηκε στην Ελ¬ληνική οι¬κουμένη με την επι¬κράτηση του Χριστιανισμού (με απλά λόγια της εβραιο¬χρι¬στι¬α¬νι¬κής μάστιγας) κατά τα χρόνια της ζωής του. Αυτό εν πολλοίς αντιπροσωπεύει και τη σημερινή κατάσταση όχι μόνο λόγω του εβραιοχριστιανισμού αλλά και λόγω όλων των κοινωνικοπολιτικών και οικονομικών καταστάσεων της σύγχρονης εποχής.

Άρα μή θανόντες τώ δοκείν ζώμεν μόνον,
Έλληνες άνδρες, συμφορά πεπτωκότες
όνειρον εικάζοντες είναι τόν βίον;
ή ζώμεν ημείς, τού βίου τεθνηκότος; »

[Στο παρόν άρθρο εγκλείω και την μετάφραση:
«Μήπως ενώ έχομε πεθάνει ζούμε μόνο κατά φαντασίαν,
εμείς οι Έλληνες, που έχομε περιπέσει σε συμφορά
νομίζοντας ότι η ζωή είναι όνειρο;
ή ζούμε εμείς, και έχει αποθάνει η ζωή;»
Τί αποκομίζετε από το νόημα αυτού του επιγράμματος;]

Πρώτο: Πουθενά δεν έβαλα την λέξη «φιλόσοφος». Γράφω: «Ο θλιβερός επι¬γραμματογράφος και ποιητής...» κλπ. Άρα εδώ, αυτοί οι άγνωστοι έγραψαν ένα ψέμα. Αλλά και φιλό¬σο¬φο να τον έχει αναφέρει κάπου κάποιος είτε εξ αγνοίας είτε εκ παρα¬δρομής τότε ο αν¬τικει¬με¬νικός και ειλικρινής ερευνητής και μελετητής δεν δράττεται αυτής της ευ¬και¬ρί¬ας αλ¬λά το υποδεικνύει ως πραγματολογικό λάθος στον γράψαντα και συστήνει την διόρ¬θωσή του. Δεν πάει να αυγατίσει με τέτοιου είδους φτηνιάρικες και κομπλεξικές ευ¬καιρίες! Αυτές οι ενέργειες αποδει¬κνύουν το ποιόν του χαρακτήρα αυτών των υπο¬κει¬μένων! Διότι το ζήτημα είναι η ανεύρεση της αλήθειας και όχι ποιος θα καταφέρει αντικανονικά χτυ¬πήματα για να νικήσει μια αντικανονική πυγμα¬χία. Βεβαίως τα επι¬γράμματα και τα ποιήματα του Παλλαδά περιέχουν πάρα πολλές και βαθιές φιλο¬σο¬φι¬κές σκέψεις και ημπορούν να κεντρίσουν πολλές φιλοσοφικές και ιστορικές συζη¬τήσεις.
Δεύτερο: Αυτές οι «υπερδιάνοιες» δεν σκέφτηκαν(;) ότι όσο φαντα¬σμέ¬νος και να ήμουν δεν θα ήταν δυνατόν να γράψω αυτά εδώ επειδή έτσι μου κα¬τέ¬βηκαν στην ξε¬ρή ουρανοκατέ¬βα¬τα! Βλέπετε δεν με φωτίζει το Άγιο Πνεύμα! Αυτό σημαίνει ότι εγώ και οποιοσδήποτε άλλος σοβαρός με¬λετητής και ερευνητής δεν θα μπορούσε να δημιουργήσει με την φαντα¬σία του: το όνομα, τα επιγράμματα εις άπταιστο γλώσσα της εποχής εκείνης, τις χρο¬νολογίες και τα τοπωνύμια. Αλλά βλέπετε: όποιος έχει την μύγα του ψευδεπίγραφου και απόκρυφου μυγιάζεται!
Τρίτο: Ή δεν έψαξαν καλά στην Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, ή η σελί¬δα της έλλειπε απ’ αυτήν που είχαν στα χέρια τους ή κάτι άλλο συνέβη! Στην Μιννε¬σότα που διαμένω και γράφω δεν έκανα τον κόπο να κουβαλήσω μαζί μου πάνω από τρι¬άν¬τα βαρείς τόμους της Μεγάλης Ελ¬ληνικής Εγκυκλοπαίδειας και να την ψάξω μό¬νος μου. Αν όμως δεν το δω με τα μάτια μου, δεν πιστεύω ούτε προς στιγμήν ότι αυτή η μεγάλη εγκυκλοπαίδεια δεν αναφέρει τον Παλλαδά. Βεβαίως έχομε στην διάθεση μας την Encyclopaedia Britan¬nica και την Encyclpaedia Americana. Αυτοί οι «κύρι¬οι» λοιπόν πρέπει να ψεύδονται ασύστολα ξανά και ξανά, ή είναι απρόσεκτοι, ανε¬ξέ¬ταστοι και «άρπα κόλλα», ή δεν κοίταξαν κα¬μιά εγκυκλοπαίδεια, ή η εγκυκλοπαίδεια την οποίαν κοίταξαν ήταν κά¬ποιο έκτρω¬μα της κανονικής Μεγάλης Ελληνικής Εγκυ¬κλοπαίδειας.
Τέταρτο: Ας υποθέσομε όμως προς στιγμήν ότι πράγματι η Μεγάλη Ελληνική Εγκυκ¬λο¬παίδεια δεν αναφέρει τίποτα περί Παλλαδά. Τότε τί σημαίνει αυτό; Απλού¬στατα αυτό σημαίνει ότι η Με¬γάλη Ελληνική Εγκυ¬κλοπαίδεια έχει ένα καινό σ’ αυτό το σημείο και πρέπει να συμ¬πληρωθεί. Ή μπορεί και να σημαίνει ότι δεν είναι καλή, πλήρης και αντικειμενική εγκυ¬κλο¬παίδεια. Ας είναι όμως καλά τόσες ξενόγλωσσες εγκυκλοπαίδειες που τον αναφέρουν, αφού η Ελληνι¬κή δεν τον καταδέ¬χτηκε (και πά¬λι, μόνο αν αυτό είναι αλήθεια) και έτσι πολλοί νεοέλληνες χριστιανοί είναι πολύ χα¬ρούμενοι γι’ αυτό! Πά¬ρα πολύ ωραία!

Προς γνώση και συμμόρφωση λοιπόν αναφέρομε ότι:

(1) Το όνομα του Παλλαδά το αναφέρει ο συγγραφέας Μάριος Βερέττας στο βιβλίο του «Μέγα Ονομαστικό» σελίδα 339, έκδοση τρίτη, 1997, και συγκεκριμένα γράφει:
«Παλλαδάς επιγραμματογράφος από την Αλεξάνδρεια ή τη Χαλκίδα, σύγ¬χρο¬νος τού Θεμίστιου.»

(2) Στην σελίδα 225 της Ανθολογίας της Αρχαίας Ελληνικής Λυρικής Ποιή¬σε¬ως του καθη¬γη¬τού του Πανεπιστημίου Αθηνών Σίμου Μενάρδου με τίτλο: «Στέφα¬νος», ευρίσκομε περί Παλλαδά τα εξής εισαγωγικά στοιχεία:

«ΠΑΛΛΑΔΑΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ

(Περίπου 365-420 μ. Χ.).

Ο πικρότατος τών Ελλήνων επιγραμματοποιών, πτωχοδάσκαλος τής Αλεξαν¬δρείας, εμυκτήρισε, πλήν τών άλλων, τά πλήθη τών μοναχών τής Αιγύπτου καί όταν οι Χριστιανοί ελιθοβόλησαν τήν Υπατίαν, έγραψε στίχους εις τιμήν της. Σώζονται πλέον ή 150 επιγράμματά του, όπου ειρωνεύεται τά θρησκευτικά δόγματα καί τάς φι¬λοσοφικάς θεωρίας, εφάμιλλος τών μεγάλων σαρκαστών, τού Ιουβενάλι, τού Σουίφτ καί τού Βολταίρου. Υπερέχει κυρίως εις τήν σοβαρότητα τού σαρκασμού.»

(3) Αυτά λοιπόν αποτελούν την εισαγωγή των επιγραμμάτων του Παλλαδά στο ανωτέρω βιβλίο του κυρίου καθηγητή. Τα επιγράμματα αυτά έφτασαν στα χέρια μου μέσω συγγενικού μου προσώπου που του τα έδωσε Πορτογάλος συλλέκτης και ερευ¬νητής του Παλλάδά, αφού η άγνοια και η αχαριστία των περισσοτέρων Νεο¬ελ¬λή¬νων και δη των χρι¬στι¬α¬νών τον έχει εξαφανίσει από το ελληνικό προ¬σκήνιο. Έχει με¬τα¬φραστεί ακόμα και στα Πορτογαλικά, αλλά οι νεοέλληνες χριστιανοί τον αγνοούν και επαίρονται για την άγνοιά τους.

(4) Ακολούθως αναγράφω μετάφραση, από τα Γαλλικά, όλων όσων αναφέρει εισαγωγικά περί Παλλαδά η γνωστή Γαλ¬λί¬δα φιλέλλην, καθηγήτρια, λογοτέχνις, και μέλος της γαλλικής ακαδημίας, Marguerite Yourcenar. Αυτά τα αναφέρει ως εισα¬γωγή στα επιγράμματά του, εντός της Ανθολογίας της Αρχαία Ελληνικής Λυρικής Ποιή¬σεως την οποίαν η ίδια εξέδωσε με τί¬τλο: “La Couronne et la Lyre” («Ο Στέ¬φα¬νος και η Λύρα»). Ευτυχώς που βρέθηκε μια γαλλίδα να μας βάλλει τα γυαλιά, αφού οι αχά¬ρι¬στοι Νε¬ο¬έλληνες και προπάντων οι νεοχριστιανοί αγνοούν τους Αρχαί¬ους Έλ¬ληνες ποιητές κλπ., και όχι μόνο χαίρονται για την άγνοια τους αλλά προσπα¬θούν και να την προωθήσουν! Οπότε αφού διαβάσετε το κείμενο αυτό της Γαλλίδας καθη¬γήτριας, κρίνετε και βγάλετε πολλά σπουδαία συμπερά¬σμα¬τα που έπονται από τα πο¬λύ σπου¬δαία στοιχεία που περιέχει και τα οποία καλείστε να υπογραμμίσετε.

«ΠΑΛΛΑΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ

Γεννημένος στην Αλεξάνδρεια κατά τα τέλη του 4ου μ. Χ. αιώνα, ο Παλλαδάς είναι μια παράξενη μορφή αυτής της μεταβατικής εποχής, του λυκόφωτος ανάμεσα στον θάνατο του αρχαίου κόσμου και τον θρίαμβο του επίσημου Χριστιανισμού.
Από τα εκατόν πενήντα επιγράμματά του που έχουν περιληφθεί στην Πα¬λα¬τι¬νή Ανθολογία [*], τα τρία τέταρτα είναι σχεδόν αδιάφορα, ή παρουσιάζουν ενδι¬α¬φέ¬ρον μόνο ως πορτραίτο του δημιουργού τους. Τα υπόλοιπα διασκεδάζουν, ξαφνιά¬ζουν, αναστατώνουν.
[Υποσημείωση *: Η Παλατινή Ανθολογία είναι μια συλλογή των Αρχαίων Ελλήνων Λυρικών Ποιητών. Περιλαμβάνει σχεδόν όλα όσα έχουν διασωθεί απ’ αυτούς τους μεγάλους ποιητές, τα οποία, εξ όσων γνωρίζομε, είναι πάρα πολύ ολίγα σε σχέση με όλα όσα είχαν γράψει. Ας είναι καλά οι χριστιανοί που κατέστρεψαν και εξαφάνισαν σχεδόν τα πάντα... Αλλιώς πώς θα είχαν γίνει κατεστημένο εδώ και πολλά χρόνια μέχρι και σήμερον!]
Ήταν εθνικός, όπως οι περισσότεροι λόγιοι της εποχής του, ─ που βαθιά δια¬ποτισμένοι από τον αρχαίο πολιτισμό ─ δεν μπορούσαν να αποσυνδεθούν από τους Θεούς του Ομήρου. Γραμματοδιδάσκαλος στην Αλεξάνδρεια, απεκόμισε από το επάγ¬γελμά του απογοητεύσεις, αφού απολύθηκε από τον εργοδότη του, τον γραμ¬μα¬τικό Δοσίθεο. Απένταρος, εμφανίζεται να πωλεί ποιήματα του Καλλιμάχου και του Πινδά¬ρου για να ζήσει την γυναίκα του, που δεν την αγαπούσε, και να συντηρήσει το φτω¬χικό νοικοκυριό του. Κάπου εξομολογείται ότι έχει κουραστεί από τους συζυ¬γι¬κούς καυγάδες, αλλά και από το να ακούει ολοχρονίς τους μαθητές του να συλλα¬βί¬ζουν την «Μήνιν Αχιλήος», την πρώτη ραψωδία της Ιλιάδος απ’ όπου οι Αρχαίοι αν¬τλού¬σαν παραδείγματα και συνήγαν γραμματικούς κανόνες. Είναι ένας φτωχοφου¬κα¬ράς και συνάμα σχολαστικός, με όλα τα συνακόλουθα ελαττώματα: άχαρα δασκαλί¬στικα αστεία• απληστία παρασίτου για τα δείπνα που προσφέρονται στην πόλη• γκρί¬νια όταν διαπιστώνει ότι δεν σερβίρονται σπουδαία κρασιά στο τραπέζι όπου βρίσκε¬ται ή ότι το φαγητό είναι κατώτερο των προσδοκιών που δημιουργούν τα ωραία αση¬μικά. Ωστόσο, αυτός ο Αλεξανδρινός μικροαστός, χαίρεται ακόμα κάποια ψιχία δια¬νοη¬τι¬κής πολυτελείας ─ ό,τι απομένει από έναν λαμπρό πολιτισμό που οδεύει προς το τέ¬λος. Πηγαίνει στο θέατρο να δει κλασικά έργα ή μίμους και έχει τη στυφή ευχαρί¬στη¬ση να ειρωνευτεί τους ηθοποιούς. Το υψηλού ύφους επίγραμμα το οποίο τον εμ¬φανίζει να παρακολουθεί τα μαθήματα της Υπατίας ─ διαπρε¬πούς μαθηματικού και φιλοσόφου, η οποία δολοφονήθηκε άγρια το 415 στους δρόμους της Αλεξανδρείας από τον χριστι¬α¬νι¬κό συρφετό ─ μάλλον θα πρέπει να το έγραψε στα χρόνια των σπουδών του• αν είχε γραφεί μετά τον θάνατο αυτής της μεγάλης γυναικείας φυσιο¬γνωμίας, η πικρία και η φρίκη θα το είχαν σίγουρα διαποτίσει.
Εξ άλλου, αυτός ο Έλληνας, που έγινε μάρτυρας της δίωξης των εθνικών από τον Θεοδόσιο και, εν συνεχεία, της απαγόρευσης της θρησκείας τους από τον Αρκά¬διο, σημειώνει αυτή την αλλαγή καταστάσεως με τρόπο που βλέπουν τα γεγονότα οι περισσότεροι σύγχρονοι του: από σκοπιά ανεκδοτολογική ή με αναφορές φαινομε¬νι¬κά ασήμαντες, που εντούτοις στο έργο του εναλλάσσονται με σύντομα ποιήματα, έκ¬φραση βαθιάς θλίψης, για τα οποία θα μιλήσομε παρακάτω. Αισθανόμαστε ότι συχνά συνοδεύει τους αστεϊσμούς του με έναν πικρό μορφασμό, όταν π. χ. μιλάει για τα χάλκινα αγάλματα των Θεών που καταλήγουν στο χυτήριο ή μεταμφιέζονται σε χρι¬στιανούς αγίους, για μια εταίρα που, αφού δεν μπορεί πια να ορκίζεται στους δώδεκα Θεούς, θα ορκίζεται στους δώδεκα αποστόλους. Μισεί τους μοναχούς της ερήμου, δήθεν «μοναχούς», που ως ένοπλες ομάδες κατεβαίνουν στην Αλεξάνδρεια για να εξ¬εγείρουν τον όχλο• μισεί, όπως μάλλον θα κάναμε και ‘μεις στη θέση του, τον επι¬θε¬τι¬κό δογματισμό, που ήταν για τους μη χριστιανούς η άμεσα ορατή πλευρά της νέας δι¬δασκαλίας. Οι στίχοι του για τους «Έλληνες», δηλαδή τους Εθνικούς (είναι ενδει¬κτι¬κό ότι για ένα διάστημα η ίδια λέξη δηλώνει και τις δύο έν¬νοιες) που επιζούν έκπλη¬κτοι σε μια κοινωνία όπου όλα όσα είχαν γι’ αυτούς αξία μοιάζουν νεκρά, είναι μια από τις πικρότερες διαπιστώσεις που έχομε για το τέλος ενός κόσμου.
Όπως οι προσωπικές μικροαπογοητεύσεις του Παλλαδά έρχονται (για μας τουλάχιστον) σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με την τραγικο-κωμωδία μιας θρησκείας και μιας κοινωνίας που μεταμορφώνεται, το ίδιο και η πικρία για έναν ετοιμοθάνατο πολιτισμό υποτάσσεται, για ‘κείνον, στην τραγική αίσθηση της ανθρώπινης μοίρας γενικότερα. Βεβαίως, η έλλειψη αυταπάτης υπήρξε πάντοτε ελληνική αρετή: είναι αδύνατο να περιγραφεί με μεγαλύτερη δύναμη απ’ ότι στον Σόλωνα ή τον Θέογνι η διπλή τραγωδία της ζωής και του θανάτου. Αλλά για κείνους η ζωή συνδυάζει σκλη¬ρότητα και ευγένεια. Η ασχήμια και η ποταπότητα του σαρκίου αποτελεί, αντιθέτως, μια σχεδόν νοσηρή έμμονη ιδέα για τον Παλλαδά. Στην πραγματικότητα, η απαξι¬ω¬τι¬κή αυτή στάση είναι καινούργια για τους ποιητές, αλλά όχι για τους φιλοσόφους: οι κυνικοί και οι στωικοί τα είχαν ήδη πει όλα αυτά ─ κυρίως για να ενδυναμώσουν και να εξαίρουν, μέσω της αντίθεσης, την ανθρώπινη ψυχή. Ο Παλλάδάς πιστεύει λιγό¬τε¬ρο στις δυνατότητες του ανθρώπου. Εντούτοις δεν σκέπτεται όπως οι μοναχοί τους οποίους χλευάζει, αλλά και τους μοιάζει όσον αφορά την περιφρόνηση της σάρκας, να καταφύγει στην έρημο εγκαταλείποντας έναν κόσμο παραδομένο στο κακό. Αλλά ού¬τε και τα μεγαλειώδη όνειρα του νεοπλατωνισμού και του ερημιτισμού ─ το κατα¬φύ¬γιο των εκλεκτότερων πνευμάτων μεταξύ των συγχρόνων εθνικών ─ του ταιριά¬ζουν• και είναι, μεταξύ άλλων, αυτή η έλλειψη ορμής που τον καθιστά αξιόπιστο μάρ¬τυρα μιας σκοτεινής νύχτας. Οι στίχοι αυτού του φτωχοδάσκαλου της αλεξανδρινής σχολής προεικονίζουν κάποτε τους βαρύθυμους μονόλογους του Hamlet στον Shakespeare, την καυστική σάτιρα του Swift, τη μελαγχολική ονειροπόληση του Baudelaire. Τις στιγμές αυτές ο Παλλαδάς ανήκει στη μεγάλη ποίηση.»

Ενώ αυτά μας έχει γράψει η Γαλλίδα φιλέλλην Marguerite Yourcenar, μερικοί νε¬ο¬έλληνες χριστιανοί καυχώνται ότι η Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια τον αγνοεί, και ότι τέτοιο πρόσωπο είναι δημιούργημα της φαντασίας του Ιωάννου, Νεοκλέους Φιλαδέλφου, Μ. Ρούσσου. Πολύ κολακευτικοί αυτοί οι ισχυρισμοί για την δύναμη και την ικανότητα της φαντασίας του Νεοκλέους! Αυτά είναι τα χάλια τους και τα φρικτά χάλια της σημερινής Ελλάδος!
Υπενθυμίζω εδώ το παρακάτω απόσπασμα από το άρθρο μου «Κατά της Χρι¬στι¬α¬νικής Απολογητικής», επειδή ταιριάζει απόλυτα στην περίσταση, περί των μέσων των οποίων μετέρχονται όλοι αυτοί οι χριστιανάρες προκειμένου να επιτύχουν με κά¬θε θεμιτό και αθέμιτο μέσο «τον ύψι¬στον σκοπόν τους προς δόξαν Γιαχβέχ και του υιού του Γιοσ¬σού¬αχ»:
«Όπως λοιπόν ο αείμνηστος Robert Taylor [1] μας γράφει συ¬χνά στα συγ¬γράμματά [2] του, το πιο πειστικό, κατά τη γνώμη του, κριτήριο για την απόρριψη της ιστο¬ρικότητας του Ιη¬σού και όλων όσων πρεσβεύει η Χριστιανική θρη¬σκεία είναι το ότι ο ίδι¬ος και όλοι οι ορ¬θολογιστές και σκε¬πτικιστές μέχρι την εποχή του έπρεπε να υπο¬φέ¬ρουν στον μέγιστο βα¬θμό το μίσος, την ατιμία, τη διαβολή και στο τέλος φυλακίσεις και βασανι¬στήρια από τους Χριστιανούς απολογητές και αξιωματού¬χους, για τις ερωτήσεις και αν¬τιρρήσεις που τους υπ¬έβαλαν. Έχομε βεβαίως το θεολογικό παράδειγμα του Απο¬στόλου Παύλου: Α΄ Προς Τι¬μόθεον 1: 20:

«ων εστιν Υμέναιος και Αλέξανδρος, ους παρέδωκα τω σατανά, ίνα παι¬δευ¬θώσι μη βλασφημείν.»

Ο Παύλος ξέρει καλά να διαβολοστέλλει, όπως το είχε ξανακάνει στην Α΄ Προς Κοριν¬θίους 5: 5! Βλέπε και Β΄ Προς Τιμόθεον 2: 16-18:

«τας δε βε¬βή¬λους κενοφωνίας πε¬ρι¬ΐστασο• επί πλείον γαρ προκό¬ψουσιν ασε¬βείας, και ο λόγος αυτών ως γάγγραινα νομήν έξει• ων εστιν Υμέναιος και Φι¬λητός, οίτινες περί την αλήθειαν ηστόχη¬σαν, λέγοντες την ανά¬στα¬σιν ήδη γεγονέναι, και ανατρέπουσι την τινων πίστιν.».

Έτσι και ο Taylor, εκτός από διά¬φορα χρηματικά πρόστιμα που του επε¬βλήθησαν, υβρί¬στηκε, συκο¬φαντήθηκε και στο τέλος φυλακί¬στηκε και βασα¬νί¬στηκε δύο φορές. Στα συγ¬γράμματά του λοιπόν γράφει αρκετές φορές ότι επί τέλους κατάλα¬βε, εξ ιδίας πεί¬ρας, ποια είναι τα μόνα πει¬στικά και αποστο¬μωτικά επι¬χει¬ρήματα των Χρι¬στι¬α¬νών... Δυστυ¬χώς, και η ση¬με¬ρινή κα¬τάσταση οδηγεί σταθερά την κοινω¬νία στον ίδιο βλακώδη και τυ¬ραννικό με¬σαί¬ω¬να, αν δεν αντιδράσουν όλοι όσοι καταλαβαίνουν πέ¬ραν των θρη¬σκευ¬τι¬κών πίστεων και δεισι¬δαιμονιών. Τα μεγάλα πνεύ¬ματα οφείλουν να κάνουν κάτι πάλι, αλλιώς μαύρες και σκο¬τεινές μέρες περιμένουν την αν¬θρω¬πό¬τη¬τα...
[Υποσημείωση 1: Robert Taylor, Edmon¬ton της Αγγλίας 18-8-1784, Tours της Γαλ¬λίας 5-6-1844. Αγγλικανός ευαγγελικός ιερέας που απεσκίρτησε από τον Χριστιανισμό όταν μελέτησε αρκετά και ανε¬κά¬λυ¬ψε την τρομακτική αν¬τιφα¬τι¬κό¬τη¬τα, τα λάθη, την ανακολουθία και την καταστροφικότητα αυτής της θρη¬σκείας. Στο τέλος κατέ¬ληξε απλώς θεϊστής όπως γράφει ο ίδιος.]
[Υποσημείωση 2: (1) The Diegesis, Kessinger Publishing, or Health Rese¬arch Publications. (2) Syntagma of the Evidence of the Christian Religion, Kessinger Publishing. (3) The Devil’s Pulpit, Kessinger Publishing.]»

(5) Τελειώνοντας με τον Παλλάδα αναγράφω άλλο ένα επίγραμμά του που φα¬νερώνει την «εκτίμηση» των χριστιανών της εποχής του στα έργα τέχνης, τα αγάλ¬μα¬τα, τον έρωτα, κλπ:

Χαλκοτύπος τόν Έρωτα μεταλλάξας επόησε
τήγανον, ουκ αλόγως όττι καί αυτό φλέγει.

(Οι λέξεις «επόησε» και «όττι» δεν είναι λάθος. Ο ποιητής τις γράφει έτσι.) Εδώ βέ¬βαια θα κάνομε και την ερμηνεία (όχι απλώς μετάφραση):

«Ένας (χριστιανός) χαλκουργός αφού έλειωσε το χάλκινο αγαλματίδιο του (Θε¬ού) Έρωτα έφτιαξε (ένα) τηγάνι. [Και ο ποιητής συνεχίζει με το θλι¬βε¬ρό και σκωπτικό ύφος:] Δεν έπραξε όμως παράλογα καθ’ ότι και αυτό (το τηγά¬νι) καίει (όπως και ο έρωτας).»

Σας άρεσε; Μήπως πίσω απ’ αυτό το τηγάνι βλέπετε και την κονιορτοποίηση των ελ¬ληνικών έργων τέχνης και των αρχών και αισθημάτων του ελληνικού πολιτισμού; Τί λέτε; Εμείς έχο¬με πει και γράψει πολλά. Τώρα είναι η σειρά σας αγαπητοί ανα¬γνώ¬στες. Κρίνετε και επεκτείνετε.

Ολίγα ακόμα ψεύδη των νεοελλήνων νεοχριστιανών απολογητών

Υπάρχει μια ανώνυμη ομάδα που κρύβεται και έχει αυτοονομαστεί «ορθό¬δο¬ξη ομάδα δογματικής έρευνας», η οποία έχει διασπείρει πλείστα όσα ψεύδη εναν¬τίον μου, ενώ κανένας τους δεν με γνωρίζει, και έχει διαπράξει πάρα πολλές εσκεμμένες δια¬στρε¬βλώσεις εναντίον των γραπτών μου.
Πολλές φορές τους έχω διαμηνύσει ότι είμαι αθεϊστής σύμφωνα με τους ορι¬σμούς των Russell και Wittgenstein, όπως έχω αναλύ¬σει το άρθρο μου «Περί Σκεπτι¬κισμού», αλλά αυτοί επιμένουν να διασπείρουν ότι εί¬μαι παγανιστής, ειδωλολάτρης, πολυθεϊστής, νεοπαγανιστής, όργανο του σατα¬νά, δή¬θεν άθεος, κλπ. Σαν από¬δει¬ξη παρουσιά¬ζουν το γεγονός ότι έχω φίλους και συνεργάτες αρχαιόφιλους, κλπ. Τα ίδια έχουν διασπείρει για τον φίλο ερευνητή κ. Μι¬χάλη Καλό¬που¬λο ο οποίος σαφώς και απε¬ριφράστως τους έχει δηλώσει ότι δεν έχει μεταφυσικές ανησυχίες και είναι σκε¬πτικιστής. Καλά και σώνει θέλουν να πούνε ότι δεν έχομε το θάρρος της γνώμης μας και να ομολογήσομε ευθαρσώς αυτό που είμαστε αλλά υποκρινόμαστε. Φαί¬νεται ότι σύμφωνα με την λογική τους και την ψυχολογική ανάλυση της προ¬βολής, επειδή αυ¬τοί έχουν αυτό το σύμπλεγμα πρέπει να το έχουν και όλοι οι άλλοι.
Σε ένα άρθρο τους με τίτλο: «Ήταν η "αποκοπή" εκτέλεση ή ευνουχισμός;» προσπαθούν να δώσουν μια κάποια απάντηση στο ένα και μόνον χιλιοστό του άρ¬θρου μου «Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν...». (Εξετάστε το.). Εκεί λοιπόν αρχίζουν με την εξής εισαγωγή:

«Μεταξύ πολλών άλλων κακοηθειών και διαστρεβλώσεων, σε ένα ανόητο και κακοήθες κείμενο που κυκλοφορεί μεταξύ αθεοπαγανιστών ο δήθεν άθεος (στην πραγματικότητα φανατικός αντιχριστιανός συνεργάτης των πολυθεϊστών) Ι. Ρούσσος, ισχυρίζεται ότι στο χωρίο Γαλάτας 5/ε: 12, υπάρχει δήθεν η ιδεολογική θεμελίωση της... Ιεράς Εξέτασης. Όμως τα στοιχεία δείχνουν διαφορετικά πράγ¬ματα...

1. Ένα διαστρεβλωτικό αντιχριστιανικό κείμενο
Ο λόγος γίνεται για ένα κείμενο, που στο ξεκίνημά του, αυτοπροβάλλεται ως εξής:

[Εδώ παραθέτουν την δική μου ένθετη εισαγωγή στο δεύτερο μέρος του άρθρου που έχει ως θέμα την Ιεράν Εξέτασιν σε όλο το μήκος και το πλάτος του Χριστιανισμού, και όχι στο ξεκίνημα του άρθρου όπως ψευδώς επικαλούνται (άλλο ένα εσκεμμένο ψεύδος), στην οποία γράφω τα εξής:]

"Η Θεολογική Θεμελίωση της Ιεράς Εξετάσεως

[Μετάφραση των συνοπτικών αλ¬λά πολύ περιεκτικών σελίδων 519-537, περί της θε¬ο¬λογικής και δογματικής θεμελι¬ώ¬σεως της Ιεράς Εξετάσεως και μιας σύντομης αλλά πολύ κατατοπιστικής ιστορικής διαδρομής της, του εξαιρετικού ερευνητικού συγ¬γράμματος: History of the Christian Religion to the Year Two Hundred (Ιστορία της Χριστιανικής Θρησκείας μέχρι το Έτος 200), by Charles B. Waite, A. M., Fifth Edition – Revised. Chicago, 1900. Ο με¬ταφραστής προσέθεσε μερικές επιπλέον ση¬μειώσεις, πληροφορίες και αναφορές εντός του κειμένου της μετάφρασης και έναν μικρό επίλογο.]"

Και συνεχίζουν αυτοί με τα ακόλουθα:
Μεταφραστής του κειμένου, είναι ο φανατικός αντιχριστιανός και ψευτο-αθεϊστής Ιωάννης Ρούσσος, που κατά τη δική του μαρτυρία εδώ, έχει αλλοιώσει και το πρω¬τό¬τυπο κείμενο. Δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό το αλλοίωσε. Πιθανόν λοιπόν οι κακοή¬θειες που αναφέρονται στο κείμενο που κυκλοφορεί στα Ελληνικά να ανήκουν στον συγγραφέα του κειμένου, πιθανόν όμως, να έχουν κατασκευαστεί από τον μεταφρα¬στή Ρούσσο, κατά τη συνήθειά του να διαστρέφει τα πάντα, για να κατηγορήσει τον Χριστιανισμό με πλαστά επιχειρήματα. Όπως κι αν έχει το θέμα, επί μέρους σημεία του κειμένου εκείνου είναι ήδη απαντημένα στην ιστοσελίδα μας, όπως έχουμε ήδη αναφέρει αλλού και την απάντηση σε αυτό που θα εξετάσουμε σή¬μερα. Μόνο που στην παρούσα μελέτη θα το αναπτύξουμε περισσότερο, αποδει¬κνύ¬οντας την πραγμα¬τική σημασία του χωρίου που διαστρέφεται από τους συντελεστές του κειμένου.
Σκοπός των αντιχριστιανών διαστρεβλωτών, είναι να ταυτίσουν την αληθινή Εκ¬κλησία του Χριστού, με τους αιρετικούς ιεροεξεταστές του Πάπα. Και επιπλέον, να θεμελιώσουν δήθεν την Ιερά Εξέταση στη Χριστιανική πίστη, ώστε να μη γίνει φα¬νερό ότι είχε θεμελιωθεί από τον Πλάτωνα και τον αρχαιοελληνικό πολυθεϊσμό. Με την απάντησή μας στο επί μέρους (προς το παρόν) αυτό σημείο, θα δείξουμε επίσης και την αναξιοπιστία, τόσο του κειμένου εν γένει, όσο και των συντελεστών του αθεο-παγανιστών. Πιθανόν ο Ρούσσος να αλλοιώσει το κείμενο ΜΕΤΑ την απάντησή μας, μια και διαρκώς αλλάζει τα κείμενα που κυκλοφορούν από αυτόν, παρ' όλα αυτά, εμείς θα απαντήσουμε στο κείμενο, όπως ακριβώς το έχουμε στα χέρια μας στη σημερινή νεότερη κατάστασή του.

[Κλπ.]

Ενταύθα λοιπόν συνεχίζω εγώ και απαντώ. Ιδού τα εσκεμμένα ψέματα που δημο¬σι¬εύ¬ουν στα κείμενα τους αυ¬τά τα χαμερπή και ασύστολα όντα, τα οποία στερούνται και ίχνος αν¬δρι¬σμού και διά τούτο κρύβονται και τελούν εν ανωνυμία, παρ’ ότι η κρα¬τι¬κο¬δί¬αιτη και πανίσχυρη εκκλησία είναι κράτος εν κράτει και κάνει ό,τι επιθυμήσει.
1. ο δήθεν άθεος (στην πραγματικότητα φανατικός αντιχριστιανός συνερ¬γά¬της των πολυθεϊστών) Ι. Ρούσσος. Μιλήσαμε περί αυτών των ισχυρισμών παραπάνω. Ο μόνος χαρακτηρισμός που είναι αληθής είναι ότι είμαι αντιχρι¬στιανός. Συνεργάτης των πολυθεϊστών κ. α. είμαι μόνο στον τομέα του αντι¬χριστιανικού αγώ¬να. Αυτό δεν έγινε λόγω αορίστου φανατισμού αλλά κατόπιν εκτενούς, χρονοβόρας, πολυέξοδης και αμερόληπτης μελέτης. Είναι θλιβερό και κα¬τα¬θλιπτικό το παράδοξο γεγονός ότι ακόμα τόσα εκατομμύρια ετερό¬κλητοι λαοί ομολογούν ότι πιστεύουν σε μια καταστροφική, αντιφατική και ιδιάζουσα αίρεση του ιουδα¬ϊ¬σμού, η οποία προήλθε από την έρημο της Υπερ¬ι¬ορδανίας και της Πε¬τραίας Αραβίας και η οποία ερήμωσε τα πάντα. Λέμε και τονίζομε «ομολογούν», διότι απ’ αυτούς το 99% δεν γνωρίσει τίποτα σχεδόν περί αυτών που πρεσβεύει αυτή η ξενόφερτη δοξασία. Είναι όντως θλιβερό το γεγονός να ρωτάς πολλούς χριστιανούς τί είναι αυτά που πιστεύουν (πέραν μερικών στερεοτύπων στοιχείων, π. χ. πιστεύομε στον Χριστό, κλπ.) και σχε¬δόν όλοι να λένε «δεν ξέρομε».
2. Ι. Ρούσσος, ισχυρίζεται ότι στο χωρίο Γαλάτας 5/ε: 12, υπάρχει δήθεν η ιδεολογική θεμελίωση της... Ιεράς Εξέτασης. Το στοιχείο αυτό αποτελεί ένα από τα εκατοντάδες στοιχεία που παραθέτομε μέσα στο άρθρο και δεν απο¬τε¬λεί εδώ άποψη του μεταφραστή, ασχέτως αν συμφωνεί ή όχι, αλλά είναι η άποψη του ερευνητή Charles B. Waite, τον οποίον μετέφρασα. Δεν το ισχυ¬ρίζομαι εγώ αλλά ο Charles B. Waite ο οποίος και φρόντισε να το τεκμη¬ριώ¬σει με πολύ πειστικά επιχειρήματα και στοιχεία. Αυτό καθίσταται σαφέστατο για έναν αμερόληπτο μελετητή από μια καλή μελέτη του άρθρου. Αλλά όταν έχεις να κάνεις με κουρ¬δισμένους συκοφάντες... τότε τί γίνεται;
3. Μεταφραστής του κειμένου, είναι ο φανατικός αντιχριστιανός και ψευτο-αθεϊστής Ιωάννης Ρούσσος, που κατά τη δική του μαρτυρία εδώ, έχει αλλοιώσει και το πρωτότυπο κείμενο. Δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό το αλλοίωσε. Πιθανόν λοιπόν οι κακοήθειες που αναφέρονται στο κείμενο που κυκλοφορεί στα Ελληνικά να ανήκουν στον συγγραφέα του κειμένου, πιθανόν όμως, να έχουν κατασκευαστεί από τον μεταφραστή Ρούσσο, κατά τη συνήθειά του να διαστρέφει τα πάντα, για να κατηγορήσει τον Χριστιανισμό με πλαστά επιχειρήματα. Εδώ εκτός του ότι ομολογούν άγνοια του μεγάλου αυτού έργου του Charles B. Waite, ομολογούν ότι δεν έκαναν και τον κόπο να βρούνε αυτό το βιβλίο και να ελέγξουν κατά πόσο πα¬ραποίησα ή διαστρέβλωσα τις σελίδες του μεγάλου αυτού ερευνητή. Εφ’ όσον επιχειρούν μια τέτοια έστω και απειροελάχιστη απάντηση, αν ήταν υπεύθυνοι δεν νομίζετε ότι θα έπρεπε να είχαν προμηθευτεί ένα τέτοιο βιβλίο προτού γράψουν κάτι; Ιδού λοιπόν η αξιοπιστία και η αξιοπρέπειά των! Στην εισαγω¬γή μου, για την οποία παρ’ όλα ταύτα επέδειξαν το θράσος να την παραθέ¬σουν πράγμα που δεν έκαναν για τα υπόλοιπα, εγώ έγραψα: «Ο με¬ταφραστής προσέθεσε μερικές επιπλέον σημει¬ώ¬σεις, πληροφο¬ρίες και αναφορές εντός του κειμένου της μετάφρασης και έναν μικρό επί¬λογο.». Αυτό πάντα γίνεται και είναι θεμιτό ως συμπλήρωμα σε μεταφράσεις εφ’ όσον ο με¬τα¬φραστής ξε¬χωρίσει τα ιδικά του χωρία από αυτά του συγγραφέα. Ουδεμίαν μαρτυρία και ομολογία έγραψα ή παραδέχτηκα ότι παραποιώ το κείμενο του εξαι¬ρετικού αυτού βιβλίου. Το βιβλίο αυτό μιλάει μόνο του, δεν έχει «χρείαν παρα¬ποι¬ή¬σε¬ως». Όποιος κατέχει την αγγλική γλώσσα και έχει αυτό το θαυμάσιο βιβλίο ας ελέγξει την καταλέξει μετάφρασή μου την οποία έκανα πιστή στο πρωτότυπο. Οτιδήποτε είναι δικό μου το θέτω εν¬τός αγκυλών [] όπως και το προείπα, χω¬ρίς να διαστρέψω απολύτως τίποτα. Αλλά όπως γρά¬φει ο αγαπητός μου συν¬εργάτης Ιωάννης Φραγκούλης «το βαμβάκι μπήχτηκε βαθιά!...»
4. Σκοπός των αντιχριστιανών διαστρεβλωτών, είναι να ταυτίσουν την αλη¬θι¬νή Εκ¬κλησία του Χριστού, με τους αιρετικούς ιεροεξεταστές του Πάπα. Το ξαναείπαμε ότι δεν πράξαμε απολύτως καμία διαστρέβλωση, πράγμα που μπορεί να ελέγξει ο καθένας που έχει αυτό το βιβλίο και γνωρίζει καλώς την αγγλική. Στο κάθε τι παραθέτομε αναφορές στοι¬χεία και τεκμήρια άφθονα. Ο Πάπας είναι χριστι¬α¬νός (;) όπως όλοι τους (;) και, αν δεν το γνωρίζουν, από την πρώτη οικουμενική σύνοδο χαίρει δια¬κρίσεως, κλπ. Αν μετά ήλθε το σχί¬σμα, σ’ αυτό ευθύνε¬ται το Άγιο Πνεύμα που δεν καθοδή¬γησε καλώς και δεν προ¬στάτευσε επαρ¬κώς την άμπελον του Ιησού Χριστού τους... Μετά στα υπό¬λοι¬πα 99.9% ση¬μεία, τα οποία τεχνηέντως δεν άγγιξαν, καταγράφομε όλα τα στοιχεία δογμα¬τικά, θεολογικά, πρακτικά και ιστορικά περί ολοκλή¬ρου της χριστιανικής Ιεράς Εξετά¬σε¬ως τόσο στη Δύση όσο και στην Ανατολή. Ανα¬τρέξετε τα εντός του άρθρου.
5. Πιθανόν ο Ρούσσος να αλλοιώσει το κείμενο ΜΕΤΑ την απάντησή μας, μια και διαρκώς αλλάζει τα κείμενα που κυκλοφορούν από αυτόν, παρ' όλα αυτά, εμείς θα απαντήσουμε στο κείμενο, όπως ακριβώς το έχουμε στα χέρια μας στη σημερινή νεότερη κατάστασή του. Ιδού η αξιοπιστία των. Την αφήνομε στην κρίση σας.... «Πιθανόν ο Ρούσσος...». Τα αφήνομε στην πιθανότητα, την στιγμή κατά την οποία και να με ρωτήσουν μπορούσαν και πάντοτε τους παραδίδω αληθές οτιδήποτε γράφω.
6. ...και τα ψεύδη των συνεχίζονται και εδώ και αλλού στο ίδιο μοτίβο και τόνο. Ενώ τους ειδοποίησα περί όλων αυτών διά του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτοί μου έγραψαν ότι δεν αλλάζουν τίποτα, κλπ. Έτσι μη έχοντας τηλέφωνα, διευθύν¬σεις και στοιχεία, εκτός από την ιστοσελίδα τους, την ανωνυμία τους και την αποπομπή τους, σταμάτησα τα περαι¬τέ¬ρω. Αν αυ¬τά δεν είναι κακοή¬θειες και ψεύδη τότε τί είναι; Καμία συστολή και εντροπή απ’ αυτά τα χα¬μερ¬πή υπο¬κεί¬μενα. Αλλά είναι πιστοί στις αρχές που εδιδά¬χθη¬καν από την Αγίαν Γραφήν και την Ιεράν Παράδοσιν!

Δεν σκοπεύω να ασχοληθώ με τέτοια χαμένα και αφανή υποκείμενα πλέον στο μέλλον. Έχω πολύ σοβαρότερα καθήκοντα και θέματα να ασχοληθώ και να γρά¬ψω. Απλώς αυτό ήταν μια παρένθεση κυρίως λόγω του Παλλαδά. Δεν επιθυμώ ούτε την συνάντηση ούτε την γνωριμία με τέ¬τοια άνανδρα στοιχειά. Αλλά τους λέγω ότι δεν θα είναι αυτοί οι τι¬μη¬τές, δικαστές και κριτές του τί είμαστε εμείς και του τί δεν είμαστε. Εμείς είμαστε ό,τι μας αρέσει και ό,τι θέλομε όπως και αυτοί είναι για τους εαυτούς των. Ακόμα κάνομε παρέα ή έχομε φίλους και συνεργάτες αυτούς που εμείς επιθυμούνε και δι¬α¬λέ¬γομε και δεν θα ζητήσομε την άδειά τους. Ούτε θα κάνομε αί¬τη¬ση σ’ αυτούς για να εγκρίνουν και να μας επιτρέψουν το τί εμείς θα γράφομε.
Αγαπητοί αναγνώστες σίγουρα θα διακρίνατε την αγανάκτησή μου μέσα στο άρθρο. Ήταν καιρός πια! Αν συμφωνείτε μαζί μας και έχετε αίσθημα ευθύνης συνεχί¬σετε και ‘σεις τον αγώνα κατά του ψεύδους και της συκοφαντίας τα οποία βρί¬σκουν πρόσφορο έδαφος εκεί που υπάρχει αμάθεια, αφέλεια, απροθυμία, καταπίεση, απελ¬πι¬σία, παραίτηση και όλα τα κακά παράγωγά τους. Εκεί χαίρονται και τυρβάζουν αυτοί οι εχθροί της αλήθειας και του Ελληνισμού και οπαδοί αυτής της πολύ ιδιάζουσας ξενόφερτης και καταστροφικής δοξασίας.

Ιωάννης, Νεοκλής Φιλάδελφος, Μ. Ρούσσος, Δρ. Καθηγητής Μαθηματικών
Ερευνητής βιβλικών και χριστιανικών ζητημάτων, Μιννεσότα, ΗΠΑ, Μάιος 2007.

Ανώνυμος είπε...

Προς Π. Αβέρκιο

Απευθύνομαι σε σας και δεν καταλαβαίνω γιατί αντί υμών απαντά αυτός ο Ρούσος! Προφανώς με την έγκριση ή την ανοχή σας.
Αφού δεν μου απαντάτε προφανώς δεν πρόκειται για χριστιανικό φόρουμ αλλά για ένδυμα προβάτου σε έναν σαφή λύκο...Αποχωρώ με την ευχή να μην καταντήσει τελείως Ρουσικόν(!) το κατά τα άλλα κοπτόμενο για την διαφθορά και την υποκρισία φόρουμ σας. Οσο για το ποιος ή ποιά είμαι σύντομα θα το καταλάβετε! (ε, ας έχει και λίγο σασπένσ το στόρυ...εσείς κάνατε ολόκληρη διαδρομή μέσω χριστιανικών αναζητήσεων για να προβάλετε τις αηδίες του πυρηνικού Ρούσου...τάχα αναζητώντας την χριστιανική αγάπη και την κάθαρση! )

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Προς ανώνυμο ον

1) Το Ρούσσος γράφεται με 2 σ.
2) Μην γράφεις ρουσικό διότι κατά τον Καζαντζάκη αυτό σημαίνει Ρωσσικό και μπορεί να παραξηγηθείς.
3) Αφού αναγάφω τις αυθαιντικές γραφές και τα δόγματα της χριστιανικής θρησκείας σου τι παραπάνω να σου πει ο κάθε Αβέρκιος. Δηλαδή που έχεις αντιρρήσεις με τις απαντήσεις μου; Που σε έτσουξε η βελόνα;
4) Διάβασε και συ μονο σου αυτά από τισ αρχικές πηγές να τα δεις τις απαντήσεις χωρίς να χρειάζεσαι καμιά βοήθεια.
5) Μην γράφεις αγγλικούρες τύπου "σασπενσ". Δεν κατέχεις τα ελληνικά; Εδώ δεν τις γράφω εγώ που ζω χρόνια στις ΗΠΑ και τις γράφεις εσύ;;;;
6) Αντί να φωνασκείς και να κόπτεσαι δώσε μου όλα τα στοιχεία σου να σε πάρω και τηλέφωνο να σου εξηγήσω πως έχουν τα πράγματα.

7) Διάβασε καλά και την ιστοσελίδα

www.geocities.com/infroussos/

θα μάθεις πολλά πράγματα.

Περιμένω
ΡΟΥΣΣΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Πρoς π. Αβέρκιο

Αυτός ο ΡούΣος μπορεί να λέει ότι θέλει....(ανόητο όν και ανορθόγραφο....γράφει "αυθαιντικές"!)......Εσύ όμως....Ιωάννη που έγινες.....χρόνια σου πολλά κιόλας....(οσονούπω δηλαδή)Εσύ πάντα είχες παρρησία. Τώρα γιατί δεν λες σ'αυτόν τον ΡούΣο να ασχοληθεί με τα ομοφυλοφιλικά(εκεί καλά τα πάει)και να αφήσει ήσυχο τον Χριστιανισμό?
Πες του όλα όσα ξέρεις και έζησες γιαυτό το θέμα και θα γίνει μια σούπα μούρλια! Ο Χριστός όμως είναι άλλο πράγμα ρε Γιαννάκη!

Ανώνυμος είπε...

ΠΡΟΣ ΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟ ΚΛΠ.

Δεν εκπλήσσομαι από τις ανοησίες και τις βλακείες που γράφεις συνεχώς, από τα υπονοούμενα σου και από τις φτηνιάρικες και κομπλεξικές ευκαιρίες με τις οποίες πας να αβγατίσεις. Ενεργείς και συ κανονικά όπως και κάθε χριστιανός πράττει από τον προπάτορα σας Αβραάμ κλπ, τον προφήτη σας Μωυσσσσσή κλπ, τον απόστολο σας ΣΣΣαούλ κλπ, τους πατέρες σας κλπ., μέχρι και σήμερον.
Η οργής σου και η χαμέρπεια σου είναι εμφανής, ξεπέρασα κάθε όρια και πιθανώς έπαθες και πολύ υψηλή πίεση από τις ματαιωμένες και μα...ες επιθυμίες σου. Έχεις εξαιρετικά μεγάλη πλάκα κατά το γνωστό λαϊκό άσμα: Ο Μανωλιός καθότανε επάνω σε μια πλάκα κι' η μάννα του φώναζε τί κάνεις βρε μ...α;;;
Εκτός του ότι φανερώνεσαι ως ετερόφωτος, άνανδρος, αστοιχείωτος, κακοήθης και τιποτένιος είσαι και βλάξ! Αυτό πια κατάντησε ηλίου φαεινότερο.
Άλλαξε λοιπόν χαρακτήρα και προσωπικότητα διότι αλλέως πως σε περιμένει το πυρ το εξώτερο της αιωνίου κολάσεως. «Εκεί δε έσται το τριγμός και ο βρυγμός των οδόντων» και οι σαναναδεσ έχουν κάτι τρίαινες άλλο πράμμα. Θα πάθεισ την πλάκα σου κακόμοιρε κακομοιράκη....!. Ή αν έχεις και συ σινδόνιον επί γυμνού θα σου το τραβήξουν οι νεανίες και τότε θα φανεί η ασχημοσύνη σου, πράγμα που θα σε τσούξει μέχρι μέσα για μέσα (τα μπούνια...) και πολύ περισσότερο από τα γραπτά μου. Τότε θα έρπεσαι σαν ερπετό πολύ περισσότερο από τώρα.
Φαίνεται η βελόνα ή η γάζα μπήχτηκε πολύ βαθιά.

Ανώνυμος είπε...

ΕΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΙΒΛΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ
ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΕΠΟΝΥΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ.

Εδώ προσφέρουμε στους αναγνώστες ένα μικρό (1%) και πρόχειρο δείγμα βιβλικής αντιφάσεως και ασυναρτησίας. Υπολογίζω ότι ένα καλό ολοκληρωμένο δείγμα πρέπει να ισούται με εκατό φορές τουλάχιστον αυτό εδώ. Υπάρχουν τέτοιοι κατάλογοι σχεδόν πλήρεις στην διεθνή βιβλιογραφία Αν τα βάλουμε όλα μαζί, έχομε τουλάχιστον επτά χιλιάδες (7.000) προβλήματα που ανακύπτουν από το ιερό αυτό βιβλίο. Αν και τα θέματα που εκτίθενται εδώ ευρίσκονται όλα εντός της Βίβλου, ζητώ συγγνώμη για τυχόν λανθασμένους αριθμούς στις αναφορές. Έπειτα, από έκδοση σε έκδοση υπάρχει μια διαφορά συν ή πλην ένα ή δύο στην αρίθμηση των στίχων και των ψαλμών. Οπότε ελέγξετε τις εκδόσεις του «αγίου» αυτού βιβλίου στις οποίες αναφέρεστε. Επί πλέον, κάθε έκδοση περιέχει πολλές συγκρίσεις και αντιπαραθέσεις στίχων στα περιθώρια κλπ. Έτσι αν βρείτε όλες τις αναφορές και τις συγκρίσεις των, θα φτιάξετε μια ατέρμονα αλυσίδα αντιφάσεων και ασυναρτησίας. Καλό κουράγιο! Αξίζει όμως η προσπάθεια για να αποδείξετε έτσι την «θεοπνευστία», την «ακρίβεια» και το «άριστο» ύφος αυτού του άχρηστου βιβλίου!

Ποιους να σκοτώνεις
--Το άτακτο και ανυπάκουο παιδί. Δευτερονόμιον 21: 20-21.
--Αυτούς που καταρρώνται ή χτυπούν τους γονείς των. Λευιτικόν 20: 9, Έξοδος 21: 15.
--Τους λάτρεις άλλων θεών. Δευτερονόμιον 13: 6-11.
--Τους πνευματιστές και τις μάγισσες. Λευιτικόν 20: 27, Δευτερονόμιον 13: 6-11, Έξοδος 22: 18.
--Αυτούς που δεν πιστεύουν στον Χριστό (παραβολή). Λουκάς 19: 27.
--Αυτούς που εργάζονται τα Σάββατα. Έξοδος 35: 2 (ο Μωυσής σκοτώνει κά¬ποιον γι’ αυτόν τον λόγο), Αριθμοί 15: 32-36.
--Αυτούς που κατηγορούνται από δύο μάρτυρες για κακοήθεια. Δευτερονόμιον 17: 6.
--Τα παιδιά και τα μωρά των εχθρών. Αριθμοί 31: 17, Δευτερονόμιον 20: 13, Ψαλμοί 136 (ή 137): 9, Λευιτικόν 26: 29.
--Τους Μοιχούς. Λευιτικόν 20: 10.
--Τους ομοφυλοφίλους. Λευιτικόν 20: 13.
--Τη γυναίκα που δεν είναι παρθένος όταν παντρεύεται. Δευτερονόμιον 22: 13-21.
--Αυτούς που έχουν φονικά ζώα. Έξοδος 21: 29.
--Τους κτηνοβάτες. Έξοδος 22: 19, Λευιτικόν 18: 23, 20: 15-16.

Ποιους να μισείς
--Αυτούς που τρώνε καβούρια και γαρίδες. Λευιτικόν 11: 10.
--Αυτούς που θυσιάζουν στο Θεό ελαττωματικά ζώα. Δευτερονόμιον 17: 1.
--Αυτούς που ξαναπαντρεύονται το ίδιο άτομο μετά από διαζύγιο. Δευτερονόμιον 24: 4.
--Τους ομοφυλοφίλους. Λευιτικόν 18: 22.
--Τους υπερηφάνους. Παροιμίαι 16: 5.
--Τις γυναίκες που φοράνε παντελόνια. Δευτερονόμιον 22: 5.
-- Τον άνδρα με μακριά μαλλιά (τον Ιησού άραγε;) Α΄ Προς Κορινθίους 11: 14, αντίφαση με: Αριθμοί 6: 5, Α΄ Σαμουήλ (ή Βασιλειών), 1: 11, Κριταί 13: 5.
--Αυτούς που αποκαλούν άλλους βλάκες. Ματθαίος 5: 22.

Οφείλομε να πράττομε αυτά;
--Ολόκληρος ο Νόμος της Παλαιάς Διαθήκης εφαρμόζεται και στην Καινή. Ματθαίος 5: 17-19, εν μέρει αντιφάσκον με: Ματθαίος 5: 38-39. Τί λέτε λοι¬πόν, να πράττομε αυτά που διατάζουν οι νόμοι της Παλαιάς Διαθήκης;;;...

Εσχατολογική λατρεία και εμμονή
--Ο Ιησούς και η Βίβλος διατείνονται ότι το τέλος του κόσμου είναι προ των θυρών, ακό¬μα και στο παρελθόν. Μάρκος 9: 1, Ματθαίος 16: 27-28, Λουκάς 9: 26-27, Λουκάς 21: 32, Ματθαίος, 24: 34 Ιωάννης, 5: 25-29, Ιακώβου 5: 8, Α΄ Ιωάννου 2: 18, Α΄ Πέτρου 4: 7, Μαλαχίας 4.

Οικογενειακές και πολιτικές αξίες
-- Ο Ιησούς λέγει να μισείς και να εγκαταλείπεις την οικογένεια σου. Λουκάς 14: 26, Ματθαίος 10: 35-36, Ματθαίος 19: 29.
--Μη καλείς κανέναν επί της γης πατέρα σου. Ματθαίος 23: 9
--Ο Ιησούς λέγει να τιμάς τους γονείς σου. Ματθαίος 19: 19.
--Δεν υπάρχουν οικογένειες στον Ουρανό. Μάρκος 12: 25.
--Να μην παντρεύεστε. Α΄ Προς Κορινθίους 7: 1, 8, 27. Να μην ξαναπαν¬τρεύ¬εστε. Ματθαίος 5: 32, Μάρκος 10: 11-12.
--Ο Ιησούς και η Καινή Διαθήκη λέγει να πληρώνετε φόρους στην κυβέρνηση και να την υπακούετε. Προς Ρωμαίους 13: 1-7, Β΄ Πέτρου 2: 10, Ματθαίος 22: 17-21, Μάρκος 12: 17, Λουκάς 20: 25.
--Ο Ιησούς είναι εναντίον της δημοσίας Προσευχής. Ματθαίος 6: 5-6.
--Οι πλούσιοι δεν μπορούν να είναι Χριστιανοί. Ματθαίος 19: 24.
--Δίνετε τα πάντα στους φτωχούς. Λουκάς 18: 22.
--Ο Λωτ καθιστά εγκύους τις κόρες του μετά τον θάνατο της γυναίκας του από τον Θεό και μετέπειτα τιμάται και θεωρείται δίκαιος. Γένεσις 19, Β΄ Πέτρου 2: 7.
--Τίποτα δεν είναι ζωντανό μέχρι να αναπνεύσει. Γένεσις 2: 7.
--Η τιμωρία για θανάτωση κυήματος είναι μόνο αποζημίωση. ΄Εξοδος 21: 22-25.
--Οι γυναίκες αξίζουν λιγότερο και οφείλουν να υποτάσσονται. Προς Εφεσίους 5: 22-24, Προς Κολασσαείς 3: 18, Α΄ Προς Κορινθίους 11: 5-10, 14: 34-35.
--Να ευνουχίζεστε διά την βασιλείαν των ουρανών. Ματθαίος 19: 12.
--Τα Σόδομα δεν καταστράφηκαν λόγω ομοφυλοφιλίας. Ιεζεκιήλ 16: 49-5 (αντίφαση με την Γένεσιν). Το να μην ακούς τον Ιησού είναι μεγαλύτερη αμαρτία και από τις αμαρτίες των Σοδόμων. Λουκάς 10: 10-12.
--Ήταν ο Δαυίδ ομοφυλόφιλος;;; Α΄ Σαμουήλ (ή Βασιλειών) 18: 1-4, 20: 3-4, 7, 41, Β΄ Σαμουήλ (ή Βασιλειών) 1: 25-26.
--Ο Θεός φτιάχνει τους ανθρώπους ομοφυλοφίλους. Προς Ρωμαίους 1: 26-28.

Μυθικά Τέρατα
--Γίγαντες. Γένεσις 6: 4, Α΄ Σαμουήλ (ή Βασιλειών) 17: 4.
--Πνεύματα. Α΄ Σαμουήλ (ή Βασιλειών) 28: 8: 20.
--Δαίμονες. Λουκάς 11: 14.
--Λεβιάθας. Ησαΐας 27: 1, Ιώβ 41: 1.
--Δράκοντες. (Η Αποκάλυψις είναι γεμάτη!).
--Άγγελοι. Ματθαίος 28: 2, Γένεσις 19.
--Μονόκεροι. Ησαΐας 34: 7.
--Μάγισσες και Πνευματικά Διάμεσα (Medi-um -a). Έξοδος 22: 18, Μιχαίας 5: 12, Α΄ Σαμουήλ (ή Βασιλειών) 28: 8-20.
--Μάγοι. Έξοδος 7: 22, Έξοδος 8: 7, Έξοδος 8: 18.
--Ομιλούντες όνοι. Αριθμοί 23: 23-30.
--UFO’s. Γένεσις 6: 4, (Β΄) ή Δ΄ Βασιλειών 2: 11, Ιεζεκιήλ 10.

Υπερφυσικές Δυνάμεις και Μαγεία
--Ένας πραγματικός Χριστιανός πρέπει να έχει βαπτιστεί, να έχει πίστη, να απoδιώκει δαιμόνια, να ομιλεί γλωσσολαλιές, να πιάνει φίδια, να μπορεί να θεραπεύει τους ασθενείς, να έχει ανοσία σε όλα τα δηλητήρια. Μάρκος 16: 16-18.
--Ένας πραγματικός Χριστιανός πρέπει να μπορεί να κάνει θαύματα μεγαλύτερα από τον Ιησού. Ιωάννης 14: 12.
--Οι πραγματικοί Χριστιανοί πρέπει να μπορούν να μετακινούν όρη και δέν¬δρα κα¬τά διαταγήν των. Ματθαίος 17: 20, 21: 21, Μάρκος 11: 23, Λουκάς 17: 6.
--Οτιδήποτε κάποιος ζητήσει θα του δοθεί. Ματθαίος 7: 7.
--Όλα τα πράγμα είναι δυνατά για τον Θεό. Ματθαίος 19: 26.
--Ο Θεός όμως δεν μπορεί να νικήσει τα πολεμικά άρματα. Κριταί 1: 19.
--Ο Ιησούς χρησιμοποιεί μαγικές φράσεις. Μάρκος 6: 4-5, 7: 33-35, Μάρκος 8: 23-25.
--Ο Ιησούς έχει περιορισμένες δυνάμεις. Μάρκος 6: 5.
--Οι μάγοι μπορούν να κάνουν τα ίδια πράγματα που κάνει και ο Θεός. Έξοδος 7: 22, Έξοδος 8: 7.

(Ο Απολλώνιος Τυανεύς είναι σαν ένας Ιησούς.).

Επιστήμες
--7 ημέρες, στερέωμα, φυτά (πριν τον ήλιο), θαλάσσια ζώα, πτηνά, ζώα της ξηράς, άνδρας και γυναίκα όλα μαζί. Γένεσις 1.
--1η ημέρα, άνδρας, φυτά, όλα τα άλλα δημιουργήματα, γυναίκα, γνώση του καλού και του κακού εδόθη μόνο σε ένα δένδρο στην αρχή, πύρινες ρομ¬φαί¬ες. Γένεσις 2.
--Η ηλικία της Γης είναι 7000 έτη. (Έπεται από τα «άγια» μαθηματικά της Βίβλου!).
--Η Γη είναι επίπεδη. Ματθαίος 4: 5-8, Λουκάς 4: 5, Ησαΐας 11: 12, Δανιήλ 4: 10-11, Αποκάλυψις 7: 1.
--Ο ήλιος κινείται γύρω από μια σταθερή Γη και το Φεγγάρι έχει δικό του φως. Όπως λένε οι χριστιανοί έπεται από: Ιησούς του Ναυή 10: 12-14, Ησαΐας 13: 10, Α΄ Σαμουήλ (ή Βασιλειών) 2: 8, Α΄ Παραλειπομένων 16: 30, Ψαλμοί 95 (ή 96): 10, Ψαλμοί 103 (ή 104): 5.
--Ο αριθμός του Αρχιμήδους π = 3.141592.... ισούται με 3 ακριβώς. (Αυτά είναι μαθηματικά για αγίους!). Β΄ Παραλειπομένων 4: 2, (Α΄) Γ΄ Βασιλειών 7: 23.
--Κατακλυσμός και Ουράνιο Τόξο. Γένεσις 9: 13, 7 (Γένεσις 7: 2) ή (Γένεσις 6: 19, 7: 8, 9, 15). Κάθε ζώο επέζησε 40 ημέρες (Γένεσις 7: 17) ή 150 ημέρες (7: 24, 8: 3). Τα θαλάσσια ψάρια, τα ζώα της Αυστραλίας, τα θανατηφόρα παράσιτα, οι δεινόσαυροι, κλπ. δημιουργούν πρόβλημα μεγέθους, χρόνου, τροφών, κλπ.
--Η Γλωσσολογία του Πύργου της Βαβέλ. Γένεσις 11.

Η Γέννηση του Ιησού
--Ο Ιησούς συνελήφθη από το Άγιο Πνεύμα και ήταν προϊόν παρθενογέννησης. Ματθαίος 1: 18-21.
--Ο Ιησούς συνελήφθη από το σπέρμα του Δαυίδ κατά σάρκα. Προς Ρωμαίους 1: 3.
--Ο Ηλί ήταν ο εκ πατρός παππούς του Ιησού. Λουκάς 3: 23.
--Ο Ιακώβ ήταν ο εκ πατρός παππούς του Ιησού. Ματθαίος 1: 16, Ιωάννης 4: 5.

Ο Ιησούς όταν είχε καλή μέρα
--Αγάπα τους εχθρούς σου. Ματθαίος 5: 43-44.
--Ο Χρυσούς Κανών. Ματθαίος 7: 12, Λουκάς 6: 31.
--Μην κρίνετε. Ματθαίος 7: 1.
--Να σέβεστε τα κρίνα. Λουκάς 12: 27, Ματθαίος 6: 28.
--Να είστε σαν παιδιά. Ματθαίος 18: 3.
--Δίνετε ό,τι οιοσδήποτε κάποιος σας ζητήσει. Λουκάς 6: 30.
--Γυρνάτε και την άλλη πλευρά. Λουκάς 6: 29.
--Όποιος δεν είναι εναντίον μου είναι μαζί μου. Μάρκος 9: 40, Λουκάς 9: 50.

Ο Ιησούς όταν είχε κακή μέρα
--Όποιος δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου. Ματθαίος 12: 30, Λουκάς 11: 23.
--Περιθάλπετε τους κακούς και μην αντιστέκεστε στο κακό. Ματθαίος 5: 39-45.
--Κατασφάξετε τους απίστους (παραβολή). Λουκάς 19: 27.
--Οι φαύλοι θα βασανίζονται στην Κόλαση αιωνίως. Μάρκος 9: 43-48.
--Μίσος και οργή κατά καρποφόρου δένδρου. Μάρκος 11: 13-14, 20, Ματθαίος 21: 19-20. (Υπάρχει και η καταπληκτική αντίφαση «του επομένου πρωινού» στον Μάρκο με το «παραχρήμα» του Ματθαίου.).
--Ο Ιησούς ήλθε για να φέρει διαμάχες. Λουκάς 12: 51-53, Ματθαίος 10: 34.
--Ο Ιησούς λέγει να μισείς και να εγκαταλείπεις την οικογένεια σου. Λουκάς 14: 26, Ματθαίος 10: 35-36, Ματθαίος 19: 29.
--Ο Ιησούς απειλεί να φονεύει παιδιά. Αποκάλυψις 2: 23.

Ποιος είδε τον Θεό (και τον Ιησού)
--Κανείς δεν είδε τον Θεό. Ιωάννης 1: 18.
--Ο Ιακώβ είδε το πρόσωπο του Θεού. Γένεσις 32: 30.
--Ο Μωυσής είδε τα πισινά του Θεού. Έξοδος 33: 23.
--Ο Θεός είχε δείπνο με τον Αβραάμ. Γένεσις 18.
--Ο Παύλος δεν συνάντησε ποτέ τον Ιησού αλλά είδε τον Θεό; Β΄ Προς Κοριν¬θίους 12, Προς Γαλάτας 1: 11-12.
--Ο Μωυσής μαζί με πολλούς άλλους είχε δείπνο με τον Θεό. Έξοδος 2: 9-18.
--Ο Μωυσής, Ααρών και Μαριάμ σαν στήλη νεφέλης. Αριθμοί 12: 5-12.

Πιθανές υποκλοπές
--Ο Ιησούς και ο Ηλίας κάνουν το ίδιο πράγμα με τα ίδια λόγια. Λουκάς 7, (Α΄) Γ΄ Βασιλειών 17.
--Ο Λουκάς και ο Ηλίας κάνουν το ίδιο πράγμα με τα ίδια λόγια. Ιεζεκιήλ 1: 1, 4: 9, 4: 14, Πράξεις 10: 11-14.

Διάφορες αντιφάσεις
--Ο Θεός θα τιμωρεί τα τέκνα για τις αμαρτίες των γονέων. Έξοδος 20: 5.
--Ο Θεός δεν θα τιμωρεί τα τέκνα για τις αμαρτίες των γονέων. Ιεζεκιήλ 18: 20.
--Τα τελευταία λόγια του Ιησού είναι διαφορετικά: Ματθαίος 27: 46, Λουκάς 23: 46, Ιωάννης 19: 30.
--Η Μαρία Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου πάνε στον τάφο, βρίσκουν τους φύλακες και τον λίθον που είχε μετακινηθεί μετά από σει¬σμό. Ένας άγγελος επί του λίθου αναγγέλλει τι συνέβη. Ματθαίος 28.
--Η Μαρία Μαγδαληνή, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου, και η Σαλώμη πά¬νε στον τά¬φο, δεν βρίσκουν φύλακες ή λίθον και ένας νέος μέσα στον τάφο τους λέγει τι συνέβη. Οι γυναίκες δεν είπαν τίποτα σε κανένα. Μάρκος 16.
--Η Μαρία Μαγδαληνή, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου, και η Ιωάννα και άλ¬λες γυναί¬κες πάνε στον τάφο, και δύο άνδρες μέσα στον τάφο λένε τι συν¬έβη. Λουκάς 24.
--Η Μαρία πηγαίνει στον τάφο και δεν βρίσκει τίποτα, λέγει στους μαθητές ότι κάποιος έκλεψε το σώμα και έτσι όλοι πάνε πίσω και πάλι δεν βρίσκουν τίποτα. Οι μαθητές τότε φεύγουν και ο Ιησούς εμφανίζεται και λέγει στην Μαρία τι συνέβη. Ιωάννης 20.
--Παλαιές εκδόσεις του Μάρκου τελειώνουν στον στίχο Μάρκος 16: 8 χωρίς κανένας να βλέπει τον αναστηθέντα Χριστό.
--Η Γη θα υπάρχει πάντοτε. Εκκλησιαστής 1: 4.
--Η Γη θα τελειώσει με τον Αρμαγεδώνα. Β΄ Πέτρου 3: 10.
--Ο Ιούδας έπεσε, έσπασε και άνοιξε. Πράξεις 1: 18-19.
--Ο Ιούδας αυτοκρεμάστηκε. Ματθαίος 27-3: 10.
--Ο Ιησούς μεταφέρει τον σταυρό του. Ιωάννης 19: 17.
--Ο Σίμων ο Κυρηναίος μεταφέρει τον Σταυρό του Ιησού. Μάρκος 15: 21-22.
--Η Σοφία είναι καλή. Παροιμίαι 3: 13, 4: 7.
--Η Σοφία είναι κακή. Α΄ Προς Κορινθίους 1: 19, Εκκλησιαστής 1: 18.
--Ο Θεός έχει υιόν μονογενή. Α΄ Ιωάννου 4: 9.
--Ο Θεός έχει πολλούς υιούς. Γένεσις 6: 2, 4, Ιώβ 1: 6, 2: 1.
--Κανείς γραφεύς δεν ήταν στη δίκη του Ιησού. Μάρκος 14: 50. Οι ευαγγελικές αφηγήσεις κατασκευάστηκαν κατά τρόπους που αυτοί τις γράψανε νόμισαν ότι ταίριαζαν στην Παλαιά Διαθήκη, σαν δήθεν προφητείες.
--Ο Ιησούς σταυρώθηκε στις 9: 00 π. μ. (3η ώρα κατά τους Ρωμαίους) της ημέ¬ρας του Πάσχα. Μάρκος 15: 1, 25, 14: 1.
--Ο Ιησούς σταυρώθηκε μετά το μεσημέρι (6η ώρα κατά τους Ρωμαίους) μία μέρα πριν την ημέρα του Πάσχα. Ιωάννης 19: 14.
--Ενώ έχομε την παρθενογέννηση του Ιησού χρειαζόμαστε και το βάπτισμά του!

Ο Θεός και το Κακό
--Ο Θεός παραδέχεται ότι Αυτός έφτιαξε το κακό. Ησαΐας 45: 7, Αμώς 3: 6.
--Ο Θεός στέλλει τον Σατανά να καταστρέψει τη ζωή του Ιώβ. Ιώβ 2: 1-7.
--Ο Θεός σκληρύνει την καρδιά του Φαραώ. Έξοδος 9: 12, 10: 1, 20, 27, 11: 10, 14: 8.
--Ο Θεός διατάζει και υποστηρίζει τη δουλεία. Λευιτικόν 25: 44-46, Έξοδος 21: 2-8, Προς Εφεσίους 6: 5, Προς Κολασσαείς 3: 22.
--Εναντίον των γυναικών. Α΄ Προς Κορινθίους 14: 34, Α΄ Προς Τιμόθεον 2: 9-14, Γένεσις 5: 16.
--Οι κανόνες περί βιασμού: Δευτερονόμιον 22: 23-29, μέσα σε πόλη ο άν¬δ¬ρας και η γυ¬ναίκα θα θανατωθούν, αλλά στην ύπαιθρο μόνο ο άνδρας θα θανατωθεί. Εάν η γυναίκα δεν είναι παντρεμένη τότε ο άνδρας πληρώσει 50 σεκέλς και την παντρεύεται.
--Αντιεβραϊσμός. Α΄ Προς Θεσσαλονικείς 2: 14, 15, Προς Τίτον 1: 10.
--Ο Θεός δεν ευνοεί ούτε το καλό ούτε το κακό. Ματθαίος 5: 45.
--Ο Θεός δημιούργησε μερικούς ανθρώπους προορισμένους να πάνε στην κόλαση. Προς Ρωμαίους 8: 29-30, Ιούδα 1: 4, Ματθαίος 7: 13-14.
--Ο Θεός παραδέχεται ότι απατά. (Α΄) Γ΄ Βασιλειών 22: 23, Ησαΐας 6: 10.
--Ο Ιησούς παραδέχεται ότι απατά (λόγος των παραβολών). Β΄ Προς Θεσ¬σα¬λο¬νικείς 2: 11-12, Μάρκος 4: 10-12, Ματθαίος 13: 10-11.
--Ο Θεός αποστέλλει αρκούδες να κατασπαράξουν παιδιά. (Β΄) Δ΄ Βασιλειών 2: 24.
--Ο Θεός διατάζει τον φόνο βρεφών. Αριθμοί 31: 17, Δευτερονόμιον 20: 13, Ψαλμοί 136 (ή 137): 9, Λευιτικόν 26: 29, Αριθμοί 31: 17.
--Ο Ιησούς απειλεί να φονεύσει τα παιδιά για τις αμαρτίες των μανάδων των. Αποκάλυψις 2: 23.
--Ο Θεός και ο Ιησούς μισούν. Προς Ρωμαίους 9: 13, Αποκάλυψις 2: 6, Ψαλμοί 5: 5.
--Μα μην συναναστρέφεστε με ανθρώπους που έχουν διαφορετική γνώμη. Β΄ Ιωάννου 1: 10-11, Β΄ Προς Κορινθίους 6: 14-17.
--Ο αιμομίκτης Λωτ είναι δίκαιος. Β΄ Πέτρου 2: 7.

(Δωροδοκίες και φοβέρες – Παράδεισος και Κόλαση, κλπ., βρίθουν μέσα στην Ιερά Βίβλο.)

Μερικές εκ του προχείρου Ερωτήσεις
Γιατί ο θεός φέρεται σαν ποταπός δηλητηριαστής δίνοντας κρέας για να χολεριάσουν πεινασμένοι άνθρωποι; «Και έσται υμίν, εις χολέραν» Ο΄ Αριθμοί 11.20.
Γιατί ένας φαλακρός ημιάγριος (ο προφήτης Ελισαίος) καταριέται στο όνομα του Κυρίου, σαράντα δυο παιδάκια και τα έφαγαν αρκούδες; Μασ. Β΄ Βασιλ. Β΄ 23, 24 !!!
Γιατί στην Βίβλο διαβάζουμε το απίστευτα βαρβαρικό: «ο δίκαιος θέλει ευφρανθεί όταν ιδεί την εκδίκηση, και τους πόδας αυτού (Ο΄τας χείρας αυτού) θέλει νίψει εν τω αίματι του ασεβούς (Ο΄ αμαρτωλού)» Μασ. Ψαλμοί 58.10 (ή ΝΗ΄10) Ο΄ Ψαλμοί 57.11.
Γιατί με τις ευλογίες του Γιαχβε: «δέκα χιλιάδας ζωντανούς αιχ¬μαλώτους οι Ιουδαίοι τους κατεκρήμνιζον από του άκρου του κρημνού, ώστε πάντες διερράγησαν»! Β΄ Χρονικών (Παραλειπομένων) 25.12.
Τί σημαίνουν οι πορνογραφικές περιγραφές με μόρια και εκσπερ¬μα¬τώσεις γαϊδάρων στην Βίβλο; (Βλέπε περί Οολά και Οολιβά), Ιεζεκιήλ 23.1-34. Δεν βρήκε ο προφήτης καλλίτερο τρόπο να εκφραστεί;
Γιατί ο Μωυσής σκότωσε ανθρώπους και ζώα στην Αίγυπτο, κάτι που εξίσου καλά θα μπορούσε να κάνει και ένας οργανωμένος δηλητη¬ριαστής; Για¬τί δεν έριξε μια κατάλληλη έκσταση στον ίδιο τον Φαραώ για να του αλλάξει απλά γνώμη; Γιατί επιτέλους δεν σκότωσε αυτόν και την οικογένεια του που είχαν την άμεση ευθύνη για τη σκλαβιά των Ιουδαίων, αλλά σκότωσε απλούς αθώους Αιγυπτίους που ήταν αμέτοχοι στις κρατικές αποφάσεις; Μήπως επει¬δή ο φόνος ανύποπτων Αιγυπτίων ήταν ευκολό¬τε¬ρος από την πρόσβαση στο βασιλικό τραπέζι του Φαραώ;
Γιατί ο Μωυσής φεύγοντας από τη Αίγυπτο με τον λαό του, πη¬γαί¬νει προς την θάλασσα του κόλπου Σουέζ και περιμένει εκεί τον Φαραώ; Για¬τί σκί¬ζει την θάλασσα αυτή για να περάσει απέναντι, αφού δίπλα ακριβώς υπήρχαν χιλιόμετρα ολόκληρα από περάσματα και τίποτε δεν τον εμπόδιζε να συνεχίσει ανενόχλητος την φυγή του προς το Σινά;

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Διδακτική Βιβλική Παροιμία:

«Ο απλοϊκός πιστεύει κάθε λέξη αλλά ο συνετός σκέπτεται καλά το κάθε του βήμα.» Παροιμίαι 14: 15.

Μερικά κορυφαία σημεία που αποδεικνύουν ότι είσαι τυφλά φανατικός χριστιανός.
1. Με λύσσα αρνείσαι την ύπαξη χιλιάδων άλλων θεών που διάφορες άλ¬λες θρ第σκείες επι¬κα¬λούνται, αλλά εκμαίνεσσαι όταν κάποιος αρ¬νείται την ύπα¬ρ¬ξη του δι¬κού σου εβραιοχριστιανικού θεού, ονόματι Ιαχωβάς ή Γιαχβέχ.
2. Αισθάνεσαι να σε βρίζουν και να σου αφαιρούν την ανθρώπινη υπό¬σταση όταν οι επιστήμονες βάσει χιλιάδων στοιχείων, επιστημο¬νι¬κών μεθόδων και επαγωγικών συλλογισμών παρέχουν επιστημονι¬κές θεωρίες που υπο¬στη¬ρίζουν το συμπέρα¬σμα ότι ο άνθρω¬πος εί¬ναι προ¬ϊόν εξελίξεως άλλων κᬬτωτέρων μορφών ζωής, αλ¬λά δεν έχεις κανέ¬να πρό¬βλη¬μα να πιστεύεις τη βιβλική απαίτηση ότι δημι¬ουργήθηκες ακριβώς με τη σημε¬ρ鬬νή σου μορ¬φή, νοητική ικανότητα και λόγο από λάσπη χώματος.
3. Γελάς και οργίζεσαι κατά των πολυθεϊστών και παγανιστών επειδή πιστεύ¬ουν σε πολλούς θεούς, αλλά δεν έχεις κα¬νένα πρόβλημα που εσύ πιστεύ¬εις σε τριαδικό θεό!
4. Συναινείς και ακόμα χαίρεσαι όταν κάποιος (δικαιολογημένα) καταγ¬γέλλει τις θ第ρι¬ω¬¬δίες που διέπρα¬ξε ο «Αλλάχ» ή άλλοι θεοί, αλλά δεν ερυθριάζεις ού¬τε καν αι¬σθά¬νεσαι την παρα¬μικρή ενοχή και απο¬στρο¬φή όταν ακούς ότι ο θεός σου, ο εβρα¬ϊκός Ιαχωβάς ή Γιαχβέχ, κατά¬σφαξε όλα τα μωρά της Αιγύ¬πτου στο βιβλίο της Εξόδου και διέταξε τον αφανισμό πολλών εθνών καθ’ ολשּׁκληρίαν, κλπ., καθώς ανα¬φέ¬ρεται σε μια δωδεκάδα και βάλε βιβλίων της θεόπνευστης Πα¬λαι¬άς Διαθήκης, συμπεριλαμβα¬νο¬μέ¬νων αθώ¬ων γυναι¬κών, παι¬διών και ζώων μαζί με ολοκληρωτικές κατα¬στροφές δέν¬δρων, αμ¬πε¬λιών, σπι¬τιών και όλων των αψύχων υπαρχόντων. Ακόμα η διάδοση του χρι¬στιανισμού σου μέχρι σήμερα εκόστισε τη ζωή τουλά¬χιστο 200 000 000 αθώων αν¬θρω¬πί¬νων υπάρξεων.
5. Γελάς με άλλες θρησκείες, π.χ. τον Ινδουισμό που θεοποιεί ανθρώ¬πους, την Αρ¬χαία Ελληνική θρησκεία όπου οι θεοί κοιμώνταν με γυ¬ναίκες, κλπ., αλλά δεν έχεις κα¬νένα πρόβλημα να πιστεύεις ότι το τρίτο πρόσωπο του τριαδικού θεού σου, το άγιο πνεύμα, γκάστρωσε τη έφηβη εβραιοπούλα παρ¬θένα Μηριάμ που ήταν ήδη αρ¬ραβω¬νι¬α¬σμένη με κάποιον άλλο, και η οποία γένη¬σε τον θεάν¬θρωπο που εφשּׁνεύ¬θη, επανήλθε στη ζωή και μετά ανέβηκε στον ου¬ρανό, όπως και ο Κρισνάς.
6. Προσπαθείς με κάθε τρόπο μήπως βρείς κανένα σφάλμα στους επι¬στημο¬νι¬κούς υπολογισμούς της ηλικίας της Γης (γύρω στα 4.55 δισε¬κα¬τομμύρια έτη), αλλά δεν βρί¬σκεις τίποτα το εσφαλμένο στις χρι¬στι¬α¬νικές χρονολογίες (6000 χρόνια μόνο) που πιστεύεις, και τις οποίες σου παρέδωσαν κάτι ημι¬ά¬γρι¬οι της ερήμου που κοι¬μώνταν σε σκη¬νές κατά την εποχή του χαλκού και οι οποίοι είκασαν ότι η ηλικία της Γης είναι ίση με την χρονική διάρκεια μόναχα ολίγων ανθρωπίνων γενεών.
7. Πιστεύεις ότι ολόκληροι πληθυσμοί του πλανήτη τωρινοί και περα¬σμένοι, με εξαί¬ρ嬬ση αυτών που πιστεύουν τα ίδια με σένα, αλλά και πά¬λι βγάζον¬τας έξω τους πι¬στούς των άλ¬λων χριστιανικών αιρέ¬σε¬ων, θα περάσουν την αιωνιότητα καταδι¬κα¬σμένοι στα ατε¬λείωτα βα¬σανιστήρια της κόλασης. Παρ’ όλα ταύτα θεωρείς τη θρησκεία σου αν嬬κτική και θρησκεία της αγά¬πης και της δικαιοσύνης.
8. Ενώ οι σύγχρονες επιστήμες όπως, ιστορία, γεολογία, βιολογία, φυ¬σική κλπ. απο¬τυγχάνουν να σε πείσουν για το αντίθετο, μερικοί ηλί¬θιοι που κυ¬λι¬ούνται στο πάτωμα και μιλούν με γλωσσολαλιές και τό¬σοι άλλοι αδαείς που βάζουν στο μυα¬λό σου αστήρικτες ιδέες και φόβους παρέχουν όλη την απόδειξη που χρειάζεσαι για να πεισθείς πε¬ρί της αληθείας του Χριστιανι¬σμού.
9. Δέχεσαι το 0.01% ως «υψηλό ποσοστό επιτυχίας» για το ότι οι προ¬σευ¬χές που κάνεις προς τον θεό σου βρί¬σκουν θεϊκή ανταπόδοση. Δηλαδή θεω¬ρείς αυτό το ποσοστό σαν απόδειξη του ότι οι προ¬σευ¬χές εισακούονται από τον θεό σου, ο οποίος σου παρέχει όλα όσα του ζητάς. Αλλά το υπό¬λοι¬πο συντριπτικό ποσοστό της απο¬τυ¬χίας, δη¬λαδή το 99.99%, το ερμη¬νεύ¬¬εις απλώς ως το θέλημα του καλού θε¬ού σου, ο οποίος παρ’ όλα ταύτα ει¬σακούει όλες τις παρακλήσεις.
10. Στην πραγματικότητα γνωρίζεις πολύ λιγότερα από όσα γνωρίζουν οι πε¬ρισσό¬τε¬ροι αθεϊστές, αγνωστικιστές, σκεπτικιστές, κά. για τη Βί¬βλο, το χρι¬στιανικό δόγμα και κατήχηση, την χριστιανική εβραϊκή και εκ¬κλησιαστική ιστορία και συνήθως ζεις αν¬τίθετα από τα διδά¬γμα¬τα της χριστια¬νι¬κής αίρε¬σης στην οποίαν ανοίκεις, αλλά εξακολουθείς με πείσμα να ονομά¬ζεις τον εαυτό σου χριστιανό.
11. Επιθυμείς όταν σε βολεύει να επικαλείσαι λογική και συνέπεια, ενώ για να δι¬και¬ο¬λογήσεις τις χι¬λι¬ά¬δες αντι¬φά¬σεις, λάθη, παράλογα πρά¬γμα¬τα, ανοη¬σί¬ες, ασυνέ¬πει¬ες κλπ. της θρη¬σκείας σου κατα¬φεύγεις σε κά¬θε παραλογι¬σμό και σε κάθε μπαλα¬μούτι εκ των υστέρων μαγει¬ρε¬μέ¬νο. Δεν είναι δυνα¬τό με λογική και συνέπεια να δι¬καιολογείς τα αδικαιολόγητα. Αυτό επιτυγ¬χάνεται μόνο με σχιζοφρένεια.
12. Μιλάς για θεό δικαιοσύνης όταν αυτός ο θεός ξεχωρίζει εκλεκτό λαό, ο οποίος με την βο¬ήθεια του θεού αυτού θα εξαφανίσει τουλάχιστον επτά άλ¬λα έθνη και ποιος ξέρει ακόμα πό¬σα, τα οποία δεν του έφται¬ξαν σε τίποτα απολύτως και αποκαλείς αυτές τις θηριωδίες μέρος του θείου σχεδίου του. Ακόμα αυτός ο θεός σου είναι τόσο δίκαιος και γε¬μά¬τος αγάπη ώστε θα κα¬ταδικάζει σε αιώνια τι¬μωρία όλους όσους δεν μπορούν να τον πιστέ¬ψουν.
13. Έχεις ως αυθάιρετο αξίωμα τη θρησκευτική πίστη στη θρησκεία σου και στην ερμηνεία που της δίνεις εσύ και όλα αυτά προηγούνται κάθε μελέτης, κρίσεως και γνώσεως.

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΔΩΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ "ΟΝΤΑ" ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ, ΝΕΟΚΛΗΝ ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΝ, ΜΑΡΚΟΥ ΡΟΥΣΣΟΝ

Τί λέτε; Πέσαμε πάλι έξω;;;;

Ανώνυμος είπε...

Προς π. Αβέρκιο

Χρόνια πολλά σας. Παρακαλώ ενημερώστε αυτόν τον ΡούΣο πως ό,τι σας απευθύνω δεν τον αφορά και αν θέλει κάπου να αποθέσει τις μ....ίες του, ας τις αφήσει απλώς να ρεύσουν. Δεν χρειάζεται να το κάνει σε μένα. Αν πάλι έτσι την βρίσκει, δεν διατίθεμαι.
Μιλώ σε σας και μόνο σε σας. Αν κάποτε μου απαντήσετε θα έχουμε πολλά να πούμε........

Ανώνυμος είπε...

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΟ ΟΝ ΤΟ ΥΠΟΦΕΡΟΝ ΑΠΟ ΠΛΑΚΟΔΟΚΟΝ
ΚΑΙ ΣΕ
ΟΣΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΣΟΒΑΡΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΦΙΕΡΩΝΟΜΕ ΑΥΤΑ ΕΔΩ.

Αλλά για το πάσχον ανώνυμο ον πρέπει να τονίσομε ότι η λακαμία του (εδω στο σπουδαιο μπλογκ) σπάει όχι απλώς καρύδια αλλά περτοκάρυδα. Έτσι λοιπόν και εγώ ότιδηποτε φωνάζει, γράφει, σκούζει σαν κλαμμένο μ. κλπ. τα καταγράφω σε δύο αρχεία που έχω.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΖΗΤΑΜΕ ΣΑΦΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Αρχίζουμε με την ερώτηση:
Ερώτηση: Τί επρόδωσε ο Ιούδας;
Απάντηση: Μα το ρωτάτε; Δεν ξέρετε; Τον Χριστό για τριάκοντα αργύρια!
Μέχρις εκεί το ξέρουμε καλά το θέμα. Αυτή είναι η άμεση και αβασάνιστη απάντηση, τυφλοσούρτης. Δεν ρωτήσαμε βεβαίως το γιατί επρόδωσε, αν και αυτό επίσης είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Τα τριάκοντα αργύρια είναι μια αφελέστατη απάντηση που ικανοποιεί τους πιστούς με την πλύση εγκεφάλου που έχουν υποστεί από μωρά παιδιά. Βεβαίως τα τέσσερα κανονικά ευαγγέλια και πολλά τροπάρια της μεγάλης εβδομάδας δικαιολογούν την προδοσία με το να χώσουν μέσα στα κείμενα τα τριάκοντα αργύρια. Δηλαδή ο Ιού¬δας επρόδωσε τον Χριστό επειδή ενόσησε από φυλαργυρία. «Τότε Ιούδας ο δυσσεβής φιλαργυρίας νοσήσας εσκοτίζετο!». Δεν πείθει αυτή η δικαιολογία κανέναν αμερόληπτο ερευνητή. Τα τριάκοντα αργύρια είναι μια φτηνή δικαιολογία που αντλείται από την Πα¬λαιά Διαθήκη, επειδή σύμφωνα με τον Θεϊκό Μωσαϊκό Νόμο, ένας Εβραίος αγόραζε ή πωλούσε έναν δούλο στη φτήνια με τριάντα αργυρά νομίσματα (σεκέλ). Τα ευαγγέλια και οι θεολόγοι φρόντισαν να βρούνε και άλλες θεό¬πνευστες δικαι¬ολογίες. 1) Η προδο¬σία έγινε για να εκπληρωθούν οι γραφές και να αληθέψουν οι προφητείες της Εβραϊκής Πα¬λαιάς Διαθήκης. Τώρα ποιες προφη¬τείες, τρέχα βρες τις και διαπίστωσε αν πράγματι έχουν να κάνουν με χριστιανικές αφηγήσεις. 2) Ο Θεός Γιαχβέχ είχε θείο σχέδιο για την σω¬τηρία του ανθρωπίνου γένους από τη γεμάτη αγάπη κατάρα του εναντίον των πρω¬το¬πλά¬στων. Παρά τα παχιά λόγια για την ελευθέρα βούληση, ο Ιούδας και αυτή η προδοσία λοιπόν ήταν μέρος του θείου σχεδίου. 3) Έτσι εγούσταρε ο Θεός Γιαχβέχ να παιχθεί το θείο δράμα στο θέατρο της σωτηρίας. Κλπ.
Το ερώτημά μας εδώ έγκειται ως εξής. Βάσει των τεσσάρων ευαγγελίων σε τί συνί¬στατο, ποιά ήταν δηλαδή τα στοιχεία που περιείχε, η προδοσία του Ιούδα; Πρωτί¬στως, ο Ιούδας επρόδωσε τον Χριστό ως τί; Ως εγκληματία, ως ληστή, ως στασιαστή, ως τί τέλος πάντων; Ζητάμε σαφή και αβίαστη απάντηση που βασίζεται καθαρά στις αφη¬γή¬σεις και στα στοιχεία που παραθέτουν τα τέσσερα κανονικά και θεόπνευστα ευαγγέλια. Δεν ζητάμε έναν κατάλογο από εικασίες με όλα εκείνα τα: «Ίσως αυτό, αλλά όχι το άλ¬λο» και ένα σωρό από υπο¬θέσεις: «Αυτό μπορεί να έγινε κάπως έτσι, αλλά όχι αλλιώς» κλπ. σαν όλες αυτές που συνεχώς απολαύ¬ουμε από τους θεοφώτιστους θεολό¬γους όταν φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Τέτοιου τύπου δικαιολογίες μπορώ και γώ να βγά¬λω με την σέ¬¬σουλα. Ζητάμε την σαφή και πλήρη απάντηση που μας παρέχουν τα τέσ¬σερα κανο¬νι¬κά ευαγγέλια της αγίας καθολικής ορθο¬δό¬ξου εκκλησίας.
Για να γίνω πιο σαφής εξηγώ το τί θέλω να πω. Όταν κάποιος προδόσει έναν συν¬άνθρωπό του, για οποιουσδήποτε λόγους, στις αρχές ή τις μυστικές υπηρεσίες ενός κρά¬τους ή κυβέρνησης ή δικτατορίας κλπ. η προδοσία του περιέχει τα εξής στοιχεία:
1) Ο προδότης που πράττει την προδοσία (κατάδοση στίς αρχές) προδίδει πάντα τον άλλον ως κάτι. Π.χ. κακοποιό, λη¬στή, στασιαστή, αναρχικό, κομμουνιστή, φασί¬στα, τρομοκράτη, ανατρεπτικό κλπ.
2) Αν ο προδιδόμενος είναι άγνωστος φυσιογνωμικά, τότε ο προδότης φροντίζει να περιγράψει όσο πιο λεπτομερέστερα γίνεται το σκίτσο του, το πως φαίνεται και μοιάζει αυτός ο άνθρωπος κλπ. Εί δυνατόν να δώσει και την φωτογραφία του. Έτσι με αυτή την περιγραφή να καθίσταται δυνατόν να αναγνωρισθεί και να συλληφθεί με πρώτη ευκαιρία.
3) Αν κρύβεται ο άνθρωπος αυτός, ο προδότης μαρτυρά που μένει, που συχνάζει, ποιες ώρες πηγαίνει σε ορισμένα μέρη κλπ. για να καιροφυλακτίσουν και να τον πειάσουν.
4) Αν έχει μυστικά σχέδια, τρομοκρατικές ενέργιες, υποχθόνιους και ανατρεπτικούς σκοπούς ο προδοτης φροντίζει να τα μάθει όλα αυτά και να τα μαρτυρήσει.
5) Ο προδότης μαρτυρά και το πως ο προδιδόμενος σκέπτεται, πως δρα, πως κινεί¬ται, πως στρατο¬λογεί άλλους κλπ.
6) (Μόνοι σας ίσως βρείτε και άλλα στοιχεία που μπαίνουν σε μια προδοσία ανθρώ¬που στις αρχές ή τις μυστικές υπηρεσίες.).

Τέτοια απάντηση που να περιέχει τέτοια στοιχεία στα ευαγγέλια δεν υπάρχει. Όπως δεν υπάρχει και καμιά άλλη, θεολογική, ιστορική κλπ. από ό,τι γνωρίζω. Αντιθέ¬τως τα ευαγγέλια παρέχουν πλείστα όσα στοιχεία που ανατρέπουν κατηγορηματικώς τα ανω¬τέρω πέντε στοιχεία που αναφέρω. Ο Χριστός κάθε μέρα ήταν μαζί με τον κόσμο και τις ιουδαϊκές αρχές. Μυστικά δεν είχε. Ήταν δηλαδή μια προδοσία εντελώς αχρείαστη και για τους Ιουδαίους και για τους Ρωμαίους. Όλοι τον ξέρανε πολύ καλά και μπο¬ρού¬σαν να τον βρούνε πολύ εύκολα. Εκήρυττε και εδίδασκε χωρίς μυστικά. Κάθε μέρα τσα¬κωνόταν με τους αρχιερείς, γραμματείς, φαρισαίους και εμπόρους μέσα στον Ναό. Παν¬τού δίδα¬σκε, έκανε θαύματα, τέρατα και σημεία. Τα τρία πρώτα, τα συν¬ο¬πτικά, ευαγ¬γέ¬λια μας λέ¬νε ότι όταν η σπείρα με τους αρχιερείς και αξιωματούχους των Ιουδαίων συνε¬λάμ¬βαναν τον Ιησού μέσα στη νύχτα, αυτός παρα¬ξενέφτηκε και τους είπε: «Μα καλά κάθε μέρα ήμουν στον Ναό μαζί σας διδάσκων... και δεν απλώσατε χέρια πάνω μου να με συλ¬λά¬βετε και τώρα ήλθατε μέσα στην νύχτα με ξύλα και μαχαίρια ... να με πειάσετε σαν λη¬στή ...». Του Ιωάννη μας λέει ότι ο Χριστός είπε στις Ιουδαϊκές αρχές: «Εγώ πάν¬τα φα¬νε¬ρά μίλησα και κρυφά δεν έχω πει τίποτα ...». Τού Μάρκου μας παρέχει ακόμα εκείνους τους δύο χαρι¬τωμένους και ξεκάρφωτους στίχους για το επι¬σό¬δειο του «γυμνού νέου» που πετάχτηκε μέσα στο σκοτάδι κλπ. Τί να ήθελε άραγε ο γυμνός νεα¬νίσκος εκεί¬νη την ώρα της νύχτας να εμπλακεί με τους αρχιερείς και μια σπείρα 100 ρω¬μαίων λογ¬χο¬φό¬ρων;... Ο Ματθαίος αν και θεωρείται πιο κοντά στα «γεγονότα» δεν μας λέει τίποτα για τα στοιχεία που περιείχε η προδοσία του Ιούδα. Δηλαδή τέσσερις έγρα¬ψαν, δύο από τους οποίους (ο Ματ¬θαίος και ο Ιωάννης) ήταν εκ των δώδεκα και άρα αυ¬τόπτες μάρ¬τυ¬ρες, και όμως δεν εστάθηκαν αρκετοί και ικανοί να μας δώσουν πλήρεις πληροφορίες για ένα τόσο φυσικό και σοβαρό ερώτημα. Δεν αναφέρει κανένας τους ούτε το στοιχειώδες συ¬στατικό της προ¬δοσίας που αβίαστα απαιτεί μια ειλικρινής και φυσιο¬λο¬γική έκθεση των πραγμάτων σε τέτοιες περι¬πτώ¬σεις. Δηλαδή το, ως τί ο Ιούδας επρό¬δωσε τον Χρι¬στό. Ως ληστή, ως βλάσφημο, ως στασιαστή, ως τί τέλος πάντων ... Περί¬ερ¬γα πράγματα, διό¬τι στην περίπτωση του Ιούδα των ευαγγελίων η προσοσία είναι ξαφνι¬κή, καταστρο¬φι¬κή και χω¬ρίς γνωστό και συγκεκριμένο κίνητρο.
Λοιπόν εμείς ρωτάμε ξανά. Ως τί επρόδωσε ο Ιούδας τον Χριστό και ποια μας λέ¬νε τα κανονικά τέσσαρα ευαγ¬γέ¬λια ότι ήταν τα στοιχεία που περιείχε η προδοσία του;

Μαζί με αυτήν την ερώτηση ανακύπτουν και οι εξής βασικές και σοβαρές επί μέρους ερωτήσεις.

1) Γιατί μια φτωχοτάτη ομάδα Γαλιλαίων επαιτών βρήκε κάποιον Ιουδαίο, από την άλλη περιοχή της χώρας, και του ανέθεσε να είναι ο ταμίας της παρέας και να κρατάει το χρηματοφυλάκιο; Οι εντολές από τον Κύριό τους ήταν να μην έχουν μαζί τους χρήματα και να μην σκέπτονται το αύριο. Μόνο να δέχονται την ανα¬γ¬καία τροφή και κατάλυμα που θα τους προσφερόταν από μέρα σε μέρα.
2) Ας υποθέσουμε, αντιφατικώς βεβαίως, ότι αυτή η πάμπτωχη ομάδα υπηρετών των ασθενών και του εξαθλιωμένου όχλου χρειαζόταν κάποιον για οικονομικές υποθέσεις. Τότε γιατί βρή¬καν έναν άγνωστο από την άλλη άκρη της χώρας; Ολό¬κληρη Γαλιλαία δεν είχε έναν λογιστή; Ο Ματθαίος ως τελώνης θα ήταν ο πλέον κατάλληλος.
3) Γιατί ο Ιούδας εδέχθει να γίνει μέλος αυτού του θιάσου;
4) Γιατί ο Ιησούς τον ανέχθηκε και τον εδέχθει στις τάξεις του;
5) Γιατί ένα τόσο πενιχρό ποσό των τριάκοντα αργυρίων ήταν ικανό να τον πείσει να κάνει μια τέτοια προδοσία εναντίον του τόσο καλού, αγίου και θαυματουργού διδασκάλου του;
6) Τί καλίτερο νόμισε ότι θα πετύχαινε με αυτή την προδοσία του;
7) Γιατί οι άλλοι ένδεκα μαθητές δεν τον συνέλαβαν αμέσως μόλις ο Ιησούς τον απεκάλυψε ανοιχτά και φα¬νερά κατά τον Μυστικόν Δείπνον;
8) Σε τι χρειαζόταν ο Ιούδας για να ταυτοποιήσει, διά φιλήματος, την αναγνώριση ενός πάρα πολύ γνωστού ανδρός και που όλοι ήξεραν καλά τα μέρη στα οποία εσύ¬χνά¬ζε;
9) Γιατί δεν τον έφεραν, έστω και αναγκαστικώς, σαν μάρτυρα στη δίκη, αλλά έφε¬ραν ψευδομάρτυρες;
10) Για ποιο λόγο μετενόησε; Μόνο από τύψεις συνειδήσεως;
11) Γιατί η μετάνοιά του εξεδηλώθει με την άχρηστη πράξη της αυτοκτονίας του δι’ απαγχονισμού, κατά τον Ματθαίο; Κατά τον Λου¬κά, στις Πράξεις των Αποστό¬λων, το τέλος του Ιού¬δα επήλθε με τελείως διαφορε¬τι¬κό τρόπο. Πώς γίνεται λοι¬πόν να υπάρχει μια τόσο κραυ¬γα¬λέα αντίφαση μεταξύ Ματθαίου και Λουκά; Τί να σημαίνει άραγε αυτή η θεό¬πνευστη αντί¬φαση!;
12) Γιατί αντί της αυτοκτονίας δεν έκανε κα¬τά τις ύστατες αυτές στιγμές ό,τι πλέον περνούσε από τα χέρια του για να σώσει, έστω και απεγνωσμένα, τον διδά¬σκα¬λό του;
13) Τελικά για ποιο λόγο ο Ιούδας επρόδωσε τον Κύριόν του; Έφταιγε άραγε η σπα¬τά¬λη του πα¬νάκριβου μύρου στη Βηθανία, τα τριάκοντα αργύρια, και τα δύο, τον έπιασε τρέλλα, επειδή μπήκε μέσα του ο σατανάς, για να αληθέψουν οι γραφές της Παλαιάς Διαθήκης, για να παίξει καλά τον προκαθορισθέντα ρόλο του στο θέατρο της σωτηρίας του Γιαχβέχ, τί άραγε;

Όπως φαίνεται οι άγνωστοι και ανώνυμοι συγγραφείς των ευαγγελίων ενε¬πλά¬κησαν σε μυθοπλασίες και σκόπιμες επαληθεύσεις δήθεν προφητειών ή αντανακλάσεις άλλων ιστοριών και μύθων. Έτσι έπρεπε να αυτοσχεδιάσουν και να κατασκευάσουν τη μορφή του Ιούδα η οποία θα εξυπηρετούσε τις μυθοπλαστίες τις οποίες εσέρβιραν στον αμόρφωτο, κακόμοιρο και αφελή κοσμάκη. Όμως καμ¬μία από αυτές τις παραπάνω χον¬δρικές αντιρρήσεις (τεθείσες υπό μορφήν ερωτήσεων για τον αντικειμενικό μελετητή) δεν επιτρέπεται να εισέλθει στο θείο δράμα των ευαγ¬γε¬λίων. Οι αφηγήσεις των ευαγ¬γε¬λί¬ων απαιτούν την δημιουργία ενός ισχυροτάτου ξαφνικού σοκ μαζί με μία τραγική έξαρση συναι¬σθη¬ματισμού. Με κανένα τρόπο δεν αφήνουν χώρο στη λογική, στον ορθολογισμό και στην απαγωγική μέθοδο αι¬τίας και αποτελέσματος.
Σε αυτές λοιπόν τις βασικές ερωτήσεις περιμένουμε απαντήσεις ... από τους υπηρέτες της χριστιανικής μάστιγας, τις οποίες αν λάβουμε, θα μας υποχρεώσουν τα μέγιστα.
Επί τή ευκαιρία αναφέρουμε ακόμα και τις εξής ερωτήσεις για τις οποίες ζη¬τά¬με απαν¬τή¬σεις βασισμένες στα τέσσερα κανονικά ευαγγέλια και αποδεδειγμένες από τα γρα¬πτά των ευαγγελίων και της ιστορίας του χριστιανισμού.

1) Ποιός τελικά κατεδίκασε τον Ιησού; Ποιός δηλάδή εξέδωσε και ποιος ανακοίνω¬σε την τελική καταδικα¬στική απόφαση; Ποιά είναι η σαφής απάντηση των θεο¬πνεύστων ευαγγελίων;
Το Ιουδαϊκό συνέδριο (δικαστήριο σαν¬χεν¬τρίν αποτελούμενο από 71 μέλη);
Ο Καϊάφας;
Ο Άννας;
Ο Πιλάτος;
Ο Ηρώδης Αντίπας;
Ο όχ¬λος;
Όλοι τους;
Κάποιος άλλος;
Κανένας;
Τελικά ποιός;
2) Για ποιόν, έστω τυπικό, λόγο καταδικάστηκε ο Ιησούς στην εσχάτη των ποινών και μά¬λιστα διά της φρικτής ρωμαϊκής σταυρώσεως; Ποιο ήταν δηλαδή το έγ¬κλη¬μά του για το οποίο κατεδικάσθει εις θάνατον; Τί έγραψε κάτω στα επίσημα πρα¬κτικά της δίκης ο γραμ¬μα¬τέας του δικαστηρίου που απε¬φά¬σισε (ή οι γραμματείς των δικαστη¬ρί¬ων που απεφά¬σισαν) αυτή τη καταδικαστική απόφαση;
Το ότι απεκάλεσε τον εαυ¬τόν του υιόν του Θεού (Γιαχβέχ);
Το ότι δεν τηρούσε τον Μωσαϊκό Νόμο;
Το ότι εβλαστήμησε τον Θεόν (Γιαχβέχ) με το να αποκαλέσει τον ευατόν του υι¬όν του Θεού και άλλα παρεμφερή τοιαύτα;
Το ότι ανέστησε τον Λάζαρο; (Σημειώσετε ότι η ανά¬στα¬ση του Λαζάρου αναφέ¬ρε¬ται μόνο στον Ιωάννη. Ο Ματθαίος και ο Πέτρος καίτοι αυτό¬πτες μάρ¬τυρες δεν την εθεώρησαν τόσο σπουδαία για να την αναφέρουν.)
Το ότι είπε ψέμ¬ματα για το γκρέμισμα και την ανοικοδόμηση του ναού του Σολο¬μώντος εν¬τός τριών ημερών, με χέρια ή χωρίς χέρια, με θεϊκές δυνάμεις που μόνο αυτός κατείχε;
Το ότι εξεδίωξε τους εμπόρους από τον Ναό;
Οι συχνοί πυκνοί τσακωμοί του με τους αρχιερείς, γραμματείς και φαρισαίους που συνοδεύοντο με ισχυρά και ασύστολα υβρεολόγια;
Η ζήλια, το μίσος και ο φθόνος των εβραϊκών αρχόντων εναντίον του;
Η αντιπαλότητά του με τον τετράρχη βασιλέα της Γαλιλαίας Ηρώδη Αντίπα;
Τό ότι συνωμότησε και εστράφη κατά της ρωμαϊκής αρχής;
Το ότι ωθού¬σε τον κόσμο στο να πλη¬ρώ¬νει ή στο να μην πληρώνει φόρους στους Ρωμαίους;
Το ότι απεκάλεσε τον εαυτόν του βασιλέα του Ισραήλ;
Το ότι δεν εσέβετο τον καί¬σαρα;

Το ότι ήταν πολύ συμφερότερο να καταδικαστεί ένας άνδρας (εδώ ο Ιησούς) εις θάνατον από το να απολεσθεί ολόκληρος ο λαός του Ισραήλ στα χέρια του Ρωμα¬ϊκού στρατού.
Ποιος ήταν τέλος πάντων ό λόγος από όλους αυτούς και πιθανότατα και άλλους λόγους;
3) Ποιοί συνέλαβαν τον Ιησού;
Οι Εβραίοι με δικές τους αστυνομικές δυνάμεις;
Οι Ρωμαίοι με σπείρα ή κοόρτη στρατιωτών;
Ο όχλος με ξύλα και μαχαίρια;
Τα έθνη;
Όλοι μαζί;
Μερικοί απ’ αυτούς;
4) Ποιοί εσταύρωσαν τον Ιησού;
Οι Εβραίοι;
Οι Ρωμαίοι;
Τα έθνη;
Όλοι μαζί;
Μερικοί απ’ αυτούς;
5) Με πόσους διαφορετικούς τρόπους τελειώνει το Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον μέσα στα χειρόγραφα και στις εκδόσεις της Καινής Διαθήκης που έφθασαν μέχρις ημών από του έτους 340 Κ. Ε.; Γιατί τα πρωτότυπα κείμενα των ευαγγελίων κατά τον Ειρηναίο, 180-185 Κ.Ε., εξαφανίσθησαν;
6) Γιατί υπάχουν πολλοί (πάνω από τέσσερις) τρόποι με τους οποίους τελειώνει το θεόπνευστο Κατά Μάρκον Ευαγ¬γέ¬λιον μέσα στους μέχρις ημών διασωθέντας χει¬ρογράφους κώδικες; Τί έχει συμβεί;

΄Οποιος απαντήσει σαφώς και επακριβώς σε όλες αυτές τις ανωτέρω τεθείσες ερωτήσεις, ή και αντιρρήσεις αν θέλει να τις αποκαλέσει, μαζί με τα αποδεικτικά στοι¬χεία των απαν¬τή¬σεών του, θα τον παρακαλέσουμε θερμότατα να δημο¬σι¬εύ¬σει παγκο¬σμί¬ως αυτές τις απαν¬τήσεις και τα στοιχεία. Θα κάνει τεραστία ευεργεσία όχι απλώς σε μας (τον γράφοντα και τους ομοϊδεάτες του) αλλά σε ολόκληρη τη δύστυχη ανθρω¬πότητα και τον πολιτισμο. Τον ευχαρι¬στού¬με πάρα πολύ από τώρα.

Ιωάννης, Νεοκλής Φιλάδελφος, Μ. Ρούσσος
Διδάκτωρ, Καθηγητής Μαθηματικών


ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΚΟΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Γιατί ο θεός φέρεται σαν ποταπός δηλητηριαστής δίνοντας κρέας για να χολεριάσουν πεινασμένοι άνθρωποι; «Και έσται υμίν, εις χολέραν» Ο΄ Αριθμοί 11.20.

Γιατί ένα φαλακρό ρεμάλι (ο προφήτης Ελισαίος) καταριέται στο όνομα του Κυρίου, σαράντα δυο παιδάκια και τα έφαγαν αρκούδες; Μασ. Β΄ Βασιλ. Β΄23,24 !!!

Γιατί στην Βίβλο διαβάζουμε το απίστευτα βαρβαρικό: «ο δίκαιος θέλει ευφρανθεί όταν ιδεί την εκδίκηση, και τους πόδας αυτού (Ο΄τας χείρας αυτού) θέλει νίψει εν τω αίματι του ασεβούς (Ο΄ αμαρτωλού)» Μασ. Ψαλμοί 58.10 (ή ΝΗ΄10) Ο΄ Ψαλμοί 57.11.

Γιατί με τις ευλογίες του Γιαχβε: «δέκα χιλιάδας ζωντανούς αιχμαλώτους οι Ιουδαίοι τους κατεκρήμνιζον από του άκρου του κρημνού, ώστε πάντες διερράγησαν»! Β΄ Χρονικών 25.12.

Τι σημαίνουν οι πορνογραφικές περιγραφές για γαϊδουρινά μόρια και χυσίματα γαιδάρων στην Βίβλο; (Βλέπε περί Οολά και Οολιβά), Ιεζεκιήλ 23.1-34

Γιατί ο Μωϋσής σκότωσε ανθρώπους και ζώα στην Αίγυπτο, κάτι που εξίσου καλά θα μπορούσε να κάνει και ένας οργανωμένος δηλητηριαστής; Γιατί δεν έριξε μια κατάλληλη έκσταση στον ίδιο τον Φαραώ για να του αλλάξει απλά γνώμη; Γιατί επιτέλους δεν σκότωσε αυτόν και την οικογένεια του που είχαν την άμεση ευθύνη για τη σκλαβιά των Ιουδαίων, αλλά σκότωσε απλούς αθώους Αιγυπτίους που ήταν αμέτοχοι στις κρατικές αποφάσεις; Μήπως επειδή ο φόνος ανύποπτων Αιγυπτίων ήταν ευκολότερος από την πρόσβαση στο βασιλικό τραπέζι του Φαραώ;

Γιατί ο Μωϋσής φεύγοντας από τη Αίγυπτο με τον λαό του, πηγαίνει προς την θάλασσα του κόλπου Σουέζ και περιμένει εκεί τον Φαραώ; Γιατί σκίζει την θάλασσα αυτή για να περάσει απέναντι, αφού δίπλα ακριβώς υπήρχαν χιλιόμετρα ολόκληρα από περάσματα και τίποτε δεν τον εμπόδιζε να συνεχίσει ανενόχλητος την φυγή του προς το Σινά;

Eponymos είπε...

Απάντηση προς τον Ανώνυμο:
Όπως τα είπες, ο Ρούσσος καλά τα πάει με τα ομοφυλοφιλικά. Απόδειξη για αυτό, είναι το ότι σας ΠΗΔΑΕΙ τον ΧΡΙΣΤΟ σας και την ΠΑΝΑΓΙΑ σας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ. Άρα, δεν είναι ομοφυλόφιλος. Το πρόβλημα εδώ που θα πρέπει να σε απασχολήσει εσένα κι όλους τους κρυφο-ευρύπρωκτους της παρέας σου δεν είναιτο γεγονός ότι σας έχει οργώσει την παναγία, αλλά το ότι δυστυχώς καταδέχτηκε να σας πηδήξει και τον μισογύνη γιό της, που μόνο μία πόρνη που έχει χορτάσει από ψωλές θα καταδεχόταν να βαδίζει δίπλα του, μιάς και ο τύπος ήταν αποδεδειγμένα παρθένος. Από μπροστά, σίγουρα. Όμως εσάς, σας πηδάει όχι δια της φυσιολογικής οδού, την οποία και δεν έχετε και χρησιμοποιήτε την πίσω πόρτα, όπως τα αυτοκίνητα ΦολξΒάγκεν που έχουν την μηχανή από πίσω, αλλά δια του γραψίματος, πάνω στο οποίο ΔΕΝ μπορείτε να του φέρετε αδειάσειστες αποδείξεις ότι είναι λάθος. Το μόνο που ξέρετε είναι να λασπολογείτε. Χιλιετίες τώρα. Πληροφοριακά, σας λέω ότι ο Παρθενώνας δεν είναι φτιαγμένος από λάσπη. Ειλικρινά, δεν αξίζει τον χρόνο του καθενός να μπαίνει εδώ σε αυτό το blog γιατί βρωμάς και βρωμίζεις και τους άλλους. Ηλίθιε. Δύο μόνο πράγματα μπορείς να κάνεις. Κι όταν το αποφασίσεις, κάντα σωστά. Ή να βγάλεις τις εκκλησιαστικές σου παρωπίδες και να δεις τον κόσμο όπως είναι κι όχι όπως σου τον δώσανε, ή να τινάξεις τον κώλο σου να φύγουνε τα λάστιχα και να ξεκινήσεις μία κανονική νορμάλ ζωή. Παλιο-ΦολξΒάγκεν. και μην πεις τίποτα για το Eponymos, γιατί ο πρώτος ανώνυμος είσαι εσύ. Και είμαι τόσο Επώνυμος, που μπορώ να κάνω την μελλοντική σου ζωή ΚΟΛΑΣΗ. Γιαυτό πρόσεχε από δω και στο εξής ΠΩΣ θα μιλάς για τους σκεπτόμενους Έλληνες. Ηλίθιε.

Ανώνυμος είπε...

Υπάρχει κάποιος που βρίζει και απειλεί εδώ ή νομίζω;
Αντε να πέφτουν οι μάσκες! Αντε να μας δείρουν οι επώνυμοι! Αντε να μας κάνουν την ζωή κόλαση! (Πάντα αυτό έκαναν δηλαδή...one more time!)
Πάτερ Αβέρκιεεεεεεεεεεεε! Βρε τον πατέρα Αβέρκιο, τον ελληνορθόδοξο κληρικό!

Ανώνυμος είπε...

Α και κάτι που ξέχασα: Τα κείμενα με τις "ομορφιές" και θα κυκλοφορήσουν....αρμοδίως και ίσως περάσουν και από Ευελπίδων! Γιατί είπαμε να παραμείνουμε ευγενείς αλλά όχι και να μας θεωρήσουν μ....ες οι επώνυμοι, ανώνυμοι και γενικώς.....

Υ.Γ. Γιαννάκη χρόνια πολλά και πάλι για το άλλο σου όνομα....Μοναχικό δεν το λέτε εσείς οι..κληρικοί?

Ανώνυμος είπε...

ΣΟΒΑΡΟ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΣΧΗΜΗ ΤΟΡΠΗ

Τα πράγματα εντός του παρόντος μπλόγκ πήραν άσχημη τροπή. Διά τούτην την κατάσταση ευθύνεται το ανώνυμο όν. Αυτό το ον είναι πολύ ασθενές, ασθενέστατο το κακόμοιρο, και έτσι όχι μόνο φοβάται και κρύβεται πίσω από την ανωνυμία του αλλά και ουδέποτε επιχειματοτολόγησε σε κάτι τί τέλος πάντων και έτσι συνεχώς παρακαλεί τον Αβέρκιο να απαντήσει, ενώ τέτοιες απαντήσεις δεν χρειαζονται διότι τις έχω ήδη καλύψει εγώ.

Και ωσάν να μην φτάνουν μόνο αυτά έχασε κάθε ψυχραιμία, έλεγχο και το πηδάλιο τελείως και άρχισε να υβρίσει με υπονοούμενα αλλά και ευθέως, κλπ.

Όπως λοιπόν φαίνεται υπάρχουν πάρα πολλοί εν Ελλάδι που εχουν λάβει τα γραπτά μου μέσω του διαδυκτίου και διαφόρων πρεριοδικών και συμφωνούν τόσο πολύ με τα γραπτά μου ώστε να τα υπερασπίζονται μέχρι αυτοθυσίας. Κάθε μέρα λαμβάνω εκατοντάδες εμαιλς με άπειρα συγχαρητήρια και με παρακαλούν να εκδόσω τα γραπτά μου σε βιβλία και να γράψω καιάλλα. Διά τούτο τους ευχαριστώ θερμώς όποιοι είναι όλοι αυτοί τους οποίους δεν γνωρίζω και δεν με γνωρίζουν προσωπικώς. Διότι όπως λέει η Σοφία Γιεσούς μπεν Σειράχ "Μέχρι αιώνος αγώνισο υπέρ της αληθείας και θεός κύριος αγωνισθήσεται υπέρ εσού." Έτσι όταν υπερασπίζουν αυτά που γράφω με αποδείξεις και άπειρα στοιχεία και όχι με φούμαρα, τότε υπερασπίζουν την αλήθεια και διά τούτο τους ευχαριστώ θερμότατα.

Αλλά για τους τόνους και την άσχημη τροπή ευθύνεται εκείνο το κακόμοιρο, αυτό το ασθενές οντάκι σκεύος Χ, που κρύβεται και εκληπαρεί άλλους να απαντήσουν και μετά χάνοντας κάθε έλεγχο και το πηδάλιο έκανε την κακή αρχή κλπ
και έτσι φτάσαμε μέχρις εδώ.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας όπως και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους κατάλαβαν την αξία και την αλήθεια των γραπτών μου και τα διαδίδουν έτι περαιτέρω με μεγάλο ζήλο και κάθε προσπάθεια.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΡΟΥΣΣΟΣ

Eponymos είπε...

Προς το Ανώνυμο ον:
Από ότι φαίνεται, το κόκκινο πιπέρι στην μηχανή σου (είπαμε πού την έχεις) έκανε καλά την δουλειά του. Θα σε παρακαλούσα δεόντως να περάσεις από την Ευελπίδων όπως απειλείς. Μην τρομάξεις αν θα με βρεις μέσα. Εκεί, δεν έχει έλεος. Τα γραπτά σου υπάρχουν που δείχνουν το όλο κλίμα που δημιούργησες και έτσι δεν..... κινδυνεύεις. Μην ξεχνάς ότι έχεις προσβάλλει άνθρωπο με το ονοματεπώνυμό του κι όχι με κάποιο κωδικό όνομα. Έτσι, όταν θα πας τα σχετικά στην Ευελπίδων θυμήσου ότι θα γίνεις κι εσύ από ανώνυμος επώνυμος. Την ανωνυμία σου φυσικά την κρατάς για να μην βρεθεί κανείς και αποκαλύψει την ομοφυλοφιλία σου; λες να υπάρχουν κι άλλοι λασπολόγοι σαν κι εσένα;
Να είναι άραγε λάσπη; Να είναι αλήθεια όταν θα μας πούνε όπως εσύ προσάπτεις σε άλλους, με ΠΟΣΑ ναυτάκια (ή και Λοκατζήδες) πας τα βραδάκια με το κρύο για να σε ζεστάνουν; Άντε αγοράκι μου να πουλήσεις την τρέλλα και το μίσος σου αλλού, εδώ είναι Ελλάδα κι έχει Έλληνες. Όχι Ιουδαίους. Όπως βλέπεις, ο Ρούσσος υπογράφει. Εσύ γιατί δεν το κάνεις; Είπαμε. Για τον φόβο των Ιουδαίων σου. Άντε να δούμε τί θα κάνεις σε λίγο που θα αποκαλυφτεί ότι ο χριστός σου και η παναγία σου ήταν ανύπαρκτα πρόσωπα. Ούτε στο ληξιαρχείο υπάρχουν ούτε πουθενά. Ούτε ο Πιλάτος δεν τους ανάφερε στο ιστορικό του. Μα τί λέω; Ξέχασα. Νά γιατί δεν τους ξέρει κανείς. Υπέγραφαν κι εκείνοι σαν... Ανώνυμοι, σαν κι εσένα.
Φιλάκια, σε περιμένω στην Ευελπίδων. Μην κουραστείς να ξαναγράφεις, δεν ξαναμπαίνω στο αχούρι σου διότι πέφτω στο επίπεδό σου. Να το χαίρεσαι. Σαν το σπίτι σου το έκανες. Το μόνο που μπορείς να πηδήξεις μετά από την χούφτα σου. Γειά σου Αυνανία. Να σε χαίρεται η μάνα σου. Δύο ερωτήσεις: Χύνεις απ' τον κώλο; Λες τον παπά Μογγόλο; Μην απαντήσεις, δεν θα τις δω. Πάτερ Αβέρκιεεεεε, Τί του κάνεις του μικρού και σε θέλει τόσο πολύ; Τρυφερούλι δεν είναι;

Ανώνυμος είπε...

ΝΕΟ ΣΟΒΑΡΟ ΣΧΟΛΙΟ

Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι εν τη απουσία μου και την μη-γνωριμία μου θα αποκτούσα εν Ελλάδι τόσο επίμαχους υποστηρικτές. Τους ευαχριστω, διότι δεν υποστηρίζουν εμένα αλλά την αλήθεια την οποίαν υπηρετώ. Αυτό με κάνει να ελπίζω ακόμα ότι ο Ελληνισμός έχει μέλλον και δεν έχει πεθάνει. Όπως φαίνεται το διαύκτιο κάνει καλή δουλειά. Όποιος διαβάζει τα γραπτά μου αμερόληπτα και απροκατάληπτα δεν έχει παρά να συμφωνήσει. Είναι γραμμένα με απόλυτη αντικειμενικότητα και επιστημονικότητα.
Αποτέλεσμα: έχω ήδη πάρα πολλούς υποστηρικτές εντός και εκτός Ελλάδος οι οποίοι με παρακαλούν να δημοσιεύω συνεχώς και να βγάλω βιβλία.

Έφτασε πλέον ο καιρός οι χριστιανοί και κληθούν "ΛΟΓΟΝ ΔΙΔΟΝΑΙ ΕΝ ΤΗ ΑΓΟΡΑ" για τα 1700 χρόνια καταστροφής και ψεύδους. Οφείλομε να τους καλέσομε για να δώσουν εξηγήσεις και τότε να δούμε που θα βρούνε τόπο να κρυφτούν...

Όσο για την κακή τροπή πραγμάτων,
δυστυχώς ευθύνεται εκείνο το ανώνυμο, ασθενές, παράξενο, κακόμοιρο, ιδιότυπο ον, οντάκι σκεύος Χ.

Αντί από την μια να βρίζει και από την άλλη να φωζάζει τον Αβέεεεερκιοοοοο καλίτερα θα κάνει να φωνάζει τον Εβραίο γιαχβιστή προφήτη Ηλία να δούνε αν θα έλθει ο Ηλίας να τον βοηθήσει....
Σε ένα μύνημά του πεκάλεσε τον Αβέρκιο "λύκο εν ενδύματι προβάτου"... Ακούτε κύριοι θράσος.

Άσε βρε παιδαάκι μου τον Αβέεεερκιοοοο στην άκρη πλέον, διότι όπως φαίνεται τον κάλειψε πλήρως η εκτενής και εμπεριστατωμένη ανάλυσή μου. Γιατί τότε να μην καλείπτει και εσένα; Πού διαφωνείς; Εξήγησε μας τα σημεία διαφωνίας. Ποιος είσαι εσύ δηλαδή; Δεν είσαι από πάνω από τον Αβέρκιο, αυτός είναι από πάνω.

Λοιπόν άγνωστο σκεύος Χ βάλε μυαλό και ανάκρουσε πρύμναν διότι οι καιροί είναι χαλεποί και θα βρεθείς προ εκλπήξεων και απολογίας. Και τότε να δούμε τι θα πεις εμπρός στον Ελληνικό-Ελληνικό λαό.

Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρεία που σου παρέχω προς γνώσιν και συμμόρφωσιν. Αλλιώς υπάρχει και το πυρ το εξώτερον όπου εκεί έσται ο τριγμός και ο βρυγμός των οδόντων και η γέενα του πυρός και του θείου.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΡΟΥΣΣΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Προς π. Αβέρκιο

Απευθύνομαι σε σας επειδή εσείς είστε (υποτίθεται) ο υπεύθυνος του φόρουμ.
Το γιατί μου απαντούν άλλοι δεν το ξέρω αλλά μου φαίνεται ύποπτο.
Το γιατί βρίζουν με τόση χυδαιότητα δεν είναι ύποπτο αλλά αναμενόμενο:Λαλούν εκ του περισεύματος
Από όσα σας είπα (αν και δεν είπα το επώνυμό σας, όπως με κατηγόρησαν)καταλάβατε ότι σας γνωρίζω
Αν ποτέ απαντήσετε μόνος σας θα σας πω και όνομα και επίθετο!
Μέχρι τότε δεν ξαναμιλώ.
Γράφω αυτό το σημείωμα για να μην θεωρηθεί ότι φοβήθηκα από τις απειλές. Οσο για την Ευελπίδων, κάποιοι θα την περάσουν σίγουρα και τότε πράγματι θα ακούσουμε τριγμούς οδόντων.
Πατέρα Αβέρκιε ό,τι και να γραφτεί δεν θα απαντήσω όχι φυσικά από φόβο, αλλά επειδή πραγματικά τους διδάκτορες των ύβρεων δεν μπορώ να τους ανταγωνιστώ.

Ανώνυμος είπε...

ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΦΑΚΕΛΩΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΚΑΤΙΝΑ;;;

Αντώνη επειδή διαβάζεις ετούτο το μπλογκ ειδοποίησε σε παρακαλώ στο Τάσσο να ετοιμάσει και να μου παραδώσει τους φακέλλους (με εκείνα τα φοβερά φακελώματα) που είχε φτιάξει ο πρώην αστυνομικός και κατόπιν ιερέας Κατινάς (καταγωγής από Νάξο). Του είχε δώσει τα διπλότυπα να τα κρατάει σε περίπτωση ανάγκης και ξέρω ότι τα έχει διαφυλάξει. Αυτά θα τα χρησιμοποιήσομε σε περίπτωση....
Θα τα περιμένω
Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος

Husvarnas είπε...

Ρε φίλε ανώνυμε, του τόκανες οίκο ανοχής το blog του ανθρώπου. καλά σου λένε ότι είσαι ηλίθιος. Τι προσπαθείς να τους πεις ρε κομπλεξικέ; Ότι είσαι ο Ανδρουτσόπουλος; Στα αρχίδια τους. Όσο υπάρχεις και μαλακίζεσαι θα σε δουλεύουνε κανονικά. Φύγε από εδώ μέσα κι άσε τον άνθρωπο που έχει το blog να to χαρεί. Άει στο γέρο διάολο που θες και τσαμπουκά. Κι επειδή οι τύποι είναι μάλλον πολύ μακριά, άμα θελεις τσαμπουκά να δεις πως καταντώ εγώ αυτούς που απειλούν με φακελώματα κάποιους άλλους, μιάς και είμαι και αναρχικός, πες μου που είσαι και πως είσαι και θα σε περιμένω στην πλατεία εξαρχείων Δευτέρα 6 απόγευμα. Θα φοράω βυσινί πέτσινο με μαύρες μπότες και θα έχω κομπολόι με ανπαοοδο σταυρό. Να δούμε πόσο άντρας θα είσαι. Βλάκα. Φύγε από δω να δει μία άσπρη μέρα το blog του ανθρώπου. Μωρό.

husvarnas είπε...

Μη με ξεχάσεις θα σε περιμένω. Και φέρε μαζί σου και τους άλλους 2 που δεν τους παίρνεις τηλέφωνο να σου δώσουνε τα χαρτιά αλλά περιμένεις κατά τύχη να επισκεφτούν την σελίδα. Έλα στα εξάρχεια και θα σούχω εγώ πράμα πολύ να δεις πως είναι οι αντρες.

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΤΙΝΑΣ ΚΑΤΙΝΑΡΟΣ....
ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ...
ΘΑ ΤΡΙΞΕΙ Η ΑΘΗΝΑ

Παιδιά μην ακούτε και μην φοβάστε τίποτα. Ο Κατινάς ο Αξοταράς που ήταν εφημέριος στην Πλάκα τους έστησε πλακοδοκό, ως πρώην αστυνομικός και μαφιόζος παπάς. Κυκλοφορούσε με μία τσάντα στο ένα χέρι γεμάτη φακέλους και με ένα περίστροφο στο άλλο. Οι φάκελοί του έχουν φωτοτυπηθεί σε πολλά αντίτυπα τα οποία θα μοιραστούν στους δρόμους της Αθήνας χέρι-χέρι και στα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Θα πέσει πέλεκυς χοντρός εντός ολίγου χρόνου.... Να έιστε εν επιφυλακή και θα δείτε....
Όσο γι’ αυτούς που δεν τους αρέσει ας πιούνε ξύδι. Μην ακούτε τις απειλές των ανορχικών στα Εξαρχίδια. Είναι θρασύδειλοι και γι’ αυτό φοράνε κουκούλα. Πουθενά δεν τόλμησαν να πάνε ούτε την Δευτέρα στις 6 μ. μ. ούτε άλλοτε. Ακόμα, το μυαλό τους είναι τηγανισμένο από τα ναρκωτικά. Οπότε ούτε τα πόδια τους μπορούν να σύρουν, ούτε να μιλήσουν μπορούν. Έτσι και φυσήξει ο άνεμος τους πήρε και τους σήκωσε σαν το φτερό. Αυτοί που κάνουν τους άνδρες και τα ανδράκια είναι ουσιαστικά ανδρείκελα. Απ’ αυτούς μόνο ο Κατινάς και ο Άνθιμος είναι άνδρες. Οι άλλοι είναι χύσε μέσα κι’ έβγα έξω.
Ετοιμαστείτε. Θα τρίξει η Ελλάδα.
Χιλίαρχος Αραμπατζής

ARAMPATZHS είπε...

Τι λες ρε αρχισπιούνε ανώνυμε; Πώς χρησιμοποιείς το ονοματεπώνυμό μου ενώ δεν είσαι εσύ; Έχουμε το ΙΡ σου. Το μόνο που μας κρατάει είναι η ελευθερία του λόγου. Την επόμενη φορά πες ότι είσαι ο ελευθέριος βενιζέλος αλλά θυμίσου πρώτα ότι έχει πεθάνει εδώ και κάτι χρόνια. Καλά σου λένε μπουρδέλο του τόκανες το blog του αβέρκιου. Κανόνισε μην σε δει μπροστά του γιατί εξυπακούεται ότι θα τον έχεις πίσω σου. Συνέχισε την καλή δουλειά.

Ανώνυμος είπε...

ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ
A.O. ΚΟΜΙΤΑΤΟ

Μπρος ολοταχώς και μετά πίσω

Για πείτε αλεύρι!
Ο Κατινάρας σας γυρεύει!

Το φάντασμα του αγρίου αστυνομο – εφημερίου Κατινά του (Ν)Αξοταρά εξήλθε από τον ναό της Αγίας Αναστασίας, όπου ήταν εφημέριος στην Πλάκα. Επισκέφτηκε την ομάδα μας και συμφωνήσαμε στον τρόπο με τον οποίον θα δράσομε. Μας έδωσε τα περίστροφά του, τους φακέλους του, τις μαγνητοφωνημένες κασέτες και τα βιντεοταινιάκια του. Οπότε θα καεί το γουνάκι τους. Ετοιμαστείτε, διότι υπάρχει και Κανονικόν Εκκλησιαστικόν Δίκαιον κλπ για να ισιώσομε όλα τα στρεβλά βίτσια. Εμείς το έχομε μελετήσει απ’ έξω κι’ ανακατωτά. Αν εσείς δεν το ξέρετε, θα σας το μάθομε εμείς και τότε επί τέλους θα μάθετε πόσα απίδια βάζει ο σάκος. Θα σας δείξομε ποιος είναι ο Πατσα – Βούρκιος , ποιος είναι μπρος, ποιος είναι πίσω, και ποιος την έχει πιο μεγάλη.

Σας χαιρετάμε, ολόκληρο το κομιτάτο του Ζωσίμου Εξαρχίδη. Δεν θα συνεχίσομε άλλο αλισβερίσι μαζί σας πλέον εκτός του ότι για τελευταία φορά σας καλούμε να συναντηθούμε στην Πλατεία Εξορχίων την επόμενη Δευτέρα στις 6: 30 μ. μ. ακριβώς. Μην το ξεχάσετε εκτός και θέλετε να μας προτείνετε άλλο σημείο συνάντησης (π. χ. εκεί που σύχναζε ο Κατινάς στην Πλάκα και αλλαχού).

Αντώνης Καραμάγκας
Τάσος Αλλοπρόσαλλος
Λέτσος Καπούτσος
Διαμαντής Ανδρούτσος
Χίλωνας Αραμπατζίδης
Ορνιθόρυγχος Ξεπαπαδέας
Εκάτιος Πολυειδής
Αρνητιστής Εξάβολας
Αυγουστιανός Συννεφιάς
Ζαπάτας Ιερομούναχος
Κατινάς Νεότερος

(Τον Ελευθέριο Βενιζέλο δεν τον θέλομε στο κομιτάτο μας. Σας τον χαρίζομε, στο αδελφάτο σας. Και συ ο φωνακλάς σταμάτα να φωνάζεις και να φοβερίζεις μην βάλω τον Κατινά και τα βγάλει όλα στο διαδίκτυο. Άντε μπράβο σταμάτα. Εσένα έχομε όρεξη να ακούμε!)

Από ‘δω και πέρα δεν θα υπάρχει άλλη συνέχεια στο παρόν blog, παρά μόνο δράση έξω απ' αυτό.

Ανώνυμος είπε...

Μετά από την εμφάνιση του Ρούσσου εδώ, επιβεβαιώνεται αυτό που ήδη τόσο καιρό συζητάμε και υποψιαζόμαστε. Ότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, έχει στηθεί από Παγανιστές για προβοκάτσια. Δεν θα ήταν καθόλου παράξενο, ο δήθεν π. Αβέρκιος να λέγεται... Ρούσσος!

Παγάνες! Αλλού τα κόλπα σας! Ξεσκεπαστήκατε κι εδώ!

GLYKOTSOYTSOYNOS είπε...

Τι λέτε μωρέ εδώ; Ποιος σας είπε ότι ο Ρούσσος θα ασχολιόταν ποτέ με το να κατασκευάζει blogs για ψάρεμα; Ώστε τον συζητάτε και υποψιαζόσαστε ε; Απότι βλέπω έχει να απαντηθεί το τελευταίο μήνυμα από τον Ιούνιο. Τόσο έξυπνοι και σβέλτοι στο μυαλό όσο ο αργηγός σας ο ΙΧΘΥΣ ε; Πόσο κάνει ρε ενάμισι και τρία τέταρτα; Την βιδώνετε ακόμη την λάμπα ποντιακά; Φιλάτε ακόμη την ΕΙΚΟΝΑ της παναγρίας σας που μύρισε τον κρίνο; Ρινικός έρωτας δεν είναι αυτό; Μη μου πάθετε κανέναν έρπη από τα πολλά φιλήματα σε πανάγρια αιδοία, πόδια κλπ. Μα να φιλάτε και ψάρια; ΙΧΘΕΙΣ; Αυτό πια παραείναι ανωμαλία. Εμάς ρε αποκαλείτε παγάνες; Για δοκιμάστε να πηδήξετε την αφροδίτη. Θα σας στραβώσει το πέος από το μάρμαρο. Μία εικονίτσα όμως, της κάνουμε μία τρύπα στην στοματική κοιλότητα, μία στο κωλαράκι και άμα δεν μας κάνει το θαύμα της δίνουμε και καταλαβαίνει. Άμα δεν της άρεσε, θα μας έκανε τις χάρες. Αφού δεν μας τις κάνει, της αρέσει. Και θα φωνάζει ο έμπορος από κάτω με το τρίκυκλο: «Ο Ψ(ωλ)αράαααςςς. Ιχθείιιιιιςςς!!!!!!!!» Εικονολάγνοι μου εσείς, σε μία παναγρία που ακόμη και μετά την γέννα ήτανε παρθένα και σ’έναν α-χριστο τεμπέλη που τον ταϊζανε άλλοι 12 και δεν φτάνει αυτό, τούρθε ολόκληρη πουτάνα και δεν την πήδηξε. Και θα μιλήσετε εσείς για τον Ρούσσο που ούτε τον έχετε δει, ούτε έχετε μιλήσει ποτέ μαζί του; Αλλά ως φαίνεται μάλλον κι αυτός ανώμαλος είναι. Πηδάει το χριστό σας και την παναγία σας με την πέννα. Με την ευκαιρία της γνωριμίας μας, χαιρετίσματα στον χριστοΔούλο σας. Για κείνη την συκωταριά, την είχε πάρει ένας σκύλος κι έτρεχε, γιαυτό δεν έγινε η μεταμόσχευση. Δε βαριέστε, από πούστη μουσουλμάνο ήτανε. Δεν είχε δηλώσει μόνος του κάποτε ότι άμα έχεις ένα σοβαρό σωματικό πρόβλημα είναι επειδή δεν σε θέλει ο θεός; Αυτός είχε το συκώτι κι εσείς την ευρυκωλία. Ώστε σας προβοκατσιάρουνε ε; Γιατί δεν πάτε να βρείτε τον Αβέρκιο να τον ρωτήσετε αν του ανήκει η σελίδα αντί να μαλακίζεστε; Εξαφανισμένος είναι κι αυτός. Αβέεεεερκιεεεεεεε!!!!!!!
Βρε μπας κι έπεσε μέσα στην τρύπα του; Ξυπνάτε ρεεεεε, ο Αντίχριστος έρχεται!!!!! Θα σας κάνει την «όπισθεν» άλλο πράμα. Οθωμανικό δίκαιο το λένε. Δείτε τον Μάξιμο πώς κουνιέται που κάνει παρέα μαζί του. Καλέ. Καβλί σας μέρα και σας έχω μία δουλειά να κάνετε μιας και είστε όλοι πανέξυπνοι τεμπέληδες. Θα πάτε στα δημόσια ουρητήρια δίπλα από τον κατουρητήρα και θα παριστάνετε τους «Πεοτιναχτήρες». Όταν κατουράει ο πελάτης, θα του τον τινάζετε. Ρε Ούστ!!!!!!!!!!

ABDOULAX είπε...

Εδώ το καλό Οθωμανικό Δίκαιοοοοο!!!! Τον έχω 40 πόντουυυυςςς!!! Δέκα ευρώ ο πόντοοοος. Προλάβετεεε!!! Φρέσκααα! Έλα τώρα που κληρώνει. Έλάτε να ρουφήξετε το δηλητήριο από το φίδι που με τσίμπησε στο εμπόρευμαααα!!! Να και τούτη να και ‘κείνη... με τα δέκα την αρπάτε και στον τοίχο την κολλάτεεεεε!!!! Τί σου κάνω μάνα μου; Με γαμάς γιέ μου! Παναγία μου!! Διάλεξε επιτέλους, ή είμαι η μάνα σου ή η μάνα του αφεντικού σου!!!! Motherfucker!!! Αβέεεεεερκιεεεεεε έλα να δεις τί γίνεται στο blog σου. Στο πηδήξανε οι γαμημένοι. Όλο κακά λόγια λένε.
Έλα, προλάβετεεεεε, τώρα που σηκώνειιιι, 10 ευρώ ο πόντος.
Να σας πηντήξει το αμπντουλάχ, γιατί άμα σας πηντήξουνε οι Έλληνες, θα σας χρησιμοποιούνε για πανιά για ιστιοφόρα μετά.

Το δυνατό πολύχρωμο ποσοστό είπε...

Κανένα απολύτως πρόβλημα δεν έχει η Καινη διαθήκη με τον ομοφυλόφυλο έρωτα και το ομοφυλόφυλο σέξ.

Μόνο οι λάθος μεταφράσεις των ρατσιστών.

Αλλά ούτε και η παλιά διαθήκη. Ούτε το λευιτικο αναφέρεται γενικά στο γκέι σέξ, ούτε ο σοδομισμός είναι ομόφυλος έρωτας, πάρα πρωκτικός βιασμός. Ούτε ο ίδιος ο Χριστός αλλά και άλλοι 4 άγιοι πιο μετά είπανε οτι στα Σόδομα η αμαρτία ήτανε η ομοφυλόφυλια.

Τα λογια του Παύλου απο την άλλη παραφραστήκανε, ίσως επειδή ο Παύλος είχε ισχυρή επίδραση με τις επιστολές του. Ο Παύλος καταδικάσε την ομοφυλόφυλη συμπεριφορά των ειδωλολατρών ΓΕΝΙΚΑ, όχι σχέσεις αγάπης μεταξύ ανθρώπων πίστης. Επίσης οι λέξεις μαλακός και αρσενοκοίτης ουδεμία σχέση έχουνε με τους γκέι.

http://www.youtube.com/user/lesgaybitrans

Μπές στο προφίλ μου, δές το πρώτο βίντεο και διάβασε γιατί το έχω ψάξει πάρα πολύ.

Και φυσικά ουδεμία σχέση έχουνε οι παιδεραστές/παιδόφιλοι με τους ομοφυλόφυλους άντρες και γυναίκες. Ίσα ίσα, που παιδεραστία θα γίνει απο ετερόφυλους άντρες Ή απο αυτούς που δεν έχουνε ενήλικο σεξουαλικό προσανατολισμό.

Το δυνατό πολύχρωμο ποσοστό είπε...

Κανένα απολύτως πρόβλημα δεν έχει η Καινη διαθήκη με τον ομοφυλόφυλο έρωτα και το ομοφυλόφυλο σέξ.

Μόνο οι λάθος μεταφράσεις των ρατσιστών.

Αλλά ούτε και η παλιά διαθήκη. Ούτε το λευιτικο αναφέρεται γενικά στο γκέι σέξ, ούτε ο σοδομισμός είναι ομόφυλος έρωτας, πάρα πρωκτικός βιασμός. Ούτε ο ίδιος ο Χριστός αλλά και άλλοι 4 άγιοι πιο μετά είπανε οτι στα Σόδομα η αμαρτία ήτανε η ομοφυλόφυλια.

Τα λογια του Παύλου απο την άλλη παραφραστήκανε, ίσως επειδή ο Παύλος είχε ισχυρή επίδραση με τις επιστολές του. Ο Παύλος καταδικάσε την ομοφυλόφυλη συμπεριφορά των ειδωλολατρών ΓΕΝΙΚΑ, όχι σχέσεις αγάπης μεταξύ ανθρώπων πίστης. Επίσης οι λέξεις μαλακός και αρσενοκοίτης ουδεμία σχέση έχουνε με τους γκέι.

http://www.youtube.com/user/lesgaybitrans

Μπές στο προφίλ μου, δές το πρώτο βίντεο και διάβασε γιατί το έχω ψάξει πάρα πολύ.

Και φυσικά ουδεμία σχέση έχουνε οι παιδεραστές/παιδόφιλοι με τους ομοφυλόφυλους άντρες και γυναίκες. Ίσα ίσα, που παιδεραστία θα γίνει απο ετερόφυλους άντρες Ή απο αυτούς που δεν έχουνε ενήλικο σεξουαλικό προσανατολισμό.