28 Μαΐ 2007

ΕΡΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ (Ε΄)

Του Ιωάννη Ρούσσου,
Τακτικού Καθηγητή Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Μιννεσότα (ΗΠΑ)
[Συνέχεια]
ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ
(β΄)

Στον Χριστιανισμό ο έρωτας και η έλξη των δύο φύλλων όχι μόνο αγνοείται παντελώς αλλά και έχει καταδικαστεί σαν αμαρτία, ατιμία και μιαρότητα. Κατα­στρέ­φει δηλαδή την με­γαλύτερη κινητήρια δύναμη δημιουργίας και πολιτι­σμού. Αυτό θα πει καταστρο­φική θρησκεία εν δράσει! Αυτό είναι και το άκρον άωτον μιας άκρως κατα­στροφικής και σχιζοφρενικής θεολογίας: Ο παντοδύναμος δημιουργός Θεός Πα­τήρ των χριστια­νών εποίησε τα πάντα, και τον άρσεν και το θήλυ και τους έδωσε την φυ­σική μεταξύ των έλξη. Έρχεται όμως μετά είτε ο ίδιος διά του ομοουσίου Υιού του όπως μόλις είδαμε είτε διά των θε­ο­φόρων αντι­προσώπων του (όπως ο Παύλος, ο Χρυσόστομος, ο Αυγουστίνος, κ. ά.) να την καταδι­κά­σει και να την κατατάξει στις βαριές αμαρτίες και αντ’ αυτής να εξά­ρει την παρ­θενία ως υπέρ­τατη αρετή! Αυτή τη βροντερή εξόφθαλμη αντίφαση και σχιζοφρένεια είχε καταγγείλει και ο Γερμανός φι­λόσοφος Friedrich Nietzsche.

Αφού έτσι το θέλησε ο διεστραμμένος, ψευ­δο­λόγος και κομπλεξικός Ιερός Αυγου­στίνος, κ. ά., το ερω­τικό στοιχείο της ανθρώ­πι­νης φύ­σης πρέπει να εξα­λειφθεί πλήρως, αλ­λά οι συνεπαγόμενες πα­θήσεις ας αυξηθούν και τα φρενοκο­μεία ας γεμί­σουν. Οι θεό­πνευστοι πάπες, επίσκοποι, σύνοδοι κλπ. υιοθέτησαν αυτές τις διεστραμ­μένες θέσεις του πανα­θλί­ου Αυ­γου­στί­νου και καταδίκασαν τον Πελάγιον ο οποίος εί­χε αντίθετες απόψεις. Βεβαίως πολλοί απ’ αυτούς δεν θα τη­ρή­σουν αυ­τές τις αυστη­ρές εντολές αλ­λά θα αφεθούν σε παντός είδους όργια και κρυ­φές σεξουαλικές συνευ­ρέσεις. Ο χορός των μα­νουαλιών, τα όργια και οι ακολασίες του πάπα Λέ­οντος Χ και πολ­λών άλλων, κα­θώς και διάφορα μονα­στηριακά όργια δεν αν­τι­προσωπεύουν πα­ρά μόνο ένα πολύ μικρό μέρος όλων των οργια­στικών σεξου­αλι­κών συμβάντων.

Ένα από τα ισχυρότερα συμπλέγματα, του μοιραίου για την ανθρωπότητα και τον πολιτι­σμό, τού συμπλεγματικού Ιερού Αυγουστίνου ήταν το ότι θρηνούσε το γε­γονός ότι κάθε άνθρωπος ερχόμενος εις τον κόσμο εξέρχεται «ανάμενα στα ούρα και στα κό­πρανα». Ακόμα δικαιολόγησε το ότι ο Θεός και παντοδύναμος δημιουργός έδωσε στους πρωτοπλάστους, Αδάμ και Εύα, τα γεννητικά όργανα με την εξήγηση ότι ο Θεός προε­γνώριζε το ότι θα αμάρταναν και θα έπιπταν και έτσι θα τα χρειαζό­ταν μετά. Αλλά η Γραφή δηλώνει πως όταν ο Θεός τους δημιούργησε τους ευλόγησε και τους είπε «αυξάνεσθε και πληθύνεσθε...». Ιδού λοιπόν τι εστί αντιφατικότης και Αυγουστίνος διά τους χριστιανούς, των οποίων η εκκλησία ονόμασε Ιερόν και κατά­ταξε στους αγίους της.

Έπρεπε επίσης να έ­χομε δυο μέτρα και δυο στα­θμά: όσες γυ­ναίκες και όσοι άνδρες είχαν «εκείνο το δαιμονάκι» που προκαλούσε στους άλ­λους ή στις άλλες σε­ξουαλικές επιθυμίες συλλαμβάνονταν και εξοντώ­νονταν με κάθε φρικτό βασα­νι­στή­ριο και νοσηρό τρό­πο. Όποια γυ­ναί­κα συλλαμ­βανόταν να έχει πλα­γιάσει με «incubus -bi» (δαιμόνια που έκαναν έ­ρωτα τη νύκτα με γυναί­κες καθώς αυτές κοι­μό­ταν) και όποιος άν­δρας συλλαμ­βανόταν να έχει πλα­γιάσει με «succubus -bi» (δαιμ­ό­νια που έ­καναν έρωτα τη νύ­κτα με άνδρες καθώς αυτοί κοιμόνταν) έπρεπε να αποδεί­ξει ότι «δεν είναι ελέ­φας», αλλιώς την ή τον πε­ρί­με­ναν τα πιο επώδυνα βασανιστήρια μέχρις ότου ξε­ψυχήσει. Στη μαύρη βί­βλο κα­τά των μα­γισ­σών, το τρομα­κτι­κό βιβλίο, εγχει­ρί­διο, της καθολικής εκκλησίας Ma­l­leus Malefi­ca­rum (Η Σφύρα κατά των Κα­κο­πρα­γούντων) αναγράφονται διαγνωστι­κές, λεπτομερείς μέθοδοι για την διαπί­στωση του αν η εγκυμοσύνη μιας γυναίκας προερ­χόταν από κανονικό άνδρα ή από incubus. Πε­ριττό να γράψουμε εδώ τί πάθαινε η γυναίκα, αν είχε μείνει έγκυος από κανέναν incubus...! Το αφήνουμε στην φαντα­σία σας...

Επίσης όποιος άνδρας ή όποια γυ­ναί­κα υπέφερε από διά­φορες εμμονές ή είχε αλλόκοτη όψη εθεωρείτο μάγος ή μά­γισ­σα και έπρε­πε πά­ση θυσία να θανα­τωθεί είτε με κάψιμο, είτε με πνίξιμο, εί­τε με διάφορα άλλα χρι­στιανικά βασανιστή­ρια. Πολλές χιλιάδες κόσμος πλήρω­σαν πο­λύ ακριβά αυ­τές τις εμμονές τους μέχρι και αρκετά πρόσφατα. Θεσπέσια πράγμα­τα άπειρης θεο­πνευστίας έχουμε εδώ... Η χριστιανική παράνοια και δια­στροφή δεν έχει κανένα μέτρο. Πουθενά αλ­λού δεν έχουν σημειωθεί τέτοιοι πα­ραλογισμοί, εγκλήματα, βασανιστήρια και φρικαλεό­τη­τες!

[Συνεχίζεται]

27 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ο ΣΥΝ έχει υπερασπιστεί τους ομοφυλόφιλους απέναντι στις βρισιές του Χριστόδουλου. Ο συγκάτοικος για κάμποσα φεγγάρια του τ.αρχιμανδρίτη κ.Κουλουσούσα στη βίλλα του Ψυχικού, έκανε νέα επίθεση στον ΣΥΝ.

Συνέχεια δόθηκε την Τρίτη στην αντιπαράθεση Συνασπισμού-Αρχιεπισκόπου με τον κ.Χριστόδουλο να εμμένει στις δηλώσεις που έκανε από άμβωνος και την ηγεσία της Κουμουνδούρου να κάνει νέες δηλώσεις.

Ειδικότερα, υποδεχόμενος την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, που κατέκτησε το πρωτάθλημα Ευρώπης, ο κ. Χριστόδουλος δήλωσε πως δεν ξέρει «ούτε έναν αθλητή ο οποίος πριν από τον αγώνα δεν κάνει μέσα του την προσευχή του».

Απάντώντας, δε, στο δημοσιογραφικό σχόλιο ότι γνωρίζει «Έλληνες του 2-3% οι οποίοι μάχονται την Εκκλησία», είπε: «Ε, ας δουν αυτά τα παραδείγματα να μετανοήσουν οι άνθρωποι».

Σκληρή ήταν η απάντηση που έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΝ, ο οποίος κατηγόρησε τον κ. Χριστόδουλο ότι «χρησιμοποιεί την Eκκλησία και το πλήρωμά της σα να είναι εκλογικό ακροατήριο».


«Δυστυχώς, ο Αρχιεπίσκοπος χρησιμοποιεί την Eκκλησία και το πλήρωμά της σα να είναι εκλογικό ακροατήριο. Πιστεύω ότι πλήττει πρώτα απ' όλα τις αξίες της ίδιας της χριστιανικής πίστης, που υποτίθεται ότι υποστηρίζει ο κ. Χριστόδουλος» είπε ο Αλέκος Αλαβάνος, σημειώνοντας:

«Οι χθεσινές τοποθετήσεις στο κήρυγμά του αρχιεπισκόπου κ. Χριστόδουλου δεν είναι απλώς επίθεση στον ΣΥΝ. Aυτό είναι το λιγότερο. Κατά τη γνώμη μου, είναι επίθεση στο θρησκευτικό αίσθημα των πιστών, που πάνε στην εκκλησία για να συμμετάσχουν σ' αυτό που θεωρούν μυστήριο, για να έχουν μια πνευματική, ηθική επικοινωνία».

Τη Δευτέρα, κατά το κήρυγμά του στον ιερό ναό Αγίας Τριάδος Χολαργού, ο Αρχιεπίσκοπος επέκρινε όσους «ενισχύουν με την ψήφο τους παρατάξεις του 2% και του 3%, που μας λένε να μην είμαστε Έλληνες».

«Αυτή η Εκκλησία ταυτίστηκε με τους Έλληνες στην Ιστορία τους, έδωσε το παρών και τη μαρτυρία Της και πλήρωσε βαρύ φόρο τιμής και αίματος, προκειμένου σήμερα να είμαστε ελεύθεροι. Όλοι εκείνοι που θέλουν ουσιαστικά να συνθλίψουν την αξιοπρέπεια και το πρόσωπο αυτού του λαού, βάλλουν εναντίον της Εκκλησίας, γιατί ξέρουν ότι είναι προμαχώνας, που αμύνεται σθεναρά για τα ιερά και τα όσια. Χρειάζεται ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη του, γιατί δεν είναι μόνο δική μας η ευθύνη, ούτε μόνο εμείς πρέπει να σηκώνουμε τα λάβαρα υπέρ του έθνους» είπε, μεταξύ άλλων.

«Κανένα σχόλιο» ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Θόδωρου Ρουσόπουλου σε σχετική ερώτηση. Σχολίασε, ωστόσο, ότι «ο κάθε Έλληνας πολίτης έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του» και πως «είμαστε σε μια ελεύθερη δημοκρατία, όπου ο καθένας κρίνει και κρίνεται από τον λόγο που διατυπώνει».


Newsroom ΔΟΛ

θεολογώντας είπε...

Ηθελα να ρωτήσω τον καθηγητή Ρούσσο ποιός κατά τη γνώμη του είχε τα πρωτεία σε φρικαλεότητες (τιμωρίες, βασανιστήρια, θανατώσεις) απέναντι στους ομοφυλόφιλους, παιδεραστές, τους/τις κοιμώμενους με incubus -bi ή succubus -bi, κ.ά., οι δυτικοί ή οι βυζαντινοί; Κάνω την ερώτηση αυτή διότι ο καθηγητής αναφέρει αποκλειστικά σχετικά παραδείγματα από τη παπικοκρατούμενη κοινωνία ενώ κάποιος συνομιλητής του ιστολόγιου, πολυ καλά καταρτισμένος, ανέφερε προ ημερών ότι οι βυζαντινοί δεν υστερούσαν των λατίνων σε παρόμοιες δραστηριότητες. Παρέθεσε μάλιστα ολόκληρο άρθρο για το θέμα τούτο.

Ανώνυμος είπε...

Διαβάστε σήμερα την ΑΥΓΗ. Στην τελευταία σελίδα τα χώνει χοντρά στον Χριστόδουλο για ασελγείες σε νεαρούς τρόφιμους ιδρύματος που γινόντουσαν το 1970 όταν ήταν διευθυντής, θέμα που όπως λέει η εφημερίδα δεν ξεκαθαρίστηκε ποτέ. Ίσως ο παπα Αβέρκιος να ξέρει περισσότερα.

Ανώνυμος είπε...

Ξαναδιάβασα το αρθρο του καθηγ. Ι. Ρούσσου. Είναι εύληπτο και το διακρίνει η σαφήνεια. Ο καθηγ. φαίνεται απόλυτος στα συμπεράσματα του. Εχει όμως άδικο; Τα χωρία που επέλεξε του δίνουν δίκαιο. Οσοι ψηφίζουν εναντίο της επιλογής του, σωστό είναι να προσκομίσουν τα ορθά χωρία κατά τη γνώμη τους.
Ως προς τα λοιπά, μου φαίνεται, ο καθηγ. εξάγει τα σωστά συμπεράσματα βάσει των βιβλίων που ισχύουν στην Εκκλησία.
Θάταν ενδιαφέρον αν ο καθηγ. έκανε διάκριση μεταξύ Ευαγγέλιων και υπόλοιπων βιβλίων της Εκκλησίας επισημαίνοντας τις διαφορές. Θα κατέληγε στα ίδια συμπεράσματα άραγε;

Ανώνυμος είπε...

Poly oraia ta leei o kathighitis. Epeidei ta legomena tou den aresoun se orismena fyntanakia, tha vgaloume tora ton kathighiti ahristou. Aide apo kei.

Ιστορικός είπε...

Για μένα είναι σωστός ο Ρούσσος. Τα ισχύοντα εκκλησιαστικά βιβλία τον δικαιώνουν πλήρως.
Καταλαβαίνω πόσο δύδκολο είναι για τους αδελφοποιημένους να δεχθούν την ανάλυση του Ρούσσου. Ομως αυτή είναι η επίσημη τοποθέτηση της Εκκλησίας σήμερα.
Πώς να το κάνουμε τώρα;

Thomas είπε...

To ΕΣΠΡΕΣΟ είχε πρόσφατα 2 δημοσιεύματα για το μπλογκ. Μπορεί κανείς να μας πει τί λένε τα δημοσιεύματα αυτά; Το δεύτερο δημοσίευμα είχε συνέντευξη του π. Αβέρκιου. Μήπως ό δημοσιογράφος που πήρε τη συνέντευξη (και παρακαλουθεί το μπλογκ) μπορεί να μας διαφωτίσει; Μπορεί να αναρτήσει το περιεχόμενο του δημοσιεύματος-συνέντευξης στο μπλογκ;

Ανώνυμος είπε...

Τελευταία Νέα:

Ο Αλέξιος της Ρωσίας θα παρασημοφορήσει το Μμέμπα Μπλανς μας με το Μεγαλόσταυρο Ενότητας των Ορθόδοξων Λαών.
Θα σκάσει απ'το κακό της η Μπάρθα!

Επίσης, ο Θεόφιλος απ'τα Ιεροσόλυμα βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για συζητήσεις για το μέγα αλαλούμ που η Μπάρθα δημιούργησε κει κάτω.
[Για να μη ξεχνιόμασθε, ο Ειρηναίος φαγώθηκε επειδή ήταν κολλητός της Μπέμπας μας. Ο Θεόφιλος = καθαρή επιλογή της Μπάρθας. Είχε μάλιστα σταλεί ο "εραστής
της Μπάρθας", ένας πάπαρδος Καρλούτσος απ'την Αμέρικα, στο Υπουργείο Εξωτερικών, να επιβάλει λύση Θεόφιλου... ]

Συγχαρητήρια πάντως στη Μπέμπα Μπλανς για το νέο παράσημο της. Και σανότερα!
ΤΗΕ ΕΥΕ AND THE EAR

Ανώνυμος είπε...

Διάβασα το παρακάτω σημείωμα σε κάποιο φόρουμ. Το μεταφέρω και σε σας.
ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ Κληρικός καθηγητής της Θεολογικής Σχολής της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας των Η.Π.Α. βιάζει σεξουαλικώς και κατ' εξακολούθηση φοιτητή, ο φοιτητής μηνύει το βιαστή κληρικό, η "Εκκλησία'' του τον καλύπτει και είναι έτοιμη να πληρώσει από το ταμείο της το πανύψηλο πρόστιμο για τις σοδομιτικές πράξεις του, και τον διατηρεί στο υψηλό εκκλησιαστικό πόστο του, και ο βιασμένος φοιτητής αυτοκτονεί από ντροπή. Αρχιμανδρίτης της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α. βιάζει σεξουαλικώς πολλά ανήλικα αγόρια, ανάμεσα σ' αυτά και τον ανεψιό του, οι γονείς των ανηλίκων τον μηνύουν, η Αρχιεπισκοπή πληρώνει από το ταμείο της τις αποζημιώσεις, το Αμερικανικό κράτος τον φυλακίζει, και όταν ο βιαστής αποφυλακίζεται, κάποιος τον σκοτώνει κρυφά. Διότι βέβαια η καταδίκη σε θάνατο είναι η δίκαιη τιμωρία για τέτοιο παράπτωμα. Ο Έλληνας αρχιεπίσκοπος Αμερικής πληρώνει από το ταμείο της Αρχιεπισκοπής 8,5 εκατομμύρια δολάρια ( 7 εκατομμύρια Ευρώ ) ως αποζημιώσεις για τους βιασμούς και τις ανωμαλίες των κληρικών του. (ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής 25 Μαρτίου 2007). Σόδομα και Γόμορρα. Νικολαΐτες. Βρωμόσκυλα. Το κεράκι του λαού σε πληρωμές κιναιδιάτικες. Και όλοι αυτοί καίγονται πότε να ενωθούν με τον πάπα. Να ενωθούν τα βρωμόσκυλα και να μην ξεκολλήσουν. Το ταμείο του Βατικανού αντέχει περισσότερο σε τέτοιες πληρωμές, είναι πιο σκληραγωγημένο. Καμιά φορά σκέφτομαι: Ίσως η Εκκλησία του Χριστού, πριν ξεφορτωθή το κιναιδαριό και όλα τα βρωμόσκυλα (Αποκ. ΚΒ΄,15 : " Έξω οι κύνες (= κίναιδοι) και οι πόρνοι και οι φονείς και οι ειδωλολάτραι''), πρέπει να χάση όλη την περιουσία της. Η Εκκλησία, για να είναι λαμπρή, πρέπει να είναι φτωχή. Γιατί και ο νυμφίος της Χριστός ήταν φτωχός και ξυπόλυτος. Το χρήμα και η χλιδή ταιριάζουν στα βρωμόσκυλα. Γι' αυτό να μην ξεχάσουν, όταν θα ενωθούν με τα βρωμόσκυλα του πάπα, και θα παν στο διάβολο, και θα μας αφήσουν ήσυχους, να πάρουν μαζί τους και όλη την εκκλησιαστική περιουσία. Θα τους χρειαστεί για τα τέτοια έξοδά τους. Εμάς δεν μας χρειάζεται. Να παν στ' ανάθεμα μαζί με το αργύριό τους (Πραξ. Η΄,20). Οδυσσέας Τσολογιάννης. Από το περιοδικό ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ μηνός Μαΐου 2007 http://groups.yahoo.com/group/Orthodoxia/message/11779

Ανώνυμος είπε...

Τί σ'έπιασε, φίλε ανώνυμε, με τους ρώσους; Αυτοί είναι το πρόβλημα μας τώρα; Δε βλέπεις τί γίνεται στην ελληνική αρχιεπισκοπή της Αμερικής; Χαμός! ο χαμός!

Ξεσηκωμένος επί μήνες ο κόσμος με το παιδεραστικό επεισόδιο κάποιου πάπαρδου Κατίνα, μεγάλου παράγοντα της ελληνικής αρχιεπισκοπής και της θεολογικής σχολής της Βοστόνης. Αυτός ο ανήθικος ασελγούσε για σαράντα χρόνια πάνω στα παιδάκια της ελληνισμού, στα παπαδάκια που του εμπιστεύονταν οι αφελείς γονείς να τους μάθει "του Θεού τα πράματα". Τώρα οι οικογένειες των θυμάτων τον τρέχουν τον πάπαρδο (που κρύβεται εδώ και μήνες στην Ελλαδίτσα μας) στα αμερικάνικα δικαστήρια....

Ο αρχιεπίσκοπος εκεί, ένας ευσεβιστής Δημήτριος, αρνείται να παραπέμψει σε πνευματικό δικαστήριο για καθαίρεση τον Κατίνα που απειλεί πως στην κατρακύλα του θα συμπαρασύρει και άλλους πολλούς... Οι άνθρωποι του Δημήτριου διαδίδουν πως δε φταίει ο Δημήτριος που είναι αρχιεπίσκοπος με περιορισμένες αρμοδιότητες. Φταίει, λένε, ο ιερωμένος Καρλούτσος, αντιπρόσωπος του Βαρθολομαίου (γνωστός ως "εραστής της Μπάρθας"), που έχει όλες τις εξουσίες στα χέρια του και δε θέλει να τη σπρώξει την υπόθεση. Τρέχα γύρευε τον υπεύθυνο τώρα!

Το αστείο όσο και αντιφατικό της υπόθεσης είναι ότι τον παιδεραστή Κατίνα τον καταδικάζουν όλοι οι παληοί φίλοι του, οι ομοφυλόφιλοι επίσκοποι της τοπικής συνόδου που φοβούνται μήπως από τους παιδεραστές κληρικούς η λαϊκή αμφισβήτηση περάσει και στους ομοφυλόφιλους κληρικούς, ιδίως επίσκοπους (μεταξύ τους είναι επίσκοποι με φάκελο στην αστυνομία επι ομοφυλοφιλία, άλλος είναι γνωστός για συμμετοχή σε ομοφυλοφιλικές παρτούζες στα φοιτητικά του χρόνια στη Θεσσαλονίκη, άλλος δηλώνει υπερ του γάμου μεταξύ ομοφυλόφιλων σε συνεντεύξεις στον Τύπο και υποστηρίζεται από ομοφυλοφιλικές οργανώσεις παρούσες με σημαίες στη στέψη του και .... τέλος δεν έχει αυτή η ομοφυλοφιλική ιστορία τους).

THE EYE AND THE EAR

αμφισβητίας είπε...

Σα να έχει δίκηο ο Ρούσσος. Οντως ακαταμάχητα τα χωρία που αναφέρει. Ωστόσο μπορεί να υπάρχουν και άλλα χωρία στα οποία δε παραπέμπει και που πιθανώς ερχονται σε αντίθεση με τα επιλεγέντα.

Τραγόπαπας είπε...

Ρε μάγκες αδιάβαστους σας βρίσκω. Οι παιδεραστές ορθόδοξοι παπάδες στο Αμέρικα, Έλληνες, Ρώσοι, Άραβες, και κάθε καρυδιάς καρύδι είναι τόσοι πολλοί και τόσο ξεφωνημένοι, που αφενός ο αρχιεπίσκοπος έχει καταχρεωθεί να πληρώνει (βλέπετε στις ΗΠΑ δεν δικάζει η Ηλία και ο Γιοσάκης) αφε δύο υπάρχει και ειδική ιστοσελίδα. Επισκεφτείτε την, φρίξτε με το κουκούλωμα που πάντα αποπειρώνται οι επίσκοποι και καμαρώστε τα χάλια της Ορθοδοξίας: www.pokrov.org
Επίσης αληθεύει ο ανώνυμος 2.32 που έγραψε για τον Χριστόδουλο, στο ίδρυμα που ήταν διευθυντής. Το έγραψε η χθεσινή Αυγή. Άραγες απάντησε ο Μακαριώτατος ή κάνει την πάπια;

Ανώνυμος είπε...

Τη γνώμη σας, παρακαλώ. Εχω μια πρόταση: να κάνουμε επίσημο μανιφέστο σα μπλογκίστες και να το στείλουμε στο Χριστόδουλο ή στη Κωνσταντινούπολη (διοτι, όπως διαπιστώνω, το λεγόμενο "κουσούρι" δίνει και παίρνει και εκεί, μόνο που ξέρουν να κρύβονται καλλίτερα). Θα ζητούμε να ορισθεί μια ειδική επιτροπή (από κληρικούς ομοφυλόφιλους και μη) που με βάση τα νέα δεδομένα της ιατρικής θα επιμεληθεί τη κατάργηση των απαγορευτικών διατάξεων της Εκκλησίας απέναντι στους ομοφυλόφιλους. Ολοι μαζί όμως. [Σ.]

Ανώνυμος είπε...

Παλιό αλλά καλό:

Το ομοφυλοφιλόμετρο του Μητροπολίτη Πειραιώς
Παρασκευή, 18 Μάρ 2005
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
18 Μαρτίου 2005

Με ανάμικτα συναισθήματα θυμού και θυμηδίας πληροφορηθήκαμε σήμερα ότι ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Καλλίνικος, επιστράτευσε δυο σοβαρότατους – κατά τα άλλα – πανεπιστημιακούς σε μια αντι-επιστημονική και απαράδεκτη «διάγνωση» σεξουαλικής προτίμησης!

Η Ελληνική Ομοφυλοφιλική Κοινότητα προτίθεται να ζητήσει εξηγήσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο στον οποίο ανήκουν οι εν λόγω γιατροί, με ποια μέθοδο και ποια διαγνωστική διαδικασία αποφάνθηκαν περί της ομοφυλοφιλίας ή μη του κ. Καλλίνικου. Από όσο εμείς γνωρίζουμε, δεν υπάρχει στα παγκόσμια ιατρικά χρονικά προηγούμενο τέτοιας διάγνωσης και μάλιστα από ... καρδιολόγους !!!

Το γελοίον του πράγματος θυμίζει ένα ανέκδοτο στο οποίο ο κρυπτο-ομοφυλόφιλος φαντάρος ρωτάει τον εραστή του με τις πόσες φορές γίνεσαι ομοφυλόφιλος. Ας μας το πούνε οι εν λόγω γιατροί κι ο κ. Καλλίνικος, που φαίνεται να έχουν απαντήσει στο ερώτημα!

Πέραν όμως της γελοιότητας, η πρακτική αυτή αναπαράγει στερεότυπα και αντιλήψεις που προσβάλλουν βαρύτατα τους ομοφυλόφιλους άνδρες και γυναίκες. Δεν μπορεί να επιτρέπεται σε επιστήμονες να εκμεταλλεύονται την δημόσια άδεια που δίνει το κράτος για την υγεία των πολιτών, και να αποφαίνονται με την ιατρική τους ιδιότητα σε αντι-επιστημονικές και προφανώς διαπλεκόμενες διαγνώσεις.

Αν δηλαδή η «διάγνωση» της σεξουαλικότητας του κ. Καλλίνικου αποτελεί ιατρική διαδικασία, τότε πώς γίνεται να δημοσιοποιήθηκε με δελτίο τύπου από τους εν λόγω γιατρούς; Δεν τους δεσμεύει το ιατρικό απόρρητο; Αλλιώς γιατί χρησιμοποιείται πονηρά η ιατρική τους ιδιότητα; Μήπως για να συνάγεται έμμεσα το συμπέρασμα ότι πρόκειται για επιστημονική γνωμάτευση ενώ στην ουσία δεν είναι παρά μια δήλωση υποστήριξης μεταξύ φίλων η οποία δεν έχει καμιά επιστημονική αξία;

Σημειώνουμε ότι σ’ αυτά τα φαιδρά και απαράδεκτα φαινόμενα καταλήγουμε εξ αιτίας του απρόκλητου μίσους και των διωγμών της εκκλησίας εναντίον μας. Τους δύο τελευταίους μήνες είδαμε να επιβεβαιώνεται μπροστά στα μάτια μας το παλιό, γνωστό ρητό: «ο χειρότερος εχθρός του ομοφυλόφιλου είναι ο κρυπτο-ομοφυλόφιλος».

Ελληνική Ομοφυλοφιλική Κοινότητα

θεολογώντας είπε...

Θεωρώ πρόωρη την πρόταση του "Σ" να σταλεί από τους εδώ ιστολόγους κάποιο μανιφέστο στο ανώτερο ιερατείο της Εκκλησίας. Πιο σωστό, μου φαίνεται, να εξαντλήσουμε τη συζήτησή μας πριν στείλουμε ο,τιδήποτε εδώ ή εκεί. Εχουν τεθεί εδώ σοβαρότατα θέματα που χρειάζονται σκέψη, εμβάθυνση και χρόνο για ν'απαντηθούν.

manthos είπε...

Πάντως, παιδιά, αν θέλετε να αλλάξει κάποτε η Εκκλησία και η κοινωνία στο θέμα σας, πρέπει να κάνετε θόρυβο, όσο μπορείτε περισσότερο θόρυβο. Στείλτε μανιφέστα όπως λέτε, εκκλήσεις, αιτήσεις.... σε πατριαρχεία, συνόδους, καθολικούς, προτεστάντες, παγκόσμιους οργανισμούς κι όπου αλλού. Μη ξεχνάτε και τον Τύπο, τοπικό και διεθνή. Να σας βρίσκουν μπροστά τους παντού και διαρκώς.

Ανώνυμος είπε...

Ο Χριστόδουλος και ο Κωλοσούζας στο Four Seasons συζητούσαν για την εκπόρευση του αγίου πνεύματος

Thomas είπε...

Λοιπόν για να επανέλθουμε λίγο στο θέμα μας. Σε άρθρο του με τίλτο: «Απόρριψη η Αποδοχή; - Mε αφορμή μια συζήτηση που (δυστυχώς) δεν γίνεται...», ο Σπύρος Βρετός γράφει:

Ένας Bρετανός ιστορικός […] παρουσίασε πρόσφατα αποσπάσματα από ακολουθίες (λειτουργίες) της ανατολικής (ορθόδοξης) εκκλησίας με στόχο την «αδελφοποίηση» μεταξύ ανδρών (κατά το πρότυπο των Aγίων Σεργίου και Bάκχου), που διενεργούνταν μέχρι και στα μέσα της Bυζαντινής περιόδου.
(«The Marriage of Likeness. Same-sex unions in pre-modern Europe», John Boswell, Fontana Press/HarperCollins, 1996. O Boswell διαπίστωσε ότι οι «ακολουθίες εις αδελφοποίησιν» διατηρήθηκαν σε κλειστές βαλκανικές κοινότητες μέχρι και κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα. O συγγραφέας ασχολήθηκε αναλυτικά με την ιστορία της ομοφυλοφιλίας στην Eυρώπη στο βιβλίο του «Christianity, Social Tolerance and Homosexuality» (1980). Ήταν καθηγητής της Iστορίας στο Πανεπιστήμιο Yale).

Ανώνυμος είπε...

Οι αγαθοί χριστιανοί του ATHOS EDO.GR κατάργησαν το αρκετά μεγάλο φόρουμ που είχαν ανοίξει για το μπλογκ μας. Πατάω, ξαναπατάω, αλλά δε βγαίνει το φόρουμ που μάλλον κατά λάθος άνοιξαν. Συγχαρητήρια, παληκάρια του ανοιχτού διαλόγου. Οποιος δε συμφωνεί μαζί σας, τον καταργείτε, έτσι δημοκρατικότατα, ορθοδοξότατα, στο όνομα της χριστιανικής αγάπης! Πέστε μου σεις με τις μαύρες κελεπίες και τα πληθωρικά μαλλιά, σε τί διαφέρετε από τους Χομεϊνίδες και τους άλλους σκοταδιστές του αιώνα μας; Α ναι, σείς είσθε κάτοχοι της ΑΛΗΘΕΙΑΣ. Οι λοιποί είναι μικρόνοες, δεν καταλαβαίνουν τη σοφία των χριστιανών και είναι εφάμιλλοι των ζώων. Που να σας ακολουθήσουν τα ερπετά στο ψηλό σας πέταγμα! Ικαροι της δεκάρας είσθε, σκοταδιστές και υποκριτικότατοι υποκριτές!

Ανώνυμος είπε...

Ποιά είναι η γνώμη σας για την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία;

Pacifist είπε...

Να καταργηθούν οι στρατοί. Κάντε έρωτα όχι πόλεμο

Ανώνυμος είπε...

Πατέρα Αβέρκιε, κάποιος δημοσίευσε για το δημοψήφισμα που κάνεις στο athensindymedia των αναρχικών. Στο αντιγράφω

Ψηφοφορία στο μπλογκ των ομοφυλόφιλων κληρικών

από Ρεπόρτερ 11:14πμ, Δευτέρα 4 Ιουνίου 2007
(Τροποποιήθηκε 3:18μμ, Δευτέρα 4 Ιουνίου 2007)
Τολμηρή κίνηση ιερέωνΕίναι κοινό μυστικό της κοινωνίας μας πως η ομοφυλοφιλία είναι εξαιρετικά διαδεδομένη στις τάξεις των κληρικών και ιδιαίτερα των μοναχών, αρχιμανδριτών και μητροπολιτών. Πέρα από τις υποκριτικές κραυγές του Χριστόδουλου για το "κουσούρι", υπάρχουν και ιερείς που θέκουν να πάψουν να υποκρίνονται και να ζήσουν με ειλικρίνεια. Η τακτική των κρυφοομοφυλόφιλων επισκόπων να βρίζουν τους ομοφυλόφιλους, θεωρώντας πως έτσι αποκτούν πιστοποιητικά ανδρισμού ή πως κοροϊδεύουν τον κόσμο πρέπει να σταματήσει. Τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να γίνονται σεβαστά. Πέρασε η εποχή που κρυφοομοφυλόφιλοι μονάρχες, πατριάρχες και χιτλερίσκοι έστελναν τους ομοφυλόφιλους στα κρεματόρια.

Στο μπλογκ www.adelfopoiemenoi.blogspot.com o oμοφυλόφιλος αρχιμανδρίτης Αβέρκιος, παλιός στενός συνεργάτης του Χριστόδουλου στο Βόλο, αρθογραφεί και κάνει ένα μικρό δημοψήφισμα. Παράλληλα εκτυλίσσεται ένας αποκαλυπτικός θεωρητικός διάλογος γύρω από το ζήτημα εμπλουτισμένος με πληροφορίες για κάποια πολύ υψηλά ιστάμενη Μπέμπα Μπλανς-όνομα και μη χωριό- ιδιαίτερα αποκαλυπτικές. Επισκεφθείτε το μπλογκ και ψηφίστε για να ενισχυθεί η αλήθεια που τόσο χρειαζόμαστε.


Ενοχλεί περισότερο η ομοφυλοφιλία ενός κληρικού ή η υποκρισία του;
-->Selection Votes
Ομοφυλοφιλία 4% 4
Υποκρισία 77% 76
Και τα δυο 19% 19

99 votes total
Poll powered by Pollhost. Poll results are subject to error. Pollhost does not pre-screen the content of polls created by Pollhost customers.

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

ανοίξτε συζήτηση για αυτό το άρθρο

Ανώνυμος είπε...

Ο Χριστιανισμός καταδικάζει απερίφραστα την ομοφυλοφιλία και την κάιε ανωμαλία. Όποιος δεν αρέσκεται σε αυτό ας ασπαστεί άλλο θρήσκευμα ή ας ιδρύσει δικό του ή ας αρνηθεί γενικά τις θρησκείες. Αλλά το χριστιανικό δόγμα δεν θα μας το υπαγορεύσει αυτό. Την ομοφυλοφιλία την καταδικάζει απερίφραστα ο Μωυσής, ο Ηλίας, ο Κύριος, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Παύλος και όλοι οι θεόπνευστοι συγγραφείς, όχι ο Χριστόδουλος ο μακαρίτης ή ο τάδε παπίσκος του μεσαίωνα.

Ανώνυμος είπε...

www.arelis.gr
periexei to ervtonomikon
ματα πιο ακραια οργια ανδρων και γυναικων ever που απαγορευθηκε στην ελλαδα για τον σεξουαλικο συγκρητισμο του

Ανώνυμος είπε...

Επειδή είδα φωτογραφία του ..Καρπαθίου, που λέγεται ότι είναι ψυχίατρος και θεωρεί αρρώστια την ομοφυλοφυλία, τον παρακαλώ πολύ να ανοίξει το παγκοσμίως αποδεκτό διαγνωστικό εγχειρίδιο DSM-IV (βλ. παρακάτω) και να μας πει σε ποιά σελίδα η ομοφυλοφυλία χαρακτηρίζεται ως αρρώστια ή διαταραχή. Αυτό που θα διαβάσει... δεν θα του αρέσει.
..............
Εκτός αν έχει ο ίδιος κάποιο διαγνωστικό εγχειρίδιο του ... Μωϋσή!

Homosexuality and DSM-IV (=Διεθνώς αποδεκτό διαγνωστικό εγχειρίδιο)

Q. Do you have any information on how homosexuality was eliminated from the DSM-IV vs DSM-III? Is there an established revision procedure whereby disorders are either included or excluded in new editions? If so, is there a way to determine whether that procedure was followed in the revision work that excluded homosexuality in the current fourth edition?

A. The issue of whether homosexuality is a disease has been one of the more controversial matters that has faced the framers of the various DSMs over the last few decades. The very first edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-I) classified homosexuality as a sexual deviation, as did DSM-II in 1968. However, in December of 1973, the DSM-II was modified by the Board of Trustees of the American Psychiatric Association (APA), who voted to eliminate the general category of homosexuality, and replace it with sexual orientation disturbance.

As Dr. Jon Meyer notes (see Comprehensive Textbook of Psychiatry, 4th ed., eds. Kaplan & Sadock), "...this change reflected the point of view that homosexuality was to be considered a mental disorder only if it was subjectively disturbing to the individual. The decision of the APA Board...took place in the context of new sociological data, biological inferences, and de-emphasis of psychoanalytic observations. It also took place in an atmosphere of confrontation. Beginning in 1970, various gay activist groups demonstrated....at APA meetings. At issue was the conceptualization of homosexuality as an illness..."

The DSM-III committee and subcommittee charged with drafting the new manual (1976-78) settled on the diagnosis of ego-dystonic homosexuality, which, according to Meyer, "...represented a compromise between those individuals whose clinical experience, interpretation of the data, and, perhaps, biases, led them to the conviction that homosexuality was a normal variant of sexual expression..." By the time DSM-III-R (revised version of DSM-III) came out in 1987, the tide had shifted again. The category of ego-dystonic homosexuality was eliminated. As DSM-III-R itself stated, "...the diagnosis...has rarely been used clinically, and there have been only a few articles in the scientific literature that use the concept..."
However, one could use the category of sexual disorder not otherwise specified to include cases that previously would have been called ego-dystonic homosexuality. Our present DSM-IV does not include homosexuality per se as a disorder, but still permits the diagnosis of "Sexual Disorder Not Otherwise Specified" for someone with "...persistent and marked distress about sexual orientation".
For details on how the DSM-IV committees made their decisions, I suggest you get hold of a copy of the actual manual, and read the detailed description on p. xx in the introduction. I think it's fair to say that DSM-IV was more reliant on empirical data, and less on political considerations, than were some earlier DSMs. You may also want to see the article by Bayer & Spitzer in which edited correspondence by the DSM-III framers is presented on the issue of homosexuality (J Hist Behav Sci 18:32, 1982).

Other Resources:
• More Sexual Issues Information
May 2001 (Πηγή: http://www.healthieryou.com/mhexpert/exp1052101c.html )

Lucky Archer - Lakis Velotris είπε...

Ο Ιωάννης Κατσιμουτρίδης (BIG FAT GREEK CARICATURE) ουδεν δεχθή δωρήσην πρως ανακτίσεως ελληνοσχολής των Βρώνκων οπού φοίτησεν. Ήταν στενός συνεργάτης της Αθανασίας Τσιλλιέρη Τουρκιας. Τα τάχα του πλούτη ανοικουν εις εφοπλιστές μέσω επενδυτικά κονδύλια εκκλησιάς. Εφοπλιστές είναι όλοι λόρδοι Βενετιάς ξεπουλημένοι στον πάπα και έχουν αίμα σέρβων εις καβλιά των. Τα παπόμουτρα τον υποστηρίζουν μόνο επιδείς πρόδοσε την εκκλησία μας εις αυτούς. Μονο παπώγαμοι πρωέχθων εκ Δημάρχου Ιουλιάννη και άλλους παπώτρυπους.

Ανώνυμος είπε...

[url=http://vioperdosas.net/][img]http://sapresodas.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]about educational software, [url=http://vioperdosas.net/]software shop co[/url]
[url=http://sapresodas.net/]academic software microsoft office[/url] student discount software software usa canada
adobe creative suite 3 buy [url=http://vioperdosas.net/]photoshop software to buy[/url] wholesale software
[url=http://vioperdosas.net/]discount software ms[/url] buy softwares
[url=http://vioperdosas.net/]software to store information[/url] cheap software to buy
starting coreldraw with rdp wheel mouse fails to work [url=http://sapresodas.net/]old educational software[/url][/b]