21 Μαΐ 2007

ΕΡΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ (Δ΄)

Του Ιωάννη Ρούσσου,
Τακτικού Καθηγητή Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Μιννεσότα (ΗΠΑ)

[Συνέχεια]


ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ (Α΄)

Εδώ αναφέρομε μερικές επιπλέον εβραιοχριστιανικές θεολογικές θέσεις για τη γυναίκα τον έρωτα και την ομοφυλοφιλία. Σε σύγκρι­ση με όλα όσα ανοσιουργήματα και συμπλέγματα που έχουν καταγράψει η Καινή Διαθήκη και όλοι οι Πατέρες της εκ­κλησίας επ’ αυτού του σοβα­ρού ζητήματος αυτά που καταγρά­φομε εδώ είναι εξαι­ρε­τικώς ολίγα.

Πολ­λοί θε­ο­λό­γοι και ιε­ρείς ισχυ­ρί­ζο­νται ότι ο χρι­στια­νι­σμός ανύ­ψω­σε την κοι­νω­νι­κή θέ­ση της γυ­ναί­κας. Δια­βά­στε λοι­πόν τα μαρ­γαρι­τά­ρια που εί­ναι σπαρμέ­να μέ­σα στις επι­στο­λές του Παύ­λου για τις γυ­ναί­κες : Α΄ Προς Κοριν­θί­ους: π. χ. Ζ΄: 1-2. «Κα­λόν εί­ναι εις τον άν­θρω­πον ( = άνδραν) να μην αγ­γί­ζει γυ­ναί­κα. Αλλά προς απο­φυ­γή της πορ­νεί­ας, ο κα­θέ­νας ας έχει τη γυ­ναί­κα του…», Προς Εφε­σί­ους Ε΄: 22-23, Α΄ προς Τι­μό­θε­ο: Β΄: 11-14 «Η γυ­ναί­κα πρέ­πει να μα­θαί­νει με ησυ­χία και πλή­ρη υπο­ταγή. Στην γυ­ναί­κα δεν επι­τρέ­πω να δι­δά­σκει ή να εξου­σιά­ζει τον άν­δρα αλ­λά να μέ­νει ήσυ­χη…», και πολλά άλλα. «Μό­νο γι’ αυ­τά θα έπρε­πε οι γυναί­κες να εί­ναι πιο χρι­στια­νές από τους άν­δρες», όπως εί­πε μια φο­ρά ένας θε­ο­λό­γος!

Μια πολύ παράξενη και επικίνδυνη εφεύρεση των χριστιανών κατά της φυσι­ο­λογικής και ψυ­χο­λογικής υγείας, της ευγονικής και της διατηρήσεως του είδους, εί­ναι η εξύμνη­ση και η παρό­τρυν­ση της διατηρήσεως της παρθενίας ως υπερ­τάτης αρε­τής και υψηλοτάτου ιδανικού. Έτσι απέκοψαν τις ρί­­ζες του έρωτα που είναι η βάση των σχέ­σεων των δύο φύλων, της οι­κογενειακής ζωής και αγά­πης. Αυτόν τον αυστη­ρό που­ριτανισμό διακηρύττει και τηρεί ο ίδιος ο ιδρυτής αυτής της καταστροφικής θρη­σκείας, ο Ιησούς Χριστός των Κανονικών Ευαγγελίων. Είναι η μόνη εντολή που έδω­σε και ετήρησε ο ίδιος ενώ όσες άλλες έδωσε τις παρέβη. Αυτό έρχεται σε αντί­φα­ση με την Παλαιά Διαθήκη όπου ο θεϊκός προφήτης του Μωυσής επιτρέπει τις φυ­σι­ο­λογικές σχέσεις, το σεξ και επι­βάλει τον Γάμο. Έχομε και πλήθος επιβητόρων με­ταξύ των οποίων είναι οι άγιοι κρι­τές Γεδεών και Σαμψών και οι εκλεκτοί βασιλείς Δαυίδ και Σο­λομών με τα μεγάλα χαρέμια τους. Ακόμα ο Μωυσής επιτρέπει το δια­ζύγιο ενώ ο Ιησούς το απαγο­ρεύει παντελώς εκτός ίσως «επί μοιχεία».

Ένα σπουδαίο βιβλίο Bestseller πάνω στην αντιμε­τώπι­ση του σεξουαλικού ζη­τήματος από την χριστιανική εκκλησία είναι το: Eunuchs for the Kingdom of Hea­ven (Ευνούχοι για την Βα­σιλεία των Ουρανών) της γερμανίδας καθολικής θεο­λόγου Uta-Ranke Heinemann, εκδόσεις Pinguin, το οποίο και συστήνουμε προς με­λέτη. Μέσα στις Επιστολές του Παύλου, στην Απο­κάλυψιν του Ιωάν­νου, σε διά­φορα μέρη της Ιε­ράς Παρα­δόσεως και γραμμα­τείας των πατέρων κ.α. η αρετή της απο­λύτου παρθε­νί­ας είναι ξε­κάθαρη και απευ­θύ­­νε­ται και στους άνδρες και στις γυ­ναί­κες. Παντού επικρα­τεί η ψυχοπαθολο­γι­κή εμμο­νή «μη μολυνθείς μετά γυναι­κών»! Ιδού ένα χωρίο: Απο­κάλυψις 14: 3-5 «και άδουσιν ωδήν καινήν ενώπιον του θρόνου και ενώπιον των τεσ­σάρων ζώων και των πρεσβυτέρων· και ουδείς εδύνατο μαθείν την ωδήν ει μη αι εκα­τόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, οι ηγορασμένοι από της γης. ούτοί εισίν οί με­τά γυναικών ουκ εμολύνθησαν· παρθένοι γαρ εισίν. ούτοί εισίν οι ακολουθούντες τω αρνίω όπου αν υπάγη. ούτοι ηγοράσθησαν από των ανθρώπων απαρχή τω Θεω και τω αρνίω· και ουχ ευρέθη ψεύδος εν τω στόματι αυτών· άμωμοι γαρ εισίν

Η γυναίκα είναι μό­λυνση, κατάρα, μία­σμα ... και όλα αυτά τα ωραία στο­λίδια με τα ο­ποία την στολί­ζουν. Ο ερω­τι­σμός, η συν­­εύ­ρε­ση, η συνου­σία, ο αυτο­ερωτι­σμός κ.λ.π. δεν θε­ω­ρούν­ται όμορφες, φυσι­κές και φυσιο­λογι­κές ανάγ­κες του ανθρώ­που αλ­λά καταδι­κά­ζον­ται ως βαριές α­μαρ­τίες και ανθρώπινες αδυ­να­μίες. Όποι­ος δια­νοείται ή δια­πράτ­τει κάτι από αυτά είναι ένοχος και πρέπει να έ­χει τύψεις και ενο­χές μέχρι και την άλλη ζωή. Π. χ. βλέπε την θέση του ιδρυτού Ιησού Χριστού: Ματθαίος 5: 27-30 «’Ηκούσατε ότι ερρέθη τοις αρχαίοις, ου μοιχεύσεις. Εγώ (ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μιλάει εδώ) δε λέγω υμίν ότι πας ο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμήσαι αυτήν ήδη εμοίχευσεν αυτήν εν τη καρδία αυτού. ει δε ο οφθαλμός σου ο δεξιός σκανδα­λίζει σε, έξελε αυτόν και βάλε από σου· συμφέρει γαρ σοι ίνα απόληται εν των μελών σου και μη όλον το σώμα σου βληθή εις γέενναν. και ει η δεξιά σου χείρ σκανδαλίζει σε, έκκοψον αυτήν και βάλε από σου· συμφέρει γαρ σοι ίνα απόληται εν των μελών σου και μη όλον το σώμά σου βληθή εις γέενναν.». Πάρα πολύ ωραία...!

[Συνεχίζεται]

20 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Βοηθειά σας καλοί μου υποκριτές ορθόδοξοι θεομπαίχτες. Σήμερα γιορτάζετε ένα μεγάλο φονιά. Τον Ισαπόστολο (τι ξεδιαντροπιά!) Κωνσταντίνο, δολοφόνο της δεύτερης γυναίκας του Φαύστας που την ζεμάτισε, του νόθου γυιού του Κρίσπου, του 12ετή ανηψιού του Λικινιανού του γαμπρού του Βασσιανού, του πεθερού του Μαξιμιανού, ενώ ο γαμπρός του Λικίνιος δολοφονήθηκε, παρ'όλο που ο άγιος είχε ορκιστεί στην αδελφή του Κωνσταντία να σεβαστεί την ζωή του άντρα της. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες, πως η αγία μητέρα του τον εξώθησε στην εξόντωση της νύφης της. Παράλληλα με τον Κρίσπο, σκότωσε και πολλούς φίλους ή συγγενείς του. Όταν μπήκε θριαμβευτής στην Ρώμη, προηγείτο ένας στρατιώτης, με καρφωμένο σε κοντάρι το κεφάλι του συμβασιλιά και γυναικαδελφού του Μαξέντιου, που πνίγηκε την ώρα της μάχης στον Τίβερη. Ο ιστορικός Ζώσιμος, αποδίδει την σκληρότητα αυτή, στον διεστραμμένο χαρακτήρα του.

Ανώνυμος είπε...

Θα μπορούσα να συμφωνήσω με τον κ. Ρούσσο σε πολλά σημεία του άρθρου του. Είναι οπωσδήποτε ενδιαφέρον αλλά τόσο προκλητικό για κάθε θρησκευόμενο Ορθόδοξο Χριστιανό. Είναι ανάγκη να χρησιμοποιεί τόσο βαρείς και υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς;

so what? είπε...

Από ότι αντιλαμβάνομαι ο καθηγητής δεν συμφωνεί με την ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία. Κέφι του και δικαίωμά του!
Δεν καταλαβαίνω όμως, γιατί είναι τόσο υβριστικός και ποιούς σκοπούς εξυπηρετεί, επιλέγοντας εδάφια της Καινής Διαθήκης (ενώ η ανάλυση γίνεται στο σύνολο και όχι σε απομονωμένες φράσεις)για να μας πείσει πόσο κακό είναι να είσαι χριστιανός!
Κύριε(?) καθηγητά και γω δεν είμαι μουσουλμάνος, άθεος ή κάτι άλλο, γιατί δεν με εκπροσωπεί αλλά δεν βρίζω την πίστη αυτών που είναι! Αφήστε μας λοιπόν να "απωλεσθούμε" στον χριστιανισμό μας και εξαφανισθείτε στον "σκεπτικισμό" σας!
Εσείς που είστε τόσο... ελεύθερο πνεύμα, πώς τολμάτε και υποδεικνύετε? Εν πάσει περιπτώσει, σταματήστε να συκοφαντείτε. Ε όχι και τα άγια τοις κυσί! (κυριολεκτώ)

Ανώνυμος είπε...

και συ ρούσσο π......έλεος πια
να γίνουμε λεσβίες και όσο προλάβουμε
γιατί ο σοφός λαός τι λέει!!!!
όσα φάμε όσα πιούμε και όσα αρπάξει ο
κ....εσείς ως καλοί κληρικοί-τρομάρα
σας- κρατήσατε το τρίτο.Ευτυχώς
που όποιος έχει κάποια πίστη σε
κάποια θρησκεία δεν σας γράφει.
τι νομίζετε ότι αξίζετε να σας γράφουν οπουδήποτε?

Ανώνυμος είπε...

Διαβάζοντας τα σχόλια συνειδητοποιώ την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα. Οι άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες θα έχουν οπωσδήποτε τα προβλήματα τους, αλλά όχι τέτοιο χάλι. Ολόκληρη η Ελληνική Ιεραρχία με επικεφαλής τις διαβόητες "Μπάρθα" (με τους Καρλούτσους) και "Μπέμπα Μπλανς" (με τους διάφορους Κωλοσούζες και Συνοδινούς και πάει λέγοντας) να έχει αλωθεί από σουλτάνες και σουσουράδες! Πώς τους αφήνει ο λαός του Θεού να διασύρουν το όνομα της άγιας Ορθοδοξίας ενενόχλητα και με τόση αδιαντροπιά; Σα να μη έφθαναν τα ομοφυλοφιλικά σκάνδαλα τους, προκαλούν θρασύτατα και με τις πάσης φύσεως οικονομικές καταχρήσεις τους: πρωτοφανή χλιδή σε πανάκριβα κοσμικά ξενοδοχεία, υπερπολυτελή κότερα, λουσάτες βίλες με πισίνες, υπέρογκους τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό κοκ. Κι ύστερα σου κηρύττουν υποκριτικά, χλευαστικά μάλλον, αποχή, αφιλοχρηματία, ταπείνωση και ακτημοσύνη! Ποιόν να πιστεύσεις απ' αυτές τις τσαρλατάνες! Ο Χριστός να φυλάξει την Εκκλησία του από δαύτες!

Ανώνυμος είπε...

Διαβάζοντας τα σχόλια συνειδητοποιώ την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα. Οι άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες θα έχουν οπωσδήποτε τα προβλήματα τους, αλλά όχι τέτοιο χάλι. Ολόκληρη η Ελληνική Ιεραρχία με επικεφαλής τις διαβόητες "Μπάρθα" (με τους Καρλούτσους) και "Μπέμπα Μπλανς" (με τους διάφορους Κωλοσούζες και Συνοδινούς και πάει λέγοντας) να έχει αλωθεί από σουλτάνες και σουσουράδες! Πώς τους αφήνει ο λαός του Θεού να διασύρουν το όνομα της άγιας Ορθοδοξίας ενενόχλητα και με τόση αδιαντροπιά; Σα να μη έφθαναν τα ομοφυλοφιλικά σκάνδαλα τους, προκαλούν θρασύτατα και με τις πάσης φύσεως οικονομικές καταχρήσεις τους: πρωτοφανή χλιδή σε πανάκριβα κοσμικά ξενοδοχεία, υπερπολυτελή κότερα, λουσάτες βίλες με πισίνες, υπέρογκους τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό κοκ. Κι ύστερα σου κηρύττουν υποκριτικά, χλευαστικά μάλλον, αποχή, αφιλοχρηματία, ταπείνωση και ακτημοσύνη! Ποιόν να πιστεύσεις απ' αυτές τις τσαρλατάνες! Ο Χριστός να φυλάξει την Εκκλησία του από δαύτες!

Ανώνυμος είπε...

Όσιε Αβέρκη βλέπω βούτηξες στα βαθιά της τεχνολογίας. Καλό αυτό. Να συνδεθείς και με άλλα blogs για να διευρύνεις το κοινό σου. Καλές δουλειές.

του γερακιού το μάτι είπε...

Τον πάω χίλια αυτόν τον Ρούσσο. Απίθανος ο τύπος. Μπήκε ξενόφερτος στο σταύλο μας. Μας τάψαλε καλά καλά σε πλάγιο τέταρτο και όπου νάναι θα μας πει γιαχαραντάν, κοθώνια ανεπανάληπτα που κάθεστε και με διαβάζετε. Θέλουμε κι άλλους τέτοιους, Αβέρκιε. Τουλάχιστο να γελάμε με το θράσος και τη ξερολοσύνη ορισμένων.

Thomas είπε...

Είδε κανείς το άρθο για το μπλογκ του π. Αβέρκιου στο Εσπρέσο της Κυριακής; Το διάβασε κανείς; Μπορεί κανείς να μας πει τί έγραφε;

Ανώνυμος είπε...

Πάτερ Αβέρκιε,
Οι άνθρωποι του Χριστόδουλου διαδίδουν πως δεν κατόρθωσες να γίνεις δεσπότης, γιαυτό τώρα βγάζεις το άχτι σου βγάζοντας τους τα στη φόρα.

Ανώνυμος είπε...

Πάτερ Αβέρκιε, φαντάζομαι πως ο ΧριστόδουλΑς και οι παρδαλοί αυλικοί του θάχουνε λυσσάξει με το σούργελλο που προκαλείς. μπορεί να μη το συνειδητοποιείς αλλά κάνεις μια μικρή Επανάσταση. Μαζί σου έχεις κάθε ελεύθερο πνεύμα, δηλαδή διανοούμενους, ελευθεριακούς, αγνωστικιστές, αριστερούς, άθεους, αντιεξουσιαστές, ελευθερόφρονες, ελευθεριάζοντες, σεξουαλικά απελευθερωμένου, ακομπλεξάριστους, φιλελεύθερους, ανατροπείς και όλους τους (ελάχιστους)καλούς και πραγματικούς Χριστιανούς, την μικρή και μοναδική ποίμνη του Χριστού.

Ιστορικός είπε...

Εύστοχες οι ερωτήσεις στις ψηφοφορίες, πάτερ Αβέρκιε. Συγχαρητήρια. Το blog γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον. Τράβα μπρος.

Παντελεήμων Αρκτικής είπε...

To παλάτι του Χριστόδουλου δίπλα στης Αλίκης το είδατε στο Εσπρέσο σήμερα; Μόνο τις βίλες μου στην Κερατέα βλέπετε

θεολογώντας είπε...

Ο κ. Ρούσσος στη μελέτη του έθεσε ευθέως πολλά ερωτήματα και δια της πλαγίας ακόμη περισσότερα. Δε νομίζω πως με το να τον απορρίπτουν μερικοί συζητητές, τον ίδιο και τα γραφόμενά του, εξυπηρετείται η αναζητούμενη αλήθεια. Εθεσε ερωτήματα που προβληματίζουν κάθε σκεφτόμενο όν. Ας προβληματισθούμε λιγάκι και ας εγκαταλείψουμε τη χωρίς δεύτερη κουβέντα καταδίκη και απόρριψή του.

Thomas είπε...

Το Ρούσσο έπρεπε να τον βρίζανε οι "αδελφοποιημένοι" που δεν τους χαρίσθηκε. Εδώ όμως βλέπουμε να βάλλεται από τους ηθικολόγους, ευσεβιστές και χριστιανοσυντηρητικούς. Αν και επί της ουσίας, επί του ειδικού δηλ.θέματος που συζητάμε, ο Ρούσσος την πήγε τη βάρκα κατά μεριά τους, αυτοί βρίζουν αντί να τον εξυμνούν. Περίεργοι τύποι, όλα δικά τους τα θέλουνε...

Ανώνυμος είπε...

Καλά, αυτός ο Ρούσσος τί πράμα είναι ακριβώς; Μαθηματικός είναι, θεολόγος ή πηρυνικός φυσικός;

Απορών είπε...

Ας πούμε: ο Ρούσσος έκαμε σοβαρή. Δεν αντίγραψε άλλους συγγραφείς. Εκαμε νόμιμη χρήση βιβλιογραφίας. Τα συμπεράσματα είναι δικά του, καταδικά του. Απορώ όμως πως αυτά που λέει ο καθηγητής δεν τα σκέφτηκε κανείς άλλος προηγούμενως στη διάρκεια είκοσι αιώνων που υπάρχει η Χριστιανική Εκκλησία. Η τα σκέφθηκε κάποιος ή κάποιοι και απλώς δεν το γνωρίζουμε;

Ανώνυμος είπε...

Ευτυχώς οι άνθρωποι που έχουν διαβάσει έστω και λίγο την Αγία Γραφή, ξέρουν ότι όλα αυτά που γράφει ο κύριος Ρούσσος όχι μόνο δεν ισχύουν, αλλά καταλαβαίνουν και τον στόχο αυτού του ανθρώπου. Ο Χριστιανισμός βάλλεται από όλες τις μεριές στις μέρες μας. Μόνο παρακαλώ όσους δεν έχουν μπει στην διαδικασία να μελετήσουν τις Γραφές, να μην βιαστούν να βγάλουν συμπεράσματα από ένα site!!! Το μόνο που μπορούμε κύριε Ρούσσο, εμείς οι "υποκριτές Ορθόδοξοι" είναι να προσευχόμαστε για σας. Χωρίς κριτικό μάτι οι πραγματικοί πιστοί που συμπτωματικά ή από περιέργεια επισκέφτηκαν αυτό το site θα συμφωνήσουν μαζί μου.

Ανώνυμος είπε...

Τί τον βρίζετε ρε φίλοι το Ρούσσο. Εγώ τον θεωρώ αξιόλογο και αξιέπαινο μελετητή.
Καιτοι καθηγητής μαθηματικών θεολογεί και μάλιστα σοβαρά. Αν μη τι άλλο άνοιξε νέες προοπτικές στο διάλογο μας.
π.Π.

Αλέξανδρος Ζήβας είπε...

Αποκωδικοποίηση....: θρησκειών, μυθολογιών, ψυχής, σιωπής,....
Σχηματοποίηση λόγου, κοσμογονία, θεογονία,.....
URL : www.siopi.gr
Γεια.....